FI

asema {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Hyvä esimerkki tästä on Viron ja Latvian venäjänkielisen vähemmistön asema.
A good example of this is the position of the Russian minorities in Estonia and Latvia.
Onko toimijoilla yksinomainen vai kollektiivinen hallitseva markkina-asema?
Are there players with a simple or collective dominant position?
Arvostettu asema kansainvälisessä yhteisössä ei tule ilmaiseksi.
A highly regarded position in the international community does not come free.
Tässä vaikeassa tilanteessa vammaisten asema on heikkenemässä entisestään.
In this difficult climate, the situation for disabled persons is getting worse.
Kolmanneksi naisten tilannetta ei voida tarkastella sivuuttaen miesten asema.
Thirdly, we cannot tackle the situation of women by disregarding the role of men.
Tilanne on toki monimutkainen, mutta oikeudellinen asema on kaikille tuttu.
Of course the situation is complicated, but everyone is familiar with the legal position.
Ne ovat pitkäaikaisia suhteita, jotka ehdokasmaan asema tekee entistä läheisemmiksi.
These are long-standing relations, which are made even closer by the country's candidate status.
Jos neuvosto olisi asettanut Euroopan edun kahdenkeskisten neuvottelujen edelle, meillä voisi olla yhtenäisempi ja periaatteellisempi asema.
Because if the Council had pushed Europe's case over bilateral bargains, we might have had a more united and principled stand.
Euroopan on löydettävä asemansa Euroopan ja koko maailman turvallisuusverkostossa, eikä tällainen asema voi olla strategisesti itsenäinen.
Europe must find its role in a meshwork of European and global security, and such a role cannot be that of a strategic stand-alone.
asema (myös: maine, arvo)
Ne ovat pitkäaikaisia suhteita, jotka ehdokasmaan asema tekee entistä läheisemmiksi.
These are long-standing relations, which are made even closer by the country's candidate status.
Euroopan parlamentilla on enemmän valtaa ja Euroopan unionin asema on vahvistunut sekä ulkoisesti että sisäisesti.
The European Parliament has greater power, and the European Union has boosted its standing both externally and internally.
Näin ollen Euroopan kansainvälinen ja geopoliittinen asema on osittain kiinni siitä, kuinka naapuruuspolitiikka toimii käytännössä.
Consequently, the proper functioning of this policy determines, in part, Europe's international geopolitical standing.
asema
Seuraava asema on Bryssel ja määränpää on Kööpenhamina.
The next station is Brussels and the last station is Copenhagen.
The station is working under constant pressure.
Sehän olisi yhtä hullua kuin radio, jossa olisi vain yksi asema.
That would be as crazy as having a radio which only played one station.
asema (myös: loisto, sääty, komeus, arvo)
volume_up
estate {subst.} [vir.]
Tämä on mielestäni meille erittäin tärkeä ehdotus, koska palvelujen turvallisuudella on oltava sama asema kuin direktiivillä, jota me tänään muutamme.
I believe this is a very important proposal for us, because safety of services should rank on the same level as the directive we are reviewing today.
2. ATK
asema (myös: ajuri, massamuisti)
Kaksoisnapsauta asemaa, jolle Windows on asennettu (tavallisesti C: -asema).
Double-click the drive that Windows is installed on (typically, the C: drive).
Valitse Asema [Aseman nimi] -kohdassa asema, joka sisältää muutettavan sivutustiedoston.
Under Drive [Volume Label], click the drive that contains the paging file you want to change.
Jos aseman pirstoutuneisuus on yli 10 %, asema kannattaa optimoida heti.
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimize the drive now.

Esimerkkejä "asema"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
Finally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
FinnishOn hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
It is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
FinnishTäysipainoisessa EU:n kehityspolitiikassa lapsella pitäisi olla keskeinen asema.
In a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
FinnishKestävyyskriteereillä pitää olla tarkasti määritelty asema tässä direktiivissä.
The sustainability criteria must have a clearly defined place in this directive.
FinnishMielestämme tutkimuksella on merkittävä asema innovaatioiden edistämisen kannalta.
In our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
FinnishSe osoittaa, että EU:lla voi olla merkittävä asema kansainvälisellä näyttämöllä...
It is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
FinnishEpäluottamuslauseäänestyksen voittaneen hallituksen asema tavallisesti vahvistuu.
A government that wins a vote of censure generally comes out of the vote stronger.
FinnishSen on vaikea hyväksyä asiaa, sillä sen mielestä maan suurvalta-asema on uhattuna.
It finds this hard to bear, as it feels its identity as a great power threatened.
FinnishKolmanneksi naisten tilannetta ei voida tarkastella sivuuttaen miesten asema.
Thirdly, we cannot tackle the situation of women by disregarding the role of men.
FinnishElohopealla oli vuosisatojen ajan keskeinen asema alkemiassa ja salatieteissä.
For many centuries, mercury had a crucial role in alchemy and the secret sciences.
FinnishMaataloudella, laiduntamisella ja metsätaloudella on tärkeä asema vuoristoalueilla.
Agriculture, pastoralism and forestry play an essential role in mountain regions.
FinnishEuroopan unionin olisi nyt saatava keskeinen asema YK:n ihmisoikeusneuvostossa.
The European Union should now play a key role on the UN Human Rights Council.
FinnishEuroopan parlamentin jäsenten yhtäläinen asema on vihdoinkin saatava säädetyksi.
A common statute for Members of the European Parliament must finally be established.
FinnishEhdotuksessa pyritään laajalti turvaamaan Euroopan valkosipulin tuottajien asema.
The motion paves the way for comprehensive protection of European garlic producers.
FinnishKomission asema ei ole koskaan ollut niin tärkeä kuin tänä syvän kriisin vuonna.
The Commission's role has never been more important than in this year of deep crisis.
FinnishRanskan asema on osoittautunut epäselväksi samoin kuin sen koko Afrikan-politiikka.
France’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
FinnishHaluan kuitenkin saada selville, mikä on kestävän kehityksen asema kaikessa tässä.
The question I want clarified is: where does sustainable development fit into this?
FinnishTiedämme, ettei lasten asema Norsunluurannikolla olla sellainen kuin pitäisi.
We know that the position of children in Côte d'Ivoire is not as it should be.
Finnish Vain euroseteleillä (ja -kolikoilla) on laillisen maksuvälineen asema euroalueella.
Only euro banknotes (and coins) have the status of legal tender in the euro area.
FinnishVälimeren alue ei ole toisarvoinen alue, sillä on sama asema ja sama merkitys.
The Mediterranean is not in the third division, it has equal status and importance.