"asettaa syytteeseen" - Englanninkielinen käännös

FI

"asettaa syytteeseen" englanniksi

FI

asettaa syytteeseen {verbi}

volume_up
asettaa syytteeseen (myös: syyttää)
Kyseisen lain mukaan käytännössä jokainen terrorismista epäilty kansalainen voidaan asettaa syytteeseen ilman, että hänellä on minkäänlaista oikeussuojaa.
As a matter of fact, pursuant to this Act, any citizen who is suspected of terrorism can be indicted, without having any access to the courts.
asettaa syytteeseen (myös: syyttää)
Sen ansiosta syyllisiä olisi helpompi jäljittää ja asettaa syytteeseen.
That would also make it easier to track down and prosecute offenders.
Määräysten rikkomista on pidettävä rikoksena, jonka tekijä on myös voitava asettaa syytteeseen rikosoikeuden nojalla.
Infringements must be given the character of offences in respect of which it must also be possible to prosecute according to criminal law.
Juuri tällä viikolla oikeusministeri on ilmoittanut, että hän aikoo asettaa syytteeseen ne taksinkuljettajat, jotka kuljettavat laittomia maahanmuuttajia.
Just this week the Minister for Justice has announced that he is going to prosecute taxi drivers who carry illegal immigrants.

Esimerkkejä "asettaa syytteeseen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen ansiosta syyllisiä olisi helpompi jäljittää ja asettaa syytteeseen.
That would also make it easier to track down and prosecute offenders.
FinnishToisin sanoen se tekee mahdottomaksi asettaa Yhdysvaltojen kansalaisia syytteeseen.
In other words, it makes it impossible to prosecute them.
FinnishAiotaanko nämä miehet asettaa syytteeseen ja jos aiotaan, niin mistä rikoksista ja minkä tuomiovallan nojalla?
Are these men to be tried and if so for what crimes and under what jurisdiction?
FinnishJos heitä vastaan on todisteita, heidät pitäisi asettaa syytteeseen.
If there is proof against any of them, they should be tried.
FinnishHeidät pitäisi joko asettaa syytteeseen tai tutkia puolueettomassa oikeudenkäynnissä, tai vapauttaa heti.
They should either be charged or tried under due process of the law, or released forthwith.
FinnishNe on voitava myös asettaa syytteeseen, jotka eivät huolehdi ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta.
It must be possible to bring proceedings against anyone who fails to implement environmental law.
FinnishKun sopimus ratifioidaan, se voi olla väline, jolla voimme asettaa jotkin näistä ihmisistä syytteeseen.
When that is ratified maybe it might be a vehicle by which we could prosecute some of these people.
FinnishTästä lähtien pedofiilisen ja pornografisen aineiston kaupasta voidaan asettaa syytteeseen koko unionissa.
From now on, traffic in material of a paedophilic or pornographic nature will be indictable at Union level.
FinnishKoska he ovat alaikäisiä, heitä ei voida asettaa syytteeseen, vaikka viranomaiset onnistuisivat pidättämään heidät.
Moreover, because they are minors, they cannot be prosecuted if they are arrested by the authorities.
FinnishEurooppalaista rannikkovartiostoa tarvitaan, jotta merialueiden pilaamisesta vastuussa olevat henkilöt voidaan todellakin asettaa syytteeseen.
A European coastguard is necessary in order to make prosecution truly possible.
FinnishHäntä ei olisi saanut koskaan asettaa syytteeseen.
FinnishKysymys kuuluukin: kuka asettaa heidät syytteeseen?
FinnishTämä oli viranomaisille riittävä peruste asettaa Pahaniayla syytteeseen, ja hänet voidaan hyvin tuomita viideksi vuodeksi vankeuteen.
That was sufficient for them to bring him to trial and he may well be imprisoned for five years as a result.
FinnishSillä on moraalinen – ja väitän – oikeudellinen velvollisuus puuttua asioihin ja pelastaa nämä ihmiset tai asettaa heidät syytteeseen.
It has a moral and – I contend – legal obligation to intervene and rescue these people or put them on trial.
FinnishPalkkasoturijoukot pitäisi kieltää maailmanlaajuisesti ja niiden Euroopassa olevat keskukset pitäisi asettaa rikosoikeudelliseen syytteeseen.
Mercenary troops should be prohibited worldwide and their European headquarters should be prosecuted.
FinnishJotta jäsen voidaan asettaa syytteeseen mistä tahansa syystä, hänen koskemattomuutensa on pidätettävä, kuten edellinen puhuja sanoi.
To face prosecution for any charge, a Member must have his or her immunity lifted as the previous speaker said.
FinnishJos niitä ei sovelleta, on olemassa kansainvälisiä ja eurooppalaisia elimiä, joissa jäsenvaltiot voidaan asettaa syytteeseen.
If they are not applied, then there are international and European bodies for filing charges against the Member States.
FinnishVoidaanko ne asettaa syytteeseen?
FinnishMääräysten rikkomista on pidettävä rikoksena, jonka tekijä on myös voitava asettaa syytteeseen rikosoikeuden nojalla.
Infringements must be given the character of offences in respect of which it must also be possible to prosecute according to criminal law.
FinnishTämä tarkoittaa periaatteessa sitä, ettei meitä saa asettaa syytteeseen mistään, mitä tämän parlamentin puhujakorokkeella sanomme.
In principle, this means that we shall not be able to be prosecuted for anything which is said from the rostrums in this House.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "asettaa syytteeseen" englanniksi

asettaa verbi
asettaa nojalleen verbi
English
asettaa näytteille verbi
asettaa virkaan verbi
asettaa alkuarvo verbi
asettaa käyttöön verbi
English