FI

arvostella [arvostelen|arvostellut] {verbi}

volume_up
Tämä parlamentti ilmaisee mielipiteensä enemmistön tuella, ja sillä on täysi oikeus arvostella tai sensuroida komission jäseniä.
This Parliament will express itself with a majority and has every right to criticise or censure the Commissioners.
Sillä on hallitus, joka voidaan tuomita ja jota voidaan arvostella.
There is a government that can be condemned and censured.
Tässä yhteydessä joudun arvostelemaan Euroopan investointipankin kokkeja, jotka hämmensivät soppaa.
All the same, I do have to censure all those who stirred things up at the European Investment Bank.
Voimme arvostella Turkkia vasta, kun olemme valmiita arvostelemaan itseämme.
We will only be able to criticise Turkey when we are ready to criticise ourselves.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, teillä on kaikki oikeus arvostella parlamenttia.
President Barroso, you are quite entitled to criticise Parliament.
Tilintarkastustuomioistuimella on kuitenkin aihetta myös arvostella kirjanpitojärjestelmää.
Yet this effort has also led the Court to criticise the accounting system.
Haluan arvostella tätä asiaa julkisesti parlamentissa.
I wanted publicly to denounce this matter in this House.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan arvostella ankarasti Katalonian ja Euroopan unionin sianliha-alan tilannetta.
Mr President, I would like to denounce the situation of the Catalan and European swine sector.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan arvostella ankarasti katalaanin kielen rajoituksia Espanjan valtiossa.
Mr President, I would like to denounce the restrictions suffered by the Catalan language in the Spanish state.
(DA) Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa arvostellaan perustellusti eräiden Euroopan maiden uusfasistisia ja fundamentalistisia liikkeitä.
(DA) Mr President, this resolution contains a justified critique of neo-fascist and fundamentalist movements in certain European countries.
Romaniaa on nyt helppo arvostella kehuen vain puolittain, että onhan se edistynyt hyvin, mutta valtavasti enemmän työtä on vielä tehtävänä.
It is easy today to damn Romania with faint praise, to say that she has done well but has a huge amount more to do.
arvostella (myös: tuomita)
Ministerit myönsivät epäsuorasti johtajiensa lyhytnäköisyyden, mutta he eivät halunneet arvostella näitä vain viiden viikon jälkeen.
The Ministers implicitly recognised the obstinacy of their leaders, but did not want to find fault with them barely five weeks later.
Puheenjohtajamaa Saksaa voidaan arvostella, koska se ei ole yrittänyt ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa komissio on menettänyt kykynsä toimia välittäjänä.
The German Presidency is at fault in that it has not helped to solve the problems in a situation where the Commission no longer has the ability to mediate.
Emme näin ollen voi arvostella tuota kehitystä epämääräiseksi.
As a result, we cannot criticise the fact that its evolution may be marked by a certain degree of vagueness.
Asiantuntijat arvioivat ja arvostelevat kaikkia rahoitusehdotuksia käyttäen oikeudenmukaisia ja avoimia valintaperusteita.
All funding proposals are assessed by experts and given a mark using fair and transparent selection criteria.
arvostella (myös: arvioida)
Haluamme palautetta sinulta:  Arvostele tämä sivusto
We want your feedback:  Please rate this website
Keskuspankkia voidaan arvostella siitä, että se nostaa korkoa sen sijaan, että se laskisi työttömyyttä, mutta pankkihan toimii vain perustamissopimuksen mukaan.
The Central Bank may be criticised for raising interest rates instead of reducing unemployment, but it is only doing what the Treaty says it must do.

Esimerkkejä "arvostella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMutta eikö meidän pitäisi myös arvostella Sierra Leonen armeijaa ja sen miliisejä?
However, the Sierra Leone army and its militias should also come in for criticism.
FinnishSe, jota ei arvostella isoista asioista, sitä arvostellaan pienistä asioista.
He who is not punished for a greater crime will be punished for a lesser crime.
FinnishSitä voidaan arvostella täällä, kuten Euroopan neuvosto teki Tanskan tapauksessa.
That can be criticised here, as the Council of Europe did in Denmark’s case.
FinnishVoimme arvostella Turkkia vasta, kun olemme valmiita arvostelemaan itseämme.
We will only be able to criticise Turkey when we are ready to criticise ourselves.
FinnishYmmärrän tämän täysin, enkä myöskään halua arvostella puheenjohtaja Prodia.
That I understand perfectly well and that is no criticism of Mr Prodi either.
FinnishKun tällaista tapahtuu, ketä vasemmisto voi arvostella tuossa osassa maapalloa?
With all this going on, whom do the Left choose to criticise in that part of the world?
FinnishOlisi syytä arvostella myös maita, joissa ei ole minkäänlaista valvontaa.
Those countries that do not exercise any control at all should also be criticised.
FinnishKomissio ei voi arvostella jokaisen institutionaalisen järjestelmän arvoa.
The Commission does not have to judge the value of each institutional system.
FinnishEU: lla on siten mahdollisuus arvostella Intiaa sanojen lisäksi myös teoin.
The EU thus has an opportunity to criticize India not only in word but also in deed.
FinnishEhkä kyseessä on vain San Francisco -juttu En tiedä, en halua arvostella.
And maybe this is just a San Francisco thing -- I don't know, I don't want to judge.
FinnishMeidän täytyy myös arvostella Ranskan hallitusta siitä, että se tukee tätä.
We also need to criticise the French government for the fact that they are backing this.
FinnishNäin käy usein, ja siksi haluaisin oikeastaan vain arvostella tätä kohtaa.
That happens quite often, and that is why I really want to criticize this aspect alone.
FinnishEmme yksinkertaisesti voi arvostella hallitusta tällaisista toimista.
A government simply cannot be criticised for adopting such a course of action.
FinnishEn halua toistaa niitä, eikä tarkoitus ole arvostella Euroopan patenttivirastoa.
I do not want to repeat them, and it is not meant as a criticism of the European Patent Office.
FinnishArvoisa puheenjohtaja Barroso, teillä on kaikki oikeus arvostella parlamenttia.
President Barroso, you are quite entitled to criticise Parliament.
FinnishPuutteellinen koordinointi merkitsee sitä, että Frontexin toimintaa on syytä arvostella.
If the coordination is defective, the work of Frontex invites criticism.
FinnishTurkkia tai Venäjää voidaan kyllä arvostella ja ehkä jopa Bangladeshia.
We may criticise Turkey and Russia, however, and perhaps even Bangladesh.
FinnishEnsisijaisena tarkoituksenamme ei ole arvostella hallitusta ja hallituspuoluetta.
Our intention is not, in the first place, to criticise the government and the government party.
Finnish   Vain te voitte arvostella parlamentin organisaatiota ja sisäistä toimintaa.
   You are the only ones who can judge on the organisation and internal workings of Parliament.
FinnishTilintarkastustuomioistuimella on kuitenkin aihetta myös arvostella kirjanpitojärjestelmää.
Yet this effort has also led the Court to criticise the accounting system.