FI

asentaa [asennan|asentanut] {verbi}

volume_up
Asentaa Windows 7:n tietokoneelle, jossa ei ole asennettua käyttöjärjestelmää.
Install Windows 7 on a computer that doesn't have an operating system installed.
Laitteiston mukana tullut ohjelmisto asentaa yleensä ohjaimet automaattisesti.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
Microsoft asentaa näiden tietojen perusteella vain tietokoneen tarvitsemat päivitykset.
Microsoft uses that information to install only the updates your computer needs.
Jos aurinkopaneeleja ei osata asentaa tai energiajärjestelmiä korjata, ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita ei voida saavuttaa.
If you cannot fit solar panels and cannot repair your energy systems, you are not going to meet your climate change targets.
Sen vuoksi komissio ei aio ehdottaa muita poikkeussäännöksiä vaatimuksiin asentaa pienoisbusseihin ajopiirturi.
The Commission, therefore, does not intend to propose any further exemptions from the requirements to fit minibuses with a tachograph.
Vaikka Ruotsissa korkein sallittu nopeus on 110 km/h, moniin autoihin piti asentaa renkaat, joiden huippunopeus on 270 km/h ja joissakin tapauksissa jopa 300 km/h.
The fact that the maximum speed limit in Sweden is 110 kph was not relevant and many cars had to be fitted with tyres capable of coping with speeds of 270 kph and in some cases as much as 300 kph.
Langattomat verkot ovat yleensä langallisia (Ethernet-) verkkoja helpompia asentaa.
Wireless networks are usually easier to set up than wired (Ethernet) networks.
Se täytyy asentaa ja määrittää jokaiseen lastesi käyttämään tietokoneeseen.
It needs to be installed and set up on each computer your children use.
Ohjelmisto, joka voidaan asentaa kaikkiin tietokoneisiin, joita lapset käyttävät.
Software you install and set up on each computer your kids use.
Tilanteen voi korjata asentamalla oikean näyttösovittimen ohjaimen.
To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Voit korjata ongelman asentamalla Windowsin käyttämällä sähköpostiviestissä saamaasi tuoteavainta tai DVD-levyä.
To fix the problem, you need to install Windows with the product key provided to you in an email or with the DVD.
Jos sovellukset ovat ajan tasalla ja käyttöoikeudet on synkronoitu, voit yrittää korjata ongelman asentamalla sovelluksen uudelleen.
If your apps are up to date and the licenses are synced, you can reinstall the app to try to fix the problem.
Leijonat ovat tappaneet monia hänen eläimistään, ja hän pyysi voisinko asentaa hänelle valot.
She had a lot of her animals being killed by lions, and she asked me if I could put the lights for her.
Puhumme nyt siitä, että Internetiin pitäisi asentaa palveluja, jotta poliisit voivat rynnätä paikalle takaovesta.
What we are talking about here is that the Internet would be forced to put facilities in place so that the police can come in through the back door.
tyhjä PCI-paikka tietokoneen sisällä, jos uutta äänikorttia ei ole tarkoitus asentaa nykyisen tilalle (jolloin voidaan käyttää samaa PCI-paikkaa).
An empty PCI slot inside your computer, unless you plan to replace an existing sound card (in which case you can put the new card into that slot)

Esimerkkejä "asentaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKytke laitteeseen virta ja odota, että Windows etsii ja asentaa oikean ohjaimen.
Turn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
FinnishLaitteiston mukana tullut ohjelmisto asentaa yleensä ohjaimet automaattisesti.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
FinnishAsentaa Windows 7:n tietokoneelle, jossa ei ole asennettua käyttöjärjestelmää.
Install Windows 7 on a computer that doesn't have an operating system installed.
FinnishWindows on aktivoitava tietokoneella, ennen kuin Extender-laite voidaan asentaa.
Windows must be activated on your computer before you can set up an Extender.
FinnishWindows Update tarkistaa nämä päivitykset ja asentaa ne, kun ne ovat asennettavissa.
Windows Update will check for these updates and install them when they're ready.
FinnishInternet Explorer 9:ää ei voi esimerkiksi asentaa Windows 8:aan tai Windows XP:hen.
For example, Internet Explorer 9 can't be installed on Windows 8 or Windows XP.
FinnishLangattomat verkot ovat yleensä langallisia (Ethernet-) verkkoja helpompia asentaa.
Wireless networks are usually easier to set up than wired (Ethernet) networks.
FinnishWindows Update asentaa tärkeät päivitykset heti, kun ne ovat asennettavissa.
Windows Update automatically installs important updates as they become available.
FinnishVoit asentaa SP2:n vain, jos olet ensin asentanut Windows Vista Service Pack 1:n.
In order to install SP2, you must first have Windows Vista Service Pack 1 installed.
FinnishVoit asentaa sovelluksia jopa viiteen PC:hen, joissa on Windows 8 tai Windows RT.
You can install your apps on up to five PCs that are running Windows 8 or Windows RT.
FinnishWindows Update asentaa tärkeät päivitykset automaattisesti, kun ne tulevat saataville.
Windows Update automatically installs important updates as they become available.
FinnishMicrosoft asentaa näiden tietojen perusteella vain tietokoneen tarvitsemat päivitykset.
Microsoft uses that information to install only the updates your computer needs.
FinnishVoit asentaa Windows 8.1 Preview'n Windows 8 -käyttöjärjestelmästä seuraavasti:
To install Windows 8.1 Preview from within Windows 8, follow these steps:
FinnishSivusto yritti asentaa ActiveX-komponentin ja Internet Explorer esti sen.
A webpage tried to install an ActiveX control and Internet Explorer blocked it.
FinnishHelpoin tapa asentaa Windowsin päivityksiä on ottaa käyttöön automaattiset päivitykset.
For Windows, the easiest way to install updates is to turn on automatic updating.
FinnishPC:ssäsi on oltava aito Windows, jotta voit asentaa Microsoft Security Essentialsin.
* Your PC must run genuine Windows to install Microsoft Security Essentials.
FinnishMuista aina asentaa uusin Service Pack, niin pidät Windowsin ajan tasalla.
Make sure you install the latest service pack to help keep Windows up to date.
FinnishKäytä tätä menetelmää, kun haluat asentaa valmistajan sivustosta ladatun ohjaimen.
Use this method to install a driver that you download from the manufacturer's website.
FinnishAsentaa Windows 7 tietokoneeseen ja alustaa kiintolevyn asennuksen aikana.
Install Windows 7 on a computer and format the hard disk during installation.
FinnishJos tietokoneesi ei tue PAE-, NX- ja SSE2-ominaisuuksia, et voi asentaa Windows 8:aa.
If your PC doesn't support PAE, NX, and SSE2 you won’t be able to install Windows 8.