FI

asetti {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "asetti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishViime vuoden lopun suurissa puheissaan se asetti itselleen korkeita vaatimuksia.
It made grand speeches at the end of last year setting itself high standards.
FinnishYritän vastata kysymykseen niissä puitteissa, joihin Arlene McCarthy asetti sen.
I shall try to answer the question within the framework set by Mrs McCarthy.
FinnishWHO asetti erityisen komission, joka tarkasteli luokkaeroja terveyden alalla.
The WHO organised a special commission which looked at class differences in health.
FinnishKomissio hyväksyi tuen ja asetti sekä suunnitelmaa että tukea koskevia ehtoja.
The Commission did so and imposed conditions on both the plan and the aid.
Finnish   – Arvoisa puhemies, esittelijämme asetti itselleen erittäin vaikean tehtävän.
   – Madam President, our rapporteur set himself a very difficult task.
Finnish(Puhemies asetti esityksen äänestykseen.) Tuloksessa ei ole epäilemisen varaa.
(The President put the motion to the vote) The result leaves no doubt.
FinnishEurooppa-neuvosto asetti meille kolme vuotta sitten kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
Three years ago, the European Council set us some ambitious climate goals.
FinnishPuheenjohtajavaltio Espanja asetti naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi painopisteeksi.
The Spanish Presidency has selected violence against women as one of its priorities.
FinnishKuusi jäsenvaltiota asetti lastenhoitopalvelujen lisäämistä koskevat kansalliset tavoitteet.
Six Member States set national targets to increase their childcare provisions.
FinnishEurooppa-neuvosto asetti esityslistansa tärkeimmäksi asiaksi työllisyyden.
The European Council placed employment at the very core of its agenda.
FinnishKomissio asetti tavoitteeksi nostaa rekisteröityneiden määrän 35 000:een.
The Commission set a target of increasing that to 35 000 participants.
FinnishPresidentti Juštšhenko asetti itselleen tämän tavoitteen, jonka hän todellakin myös saavutti.
President Yushchenko set himself that target, and he certainly achieved it.
FinnishEsittelijä asetti aiheellisesti lapsen tarpeet mietinnön ytimeen.
The rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
FinnishMinulla on olennainen kysymys, joka koskee sitä, että esittelijä asetti painopisteeksi nuorison.
I have a substantive question regarding the priority the rapporteur gives to youth.
FinnishSen sijaan se kyllä asetti väliaikaisen valiokunnan, mikä oli edistystä.
However, a temporary committee has been set up, which is something.
FinnishEurooppa-neuvosto asetti yksimielisesti José Manuel Barroson ehdokkaaksi.
The European Council unanimously proposed Mr Barroso's candidacy.
FinnishKuka asetti käytöksellään markkinoiden edun ennen kansanterveyttä?
Who was it that acted in such a way as to give the market preference over public health?
FinnishEdellinen komissio asetti selkeäksi tavoitteekseen rahapelimarkkinoiden vapauttamisen.
The previous Commission set itself the quite clear objective of liberalising the gambling market.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, viisi vuotta sitten EU asetti lastenhoitoa koskevat tavoitteet.
Mr President, five years ago the EU set targets for childcare.
FinnishValiokunta ehdottaa niitä tavoitteita, jotka parlamentti asetti jo kolme vuotta sitten.
The Committee proposes those targets which were already established by Parliament three years ago.