FI

arvostelu {substantiivi}

volume_up
Tilintarkastustuomioistuimen arvostelu koski pääasiassa liian monimutkaisia menettelyjä.
The Court of Auditors' criticism mainly concerned overly complicated procedures.
Kioton pöytäkirjaa on arvosteltu ankarasti, ja ankara arvostelu jatkuu edelleenkin.
The Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
Mielestäni edellistä puheenjohtajavaltiota kohtaan esitetty arvostelu ei ole asianmukaista.
I feel that the criticism made of the previous presidency is not appropriate.
arvostelu (myös: moite)
Liian pinnallinen arvostelu heikentää viime kädessä sodankäynnin periaatteiden tukemista.
After all, facile censure ultimately undermines the support for the principles of combat.
arvostelu (myös: kritiikki)
arvostelu (myös: arviointi)
Luulen, että jokainen menneeseen aikaan liittyvä arvostelu on mielekäs ainoastaan silloin, kun se osoittaa, mitä olemme oppineet menneestä tulevaisuuden varalle.
I think that any evaluation that deals with the past only serves any purpose if it also indicates what lessons that past can teach us for the future.
arvostelu
arvostelu (myös: korjaus, maalinteko)

Esimerkkejä "arvostelu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKioton pöytäkirjaa on arvosteltu ankarasti, ja ankara arvostelu jatkuu edelleenkin.
The Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
FinnishVarmastikin ponteva, jopa murskaava arvostelu Nizzan kokouksen lopputulosta kohtaan.
Certainly the strong, even damning, criticism of the outcome of Nice was a factor.
FinnishTilintarkastustuomioistuimen arvostelu koski pääasiassa liian monimutkaisia menettelyjä.
The Court of Auditors' criticism mainly concerned overly complicated procedures.
FinnishKyllä, yksi arvostelu koskee sitä, että sisämarkkinat eivät ole täysin toimivat.
Yes, one criticism is that the internal market is not fully functioning.
FinnishTotalitaaristen järjestelmien ja diktatuurien pelkkä sanallinen arvostelu ei enää riitä.
Mere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.
FinnishUskon, että tämän asian arvostelu ei kohdistu oikeastaan teihin, pääministeri Fischer.
I believe that the criticism for this should not really be directed at you, Mr Fischer.
FinnishMielestäni edellistä puheenjohtajavaltiota kohtaan esitetty arvostelu ei ole asianmukaista.
I feel that the criticism made of the previous presidency is not appropriate.
FinnishTyöntekijöiden oikeuksia koskevien loukkausten suhteen arvostelu on lähes olematonta.
In the case of violation of workers' rights, those criticisms are virtually non-existent.
FinnishTodelliseen ystävyyteen kuuluu kuitenkin myös arvostelu silloin, kun siihen on aihetta.
Yet true friendship also means voicing criticism where criticism is due.
FinnishSiksi Venezuelan piispojen edustajien arvostelu on koskenut demokratian puuttumista.
That is why representatives of the Venezuelan bishops have criticised the lack of democracy.
FinnishKomission on otettava huomioon tämä arvostelu, joka on nähdäkseni erittäin vakavaa.
The Commission should take this criticism on board, and my judgment is that it is very serious.
FinnishLiian pinnallinen arvostelu heikentää viime kädessä sodankäynnin periaatteiden tukemista.
After all, facile censure ultimately undermines the support for the principles of combat.
FinnishArvostelu oli poliittista eikä menettelytapaan ja työjärjestykseen kohdistuvaa!
My criticism was a political one, it was not aimed at the formalities and the Rules of Procedure!
FinnishSen entiseen EU-komissaariin MacSharryyn kohdistama arvostelu ei ole ollut oikeutettua.
Its criticisms of former EU Commissioner MacSharry are unjustified.
FinnishArvostelu kohdistuu meihin poliitikkoihin, jotka määritämme parlamentin poliittisen suunnan.
My criticism is aimed at us, the politicians, who give political direction to Parliament.
FinnishTämän politiikan vähäinenkin arvostelu näyttää kuitenkin olevan tabu.
However, it seems to be taboo to express any criticism of this policy.
FinnishHaluan tehdä vain yhden huomautuksen, se on arvostelu aiheesta, jonka hän ohittaa sitä mainitsematta.
I have but one remark to make, a critical one, on something he does not mention.
FinnishNäihin ongelmiin liittyvä arvostelu pitäisi kohdistaa ensisijaisesti jäsenvaltioihin.
Criticism arising out of these problems should therefore be directed mainly at the Member States.
FinnishTämä on jotain uutta, ja tällainen arvostelu on tosiasiat huomioon ottaen todellakin sietämätöntä.
This is something new, and it really is intolerable if you take a look at the facts.
FinnishTässä mielessä valiokunnan esittämä aikaisempien päätösten mukainen arvostelu on oikeutettua.
In this respect, the committee's criticism - in line with previous decisions - is correct.