"aseistariisunta" - Englanninkielinen käännös

FI

"aseistariisunta" englanniksi

FI

aseistariisunta {substantiivi}

volume_up
aseistariisunta (myös: aseidenriisunta)
Kestävä rauha saadaan aikaiseksi aseistariisunta- ja kehitysyhteistyötoimin.
The road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.
Turvallisuuspolitiikan kaiken kattavana tavoitteena on maailmanlaajuinen aseistariisunta.
Global disarmament should be the overarching goal of any policy on security.
Ensinnäkin aseistariisunta on luonnollisesti kaikkein tärkein aihe.
Firstly, disarmament is of course the paramount issue.

Esimerkkejä "aseistariisunta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKestävä rauha saadaan aikaiseksi aseistariisunta- ja kehitysyhteistyötoimin.
The road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.
FinnishTurvallisuuspolitiikan kaiken kattavana tavoitteena on maailmanlaajuinen aseistariisunta.
Global disarmament should be the overarching goal of any policy on security.
FinnishTämä aseistariisunta toimii vain, mikäli se toteutetaan samalla tavoin sekä idässä että lännessä.
This disarmament will only work if it is applied equally by the East and the West.
FinnishArvoisa puhemies, turvallisuuspolitiikan kaiken kattavana tavoitteena on maailmanlaajuinen aseistariisunta.
Mr President, the overarching goal of any security policy is global disarmament.
FinnishTämä aseistariisunta on selvä merkki siitä, että poliittinen prosessi ja rauhanprosessi etenevät hyvin.
It is a clear demonstration that the political process and the peace process are well under way.
FinnishEnsinnäkin aseistariisunta on luonnollisesti kaikkein tärkein aihe.
Firstly, disarmament is of course the paramount issue.
FinnishKoska asetarkastukset ja aseistariisunta on nyt kuitenkin aloitettu, meidän ei tarvitse käydä sotaa.
However, since there is disarmament and since there are inspections, it is not necessary to go to war.
FinnishVäkivaltaisuuksien päättyminen on edellytys, mutta aseistariisunta ja kotiuttaminen vaativat paljon aikaa.
An end to hostilities is a requirement, but disarmament and demobilisation require long timescales.
FinnishEuroopan täytyy osallistua aseistariisunta-, kotiuttamis- ja uudelleenintegrointiohjelman eli DDR-ohjelman toteuttamisen rahoitukseen.
Europe should make a financial contribution to implement the DDR Programme.
FinnishSamoin tiedetään, että tällä hetkellä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten ja milloin aseistariisunta olisi toteutettava.
It is also a known fact that there is acute disagreement as to how and when disarmament will take place.
FinnishOnnistuuko aseistariisunta parhaiten sotilaallisen väliintulon vai asetarkastajien jatkuvan työn avulla?
Is such disarmament best achieved through military intervention or through continued work on the part of the weapons inspectors?
FinnishYK on näyttänyt meille tietä: aseistariisunta tapahtuu tarkastusten kautta ja vaatimalla vastauksia tarkastajien kysymyksiin.
The UN has shown the way: by forcing disarmament through inspections and demanding answers to the inspectors' questions.
FinnishUseimmissa tapauksissa toimet toteutetaan erityisillä kotiuttamis-, aseistariisunta- ja sopeuttamisohjelmilla.
In a very large number of cases, these actions are implemented through specific demobilisation, disarmament and reintegration programmes.
FinnishEnsiksikin aseistariisunta.
FinnishIrakin aseistariisunta on käynnissä.
FinnishNäihin kuuluvat rauhanneuvottelut, rauhanturvaoperaatiot, demobilisaatio, aseistariisunta, yhteiskuntaan sopeuttaminen ja kuntoutus.
These include peace negotiations, peacekeeping operations, demobilisation, disarmament, reintegration and rehabilitation.
FinnishEuroopan unionin turvallisuusstrategian seurannassa tämä merkitsee EU:n kattavan aseistariisunta- ja asevalvontastrategian kehittämistä.
As a follow-up to the EU security strategy, it means developing a comprehensive EU disarmament and arms control strategy.
FinnishOlen täysin samaa mieltä neuvoston puheenjohtajan kanssa siitä, että tavoitteenamme täytyy olla Irakin täysi aseistariisunta.
I am very much in agreement with the President-in-Office of the Council when he says that our goal must be Iraq's complete disarmament.
FinnishMakedonian aseellisten ryhmien aseistariisunta on voitu toteuttaa onnistuneesti, erityisesti EU:n tärkeiden toimien vuoksi.
It has been possible to successfully implement the disarmament of the armed groups in Macedonia, especially following important efforts by the EU.
FinnishToinen aihe on aseistariisunta, tuki ABC-aseistariisuntaan, tekninen tuki näiden aseiden tuhoamiseen.
The second is the issue of disarmament, a contribution towards the abolition of nuclear, bacteriological and chemical weapons, a technical contribution to their destruction.