"arvokas" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvokas" englanniksi

FI

arvokas {adjektiivi}

volume_up
arvokas
Toimikunta on varmastikin arvokas työskentelyväline tulevissa neuvotteluissa.
Clearly, this is a valuable tool for future negotiations.
Uudesta direktiivistä tulee uskoaksemme arvokas väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
This new directive is expected to be a valuable tool for achieving that goal.
Yhteisön solidaarisuusrahasto on vankka ja arvokas varainhoitoväline.
The Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
Onko se arvokas tapa tuoda esille ylpeää Unkaria?
Is it a dignified presentation of proud Hungary?
Tästä johtui parlamentin Labour-jäsenten arvokas ulosmarssi uuden parlamenttirakennuksen tiistaisen virallisen avajaisjuhlan aikana.
Hence Labour MEPs dignified walkout during the official opening of the new Parliament building on Tuesday.
Tämän osalta haluan muistuttaa Tukholmassa kuukausi sitten pidetystä konferenssista, jonka aiheena oli terveellinen ja arvokas ikääntyminen.
In this regard, I would like to remind you of a conference that was held in Stockholm a month ago on the subject of Healthy and Dignified Ageing.
Kansalaistemme tulevaisuus on meille erittäin arvokas, kun kyse on tulevaisuutta koskevasta näkemyksestämme.
We hold the future of our citizens very dear when it comes to our vision for the future.
Kyllä, solidaarisuus on minulle puolalaisena erityisen arvokas ajatus.
Yes, solidarity, an idea which is, to me, as a Pole, especially dear.
Uhanalaiset villieläimet ja elinympäristöt ovat arvokas ja korvaamaton luonnonvara.
Endangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
Se on liian arvokas rikkaiden länsimaisten turistien leikkikaluksi.
That is too precious to become the plaything of wealthy, western tourists.
Vapaus on liian arvokas asia tuhottavaksi, miltä puolelta tahansa.
Freedom is too precious an asset to have it destroyed, no matter by which side.
arvokas (myös: puolijalo, arvo-)

Esimerkkejä "arvokas"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
FinnishTiedän kokemuksesta, että heidän näkemyksensä ovat yksiköilleni arvokas panos.
I know from experience that their views are a valuable input for my services.
FinnishMyös ammattilaisurheilu on arvokas asia, ja sillä on suuri sosiaalinen merkitys.
Professional sport fulfils this role too and has great social significance.
FinnishPk-yrityksille julkiset hankinnat ovat arvokas tilaisuus kerryttää kokemusta.
For SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
FinnishKansalaisten kantelut ovat arvokas muistutus kansalaisten kiireellisimmistä tarpeista.
The citizens' complaints are an invaluable indicator of their most urgent needs.
FinnishYhteisön ympäristömerkki koskee kaikkia tuotteita, ja on hyvin arvokas lisä.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
FinnishToisten kulttuuristen arvojen kunnioittaminen on toki hyvin arvokas pyrkimys.
Respect for other cultural values is of course very much worth striving for.
FinnishTämä on hyvin arvokas ehdotus, ja olen varma, että parlamentti tukee sitä huomenna.
This is a very worthwhile proposal, and I am sure the House will support it tomorrow.
FinnishUusi ja arvokas keskustelu on alkanut, ja haluamme osallistua siihen aktiivisesti.
A new and valuable discussion has commenced, and we want to take an active part in it.
FinnishMietintö on arvokas väline, jonka avulla voimme tarkastella saavutuksiamme.
The report provides us with a valuable tool to look back at what has been achieved.
FinnishMinun mielestäni EU:n antama sysäys olisi erityisen arvokas kotimaalleni.
In my opinion, impetus from the EU would be particularly valuable for my country.
FinnishTeillä on ollut erittäin arvokas panos tämän uuden asetuksen laatimisessa.
Your input has proved extremely valuable in helping us to frame the new regulation.
FinnishMeitä oli pieni ryhmä, ja vierailu oli erittäin mielenkiintoinen ja arvokas.
A small group of us went, and it was exceedingly interesting and very valuable to go.
FinnishTämä on hyvin arvokas ohjelma, ja siitä on tehtävä entistä tehokkaampi.
This is a very valuable programme and one that needs to be made more effective.
FinnishTämä arvokas tieto olisi esitettävä budjettikohdassa ja jäsenvaltion olisi tehtävä se.
This valuable information should be presented by budget heading and by Member State.
FinnishKielellinen monimuotoisuus on arvokas asia, josta emme voi missään tapauksessa luopua.
Linguistic diversity is a value that we can under no circumstances renounce.
FinnishTänään käsiteltävät kaksi mietintöä ovat arvokas panos tähän keskusteluun.
The two reports before us today are a valuable contribution to this debate.
FinnishUudesta direktiivistä tulee uskoaksemme arvokas väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
This new directive is expected to be a valuable tool for achieving that goal.
FinnishUhanalaiset villieläimet ja elinympäristöt ovat arvokas ja korvaamaton luonnonvara.
Endangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
FinnishHerra puhemies, tämä olisi arvokas ele, johon minä kehotan tämän parlamentin edessä.
Mr President, that would be a worthy gesture, and I request it of you before the House.