"ase" - Englanninkielinen käännös

FI

"ase" englanniksi

volume_up
ase {subst.}
EN
FI

ase {substantiivi}

volume_up
Internet on siten tärkeä ase paremman maailman puolesta käytävässä taistelussa.
As such, the Internet is a vital weapon in the fight for a better world.
   Terrorismi oli aikoinaan kommunistisen vallankumouksellisen internationaalin käyttämä ase.
   Terrorism was once the weapon of the Communist revolutionary international.
Bioterrorismi on ase, joka edellyttää meiltä mielikuvituksen käyttämistä.
Bioterrorism is a weapon that requires us to use our imagination.
A gun was dropped beside her.
Mitä en enää ikinä tule kokemaan, ikinä, on ladattu ase ohimollani jonkun minua muka rakastavan toimesta.
What I will never have again, ever, is a loaded gun held to my head by someone who says that he loves me.
Lisäksi heillä on ase olallaan, mikä herättää kunnioitusta alueella, eli heidän perheidensä ja ystäviensä silmissä.
They also have a gun at their shoulder, giving them the status of respectability in the region, that is, in the eyes of their family and friends.
ase (myös: tykki)
volume_up
piece {subst.} [Amer.eng.] [ark.]

Esimerkkejä "ase"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLakot näitä järjettömyyksiä vastaan ovat ainoa ase, joka ihmisille on jäänyt.
Strikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
FinnishInternet on siten tärkeä ase paremman maailman puolesta käytävässä taistelussa.
As such, the Internet is a vital weapon in the fight for a better world.
FinnishEU:lla on ase tällaisiin tilanteisiin, nimittäin vastavuoroisuusmekanismi.
The EU has a weapon for cases such as this, namely the reciprocity mechanism.
FinnishAjatollahien atomipommi on voimakas ase, jolla he voivat kiristää Iranin kansaa.
The ayatollahs’ atomic bomb is a powerful weapon with which to blackmail the Iranian people.
FinnishAmsterdamin sopimus on todella merkittävä ase Euroopan oikeudellisessa arsenaalissa.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe' s institutional arsenal.
FinnishSodan tyypillinen ase on tienvarsipommi, ja tyypillinen vamma on vaikea jalkavamma.
The signature weapon of the war is the IED, and the signature wound is severe leg damage.
FinnishMeillä on sitä vastaan tärkeä ase, eurooppalainen apu ja kansainvälinen apu.
To counter this we have an important lever in the form of European and international aid.
Finnish   Terrorismi oli aikoinaan kommunistisen vallankumouksellisen internationaalin käyttämä ase.
   Terrorism was once the weapon of the Communist revolutionary international.
FinnishKuten eräs amerikkalainen valtiosihteeri totesi: " Tulevaisuuden paras ase on elintarvikease."
As one American secretary of state said, food is the best weapon of the future.
FinnishKyseessä on yksinkertaisesti pieni kyynelkaasusumutin ja virallisen henkivartijan ase.
It was simply a small tear-gas grenade and the firearms carried by an official bodyguard.
FinnishEntä myrkyllinen kemiallinen ase VX-hermokaasu, jota on kehitetty edelleen?
What about the VX, a toxic chemical weapon on which further development work has been done?
FinnishPaikallinen yhteistyö on siten myös hyvä ase ennakkoasenteita ja syrjintää vastaan.
At the same time, local cooperation is an effective tool against prejudice and discrimination.
FinnishMatkustajarekisteritiedot ovat yksi ase terrorismin torjunnassa.
Passenger Name Records (PNR) are another weapon in the fight against terrorism.
FinnishArvoisa puhemies, petos on Koraanissa taqiyya-opin mukaan hyväksytty sota-ase.
Mr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
FinnishAseen käyttö ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, ja ase voi tylstyä, jos sitä käytetään liikaa.
It is not an end in itself, however, and it could become blunt through excessive use.
FinnishArvoisa puhemies, koulutus on ratkaiseva ase köyhyyden torjunnassa.
Mr President, education is a crucial weapon in the fight against poverty.
FinnishJulkisuus on tehokas ase taistelussa byrokratian kohtuuttomuuksia vastaan.
Publicity is an efficient tool for combatting excess bureaucracy.
FinnishBioterrorismi on ase, joka edellyttää meiltä mielikuvituksen käyttämistä.
Bioterrorism is a weapon that requires us to use our imagination.
Finnisheniasta on tullut kansainvälisen terrorismin sekä ase- ja huumekaupan tukikohta.
Chechnya has become a base camp for international terrorism and the trafficking of arms and drugs.
FinnishToisaalta ne ovat ylimääräinen ase suurille teollisuuskonserneille ja kaupallisille ryhmittymille.
On the other hand, they provide extra means for big industrial and commercial groups.