FI

arvostaa [arvostan|arvostanut] {verbi}

volume_up
Velvollisuutemme on tukea, arvostaa ja auttaa heitä.
We have a duty to support, acknowledge and assist them.
Osaan arvostaa pääesittelijän jalomielisyyttä, etenkin kun hän oli itse eri mieltä asiasta.
I must acknowledge the generous nature of the general rapporteur, who was himself of another opinion.
Arvostan myös komissaarin osuutta tässä asiassa.
At the same time I acknowledge the work the Commissioner has played in it too.
Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Olen varma, että komissaari arvostaa parlamentin suhtautumista tähän asiaan.
I am sure that the Commissioner will appreciate Parliament's sensitivities about this.
Luulen, että osaatte arvostaa puhemiehistön asennetta teitä kohtaan.
I think you will appreciate the consideration the Chair has shown you.
Yleensä meillä on taipumuksena arvostaa niitä asioita, jotka menetämme.
In general, we tend to value things once we have lost them.
Komissio arvostaa suuresti parlamentin hyväksymiä päätöksiä.
The Commission places a high value on the decisions approved by Parliament.
Euroopan unioni arvostaa suhdettaan koko Amerikan mantereeseen.
The European Union values its relationship with the Americas as a whole.

Esimerkkejä "arvostaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSamalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
FinnishJäsen Schulz, olen varma, että jäsen Dell'Utri arvostaa huolehtivaisuuttanne.
Mr Schulz, I am sure that Mr Dell' Utri will listen carefully to your concerns.
FinnishToivon ja uskon myös, että he alkavat arvostaa maitoa ja juovat sitä edelleen.
I also hope and trust that they will begin to appreciate and to continue to drink milk.
FinnishOlen varma, että komissaari arvostaa parlamentin suhtautumista tähän asiaan.
I am sure that the Commissioner will appreciate Parliament's sensitivities about this.
FinnishKomissio arvostaa Euroopan parlamentin voimakasta tukea tälle tavoitteelle.
The Commission appreciates the European Parliament's strong support for this objective.
FinnishMicrosoft arvostaa luottamustasi ja pyrkiikin kaikin tavoin takaamaan tietosuojasi.
Microsoft values this trust and cares deeply about the privacy and security of your data.
FinnishParlamentti epäilemättä arvostaa sitä, sillä olemme molemmat hyviä pyöräilijöitä.
Since we both are accomplished cyclists, this will undoubtedly be appreciated by Parliament.
FinnishParlamentti arvostaa myös tehtävää, jonka varaatte kansalaisyhteiskunnalle.
Parliament also attaches importance to the role you grant civil society.
FinnishToiseksi komissio arvostaa 18 artiklaan sisältyvän soveltuvuuden testin eteen tehtyä työtä.
Secondly, we appreciate the work carried out on the suitability test - Article 18.
FinnishSe on hyvin tärkeä saavutus, jota ei voi todellakaan arvostaa liikaa.
This represents a considerable success and one which should not be underestimated.
FinnishMielipidemittausten mukaan suurin osa venäläisistä kuitenkin vielä arvostaa EU:ta.
Opinion polls would suggest that the majority of Russians do have respect for the EU though.
FinnishTätä oli edeltänyt herra De Guchtin mietintö, jota jokaisen meistä pitäisi arvostaa.
It was preceded by the report of Mr De Gucht, which each of us should hold in great respect.
FinnishKiitän Kinnockia tästä avoimuudesta, jota Grosch todennäköisesti arvostaa.
Thank you Mr Kinnock. I think that Mr Grosch appreciates that opening.
FinnishKomissio arvostaa suuresti herra Pimentan sitoutumista tähän asiaan.
The Commission greatly appreciates Mr Pimenta's commitment to this subject.
FinnishKuten totesin, ryhmämme arvostaa suuresti tätä keskustelua ja aktiivista osallistumista asiaan.
As I said, our group greatly appreciates this discussion and active participation.
FinnishParlamentti arvostaa suuresti tätä huomionosoitusta, Teidän Pyhyytenne.
Our House is very appreciative of this mark of interest, your Holiness.
FinnishTiedämme arvostaa hänen jo vuosikymmenien ajan jatkunutta paneutumistaan liikenneturvallisuuteen.
We appreciate his commitment to road safety, which has spanned several decades.
FinnishKukaan, joka arvostaa vanhempien valinnan vapautta, ei salli tämän vapauden supistamista.
Anyone valuing freedom of choice for parents will not allow this freedom to be curtailed.
FinnishTänä päivänä Ruotsi on valtio, joka arvostaa EU-jäsenyyttä ja suhtautuu siihen myönteisesti.
Today Sweden is a country that appreciates and takes a positive view of EU membership.
FinnishUKIP-puolue arvostaa vapaaehtoistyötä ja tunnustaa sen yhteiskunnallisen arvon.
in writing. - The UKIP admires volunteering and recognises the contribution to society it can make.