"asettaa vaatimuksia" - Englanninkielinen käännös

FI

"asettaa vaatimuksia" englanniksi

FI

asettaa vaatimuksia [esimerkki]

volume_up
asettaa vaatimuksia

Esimerkkejä "asettaa vaatimuksia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHeillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
FinnishParlamentti asettaa päätöksessään vaatimuksia komission tulevasta toiminnasta.
The parliamentary decision is putting pressure on the Commission for future action.
FinnishTällä alalla unionin ei pidä asettaa vaatimuksia kustannuksille tai laadulle.
This is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
FinnishTämä asettaa Euroopan parlamentille erityisiä vaatimuksia kielten tulkkaamisen suhteen.
This places special demands on the European Parliament with regard to interpreting.
FinnishOn välttämätöntä asettaa vaatimuksia kuorma-autojen toimiville laitteille.
It is necessary to set requirements for functioning equipment in lorries.
FinnishKuluttajien luottamuksen takaisin voittaminen asettaa vaatimuksia.
This restoration of consumer confidence requires the setting of standards.
FinnishTämä kuitenkin asettaa myös suurempia vaatimuksia ensisijaisille tavoitteille.
It also places greater demands on future priorities, however.
FinnishEi ole vain välttämätöntä asettaa näitä energiapoliittisia vaatimuksia.
It is not just necessary to respond to this energy-policy challenge.
FinnishOn järkevää asettaa eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia eläinten kuljettamista varten.
It makes sense to impose veterinary requirements in connection with the transport of animals.
Finnish3. kumpikaan ei saa asettaa toiselle liian suuria vaatimuksia.
3. We must not go down the road of making excessive demands of each other.
FinnishTieto- ja viestintätekniikka asettaa uusia vaatimuksia opetukselle ja siten myös opettajille.
ICT places new demands on education, and therefore also on teachers.
FinnishYmpäröivä maailma muuttuu, mikä asettaa uusia vaatimuksia myös fuusioita koskevalle EU:n valvonnalle.
The world around is changing, which places new demands on EU merger control.
FinnishMeillä on ensinnäkin täsmällinen, yksinkertainen sääntö, joka asettaa vain vähän vaatimuksia.
What we have here is a precise, straightforward rule that lays down only a few requirements.
FinnishOn erityisen tärkeää asettaa vaatimuksia ja ehtoja, jotka kaikkien osapuolten on täytettävä.
Setting standards and conditions to be met by the interested parties is particularly important.
FinnishNäille karjavaunuille ei saisi asettaa liian suuria vaatimuksia.
It would be good not too impose too heavy a constraint on these.
FinnishOn selvää, ettemme voi asettaa niille samoja pakollisia vaatimuksia kuin kehittyneille maille.
It is clear that we cannot expect the same mandatory requirements as we do from developed countries.
FinnishNiinpä nykyään voidaan esimerkiksi asettaa vaatimuksia ikkunoille sekä vettä käyttäville tuotteille.
So, for example, requirements can now be laid down for products that use water and for windows.
FinnishMitä vaatimuksia Turkki asettaa ehtona osallistumiselleen?
What demands is Turkey making as a condition for its participation?
FinnishMeidän on uskallettava asettaa vaatimuksia ympäröivälle maailmalle.
We must dare to make demands of the surrounding world.
FinnishTietopohjaisen talouden kehittyminen asettaa suuria vaatimuksia työvoiman koulutusasteelle.
The development of a knowledge-based society makes high demands on the educational level of the labour force.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "asettaa vaatimuksia" englanniksi

asettaa verbi
asettaa nojalleen verbi
English
asettaa näytteille verbi
asettaa virkaan verbi
asettaa alkuarvo verbi
asettaa käyttöön verbi
English