"arvovaltaisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvovaltaisesti" englanniksi

FI

arvovaltaisesti {adverbi}

volume_up
arvovaltaisesti (myös: vankasti)
Ensimmäinen muutos koskee komissiota, jota kehotan suorittamaan täysimääräisesti ja ennen kaikkea arvovaltaisesti tehtävänsä perussopimusten valvojana.
The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.

Esimerkkejä "arvovaltaisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäin ollen voin verraten arvovaltaisesti todeta kannattavani sitä voimakkaasti.
I can, therefore, say with some authority that I strongly welcome it.
FinnishOnnistuminen edellyttää selkeää johtajaa, joka voi toimia oikeutetusti ja arvovaltaisesti.
Success demands clear leadership that can act with legitimacy and authority.
FinnishParlamentin on vastattava tämän kuilun kaventamisen haasteeseen ponnekkaasti ja arvovaltaisesti.
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
FinnishMeidän mielestämme Prodi kykenee hoitamaan arvovaltaisesti komission puheenjohtajan tehtävän myös tämän kysymyksen osalta.
We think that Mr Prodi will perform the duties of President with authority regarding this matter.
FinnishSe olisi tekopyhää ja osoittaisi, ettei unioni kykene ilmaisemaan kantaansa arvovaltaisesti ja päättäväisesti.
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
FinnishTällaiselle mietinnölle on välttämätöntä saada hyvin laaja enemmistö, jotta parlamentti voi puhua arvovaltaisesti.
On a report like this it is necessary to get a very large majority in order for Parliament to speak with authority.
FinnishEnsimmäinen muutos koskee komissiota, jota kehotan suorittamaan täysimääräisesti ja ennen kaikkea arvovaltaisesti tehtävänsä perussopimusten valvojana.
The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
FinnishMikä on se auktoriteetti, joka tulevaisuudessa saa jäsenvaltioilta osan niiden itsemääräämisoikeudesta voidakseen ratkaista arvovaltaisesti edellä mainitut ongelmat?
What authority will there be to receive a part of their sovereignty from the Member States, so that all these problems can be convincingly resolved?
FinnishTulevaisuudessa tärkeimmät päätökset tehdäänkin riippumattomissa komiteoissa, jotka hyödyntävät päätöksentekovälineitä tarkasti, arvovaltaisesti, nopeasti ja taitavasti.
In future, therefore, the major decisions will be in the hands of independent committees, who will make rigorous, authoritative, immediate and capable use of decision-making tools.