FI

asettua [asetun|asettunut] {verbi}

volume_up
Tällä hetkellä komissio on asettunut jyrkästi vastustamaan tämän tarkistuksen hyväksymistä.
At this moment, the Commission has set its face against accepting this amendment.
Meidän tulisi asettua johtoon, ja uskon, että tämä mietintö, jos komissio sen hyväksyy, auttaa meitä saavuttamaan tämän aseman.
We ought to set a lead and I believe that this report, if adopted by the Commission, will help us achieve that position.
Internet-palvelujen tarjoajathan voivat asettua minne päin maailmaa tahansa, eikä heitä pidä karkottaa unionista kasvavien kulujen vuoksi.
Internet providers can, after all, set up anywhere in the world; we do not want rising costs to drive them out of the European Union.
Muutoin kokonaiset kansat voivat asettua Eurooppaan pakolaisasemassa.
Otherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
Tilanne on nyt sellainen, että Ranskan kansalainen voi asettua asumaan vapaasti Alankomaihin, mikäli hän pystyy elättämään itsensä.
At present a French citizen can settle freely in the Netherlands, as long as he can support himself.
Voivatko kansalaisemme esimerkiksi todella asettua asumaan toiseen jäsenvaltioon paperiviidakkoon eksymättä?
Can our citizens really, for example, settle in other EU Member States without getting too tangled up in red tape?

Esimerkkejä "asettua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNeuvosto oli kuitenkin tarkkana, eikä komissio uskaltanut asettua sitä vastaan.
However, the Council was watching and the Commission did not dare to confront it.
FinnishEn oikein tiedä, pitäisikö minun asettua hylkeiden, kalojen vai ihmisten puolelle.
I do not quite know whether I should support the seals, the fish or the people.
FinnishEuroparlamenttivaaleissa voit äänestää ja asettua ehdolle vain yhdessä maassa.
In a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
FinnishTiedän, ettei jäsen Read aio enää asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.
I know that Mrs Read does not intend to stand for re-election to this House.
FinnishMietintö sisältää myös monia yleisiä sanamuotoja, joiden taakse emme voi asettua.
The report also includes several general statements which we cannot support.
FinnishEmme voi myöskään asettua tukemaan kolmannen maailman vastaisia suojatulleja.
Nor can we support duties affording protection against the developing world.
FinnishParlamentin pitää todellakin asettua tälle kannalle kansalaisten suojelemiseksi.
This is a position which Parliament definitely ought to adopt in order to protect people.
FinnishSanoitte silloin, että ette harkinnut asettua uudestaan ehdolle puhemieheksi.
I do not think', you said, ʼthat I shall stand for election again.
FinnishEU:n johtajilla pitäisi olla rohkeutta asettua vastustamaan suurimpia aseiden valmistajia.
EU leaders should have the courage to face up to the key defence manufacturers.
FinnishKuten tiedätte, yli 30 prosenttia näistä ehdokkaista ei saanut edes asettua ehdokkaaksi.
As you know, more than 30% of those candidates have not even been allowed to stand.
FinnishSamasta syystä näillä latvian kansalaisilla ei ole oikeutta asettua ehdolle vaaleissa.
For the same reason, Latvian citizens have no right to stand for election.
FinnishNyt on Euroopan vuoro asettua tilalle 350 miljoonaa asukastaan varten.
It is now Europe's turn to take over on behalf of its 350 million inhabitants.
FinnishJos Ranska haluaa jatkaa järjestelmäänsä yksin, en haluaisin asettua sen tielle.
If France wants to continue with its scheme alone, then I would not want to stand in its way.
FinnishMuutoin kokonaiset kansat voivat asettua Eurooppaan pakolaisasemassa.
Otherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
FinnishOnko meidän nyt tarkoitus asettua tarkistettaviksi aina tarpeen vaatiessa?
So now we are supposed to go and review ourselves when the need arises?
FinnishIran on viestittänyt, että se saattaa asettua ehdolle vaaleissa saadakseen paikan neuvostossa.
Iran has signalled that it might run in the elections for a place on the Council.
FinnishEuroopalla ei ole rehellisesti sanoen mitään syytä asettua tällaisten toimenpiteiden kannalle.
Frankly, there is no reason why Europe should align itself with such measures.
FinnishMonet liberaalidemokraatit aikovat asettua vastustamaan mietintöä huomisessa äänestyksessä.
Many Liberal Democrats will be challenging the report in the vote tomorrow.
FinnishTahtooko joku asettua kannattamaan jäsen Lannoyen järjestystä koskevaa ehdotusta?
Is there anyone who would like to speak in favour of the motion?
FinnishTässä mielessä voimme asettua tukemaan kaikkea sitä, mistä tänään on jo useaan kertaan puhuttu.
In this sense, we can support everything that has been mentioned many times today.