"asenteet" - Englanninkielinen käännös

FI

"asenteet" englanniksi

FI

asenteet {monikko}

volume_up
asenteet
Asenteet muuttuvat hitaasti ja vain, jos todellisuuskin muuttuu parempaan suuntaan.
Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
Tällaiset asenteet vaarantavat Euroopan parlamentin tulevat käynnit muissa maissa.
Such attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
Ovatko vanhat kotona opitut asenteet meissä edelleen tiukasti kiinni?
Are the old attitudes learnt at home still firmly rooted in us?

Esimerkkejä "asenteet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän on myös hylättävä kaikki epätieteelliset asenteet tässä asiassa.
We must also get rid of the whole unscientific mentality surrounding this issue.
FinnishTällaiset asenteet vaarantavat Euroopan parlamentin tulevat käynnit muissa maissa.
Such attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
FinnishAsenteet muuttuvat hitaasti ja vain, jos todellisuuskin muuttuu parempaan suuntaan.
Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves.
FinnishJäsenvaltioiden nykyiset asenteet, säännöt ja käytännöt ovat keskenään hyvin erilaisia.
We currently have very different attitudes, rules and practices among Member States.
FinnishMutta valitettavasti tiettyjen alan ammattilaisten asenteet olivat jokseenkin demagogisia.
Unfortunately, some of those in the trade adopted a somewhat demagogic stance.
FinnishUsein on sanottu, että yhteiskunnan muuttuneet asenteet ovat sopeuttamisen tärkeä osa.
Many people have pointed out how important a change in social attitudes is to integration.
FinnishVaatii aikaa - tätä on kunnioitettava - määrittää yhteinen käyttämismalli ja yhteiset asenteet.
It takes time - you have to respect that - to find common behaviour and attitudes.
FinnishKaikki puolet ovat luopuneet arvossa pidetyistä asemista ja hylänneet perinteiset asenteet.
All sides have yielded cherished positions and shed traditional attitudes.
FinnishMerkittävä syy tähän epäonnistumiseen ovat tasa-arvoa koskevat nykyiset rakenteet ja asenteet.
The current gender structures and attitudes play an important role in this failure.
FinnishTämän päivän Euroopassa tällaiset asenteet ovat vaarallisia eikä niitä voida hyväksyä.
In today's Europe such attitudes are unacceptable and dangerous.
FinnishAsenteet saattavat muuttua uusien tilanteiden myötä - niiden on joka tapauksessa pakko muuttua.
Attitudes may change with new circumstances - in any case, they have to.
FinnishAsenteet ovat muuttuneet kymmenen viime vuoden aikana myös Alankomaiden kaltaisissa maissa.
In countries such as the Netherlands, too, the attitude has changed over the last ten years.
FinnishLopuksi muistutan, että toimet voidaan toteuttaa nyt, mutta asenteet eivät muutu nopeasti.
To conclude, some of these actions can be taken now, but attitudes will not change overnight.
FinnishLisäksi on olemassa todisteita siitä, että asenteet investointeihin ovat Euroopassa muuttumassa.
On top of this there is some evidence that attitudes to investment in Europe are changing.
FinnishTällaiset asenteet on paljastettava ja tuomittava ankarasti myös Euroopan parlamentissa.
Such attitudes need to be unmasked and vigorously condemned within the European Parliament as well.
FinnishOvatko vanhat kotona opitut asenteet meissä edelleen tiukasti kiinni?
Are the old attitudes learnt at home still firmly rooted in us?
FinnishMeillä on erilaiset ideologiset asenteet, erityisesti kansallisessa poliittisessa taistelussa.
We have different ideological positions, particularly in the political battle at national level.
FinnishOlemme huomanneet, että asenteet ovat muuttuneet viime aikoina.
We note that there have been changes in attitudes in recent times.
FinnishAsenteet, tavat, käyttäytyminen ja jopa arvot ovat muuttuneet.
Attitudes, customs, behaviour and even values have changed.
FinnishNuorison juomatottumuksissa kuvastuvat suureksi osaksi aikuisten maailman asenteet ja tavat.
The drinking habits of young people largely reflect the attitudes and habits of the adult society in which they live.