FI

arvo {substantiivi}

volume_up
Arvo lisätään automaattisesti CD-levyltä kopioimalla luotuihin tiedostoihin.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
Tasa-arvo on eurooppalainen arvo, jota jäsenvaltioiden on kunnioitettava.
Equality is a European value, which the Member States must respect.
Kansainvälisen valuutan arvo perustuu sen ulkoiseen arvoon.
The value of an international currency is based on its external value.
arvo
Tiedon rahallinen arvo on merkityksellistä edistykselle ja kehitykselle tulevaisuudessa.
The fact that data has a monetary worth is the key to future progress and future development.
Itä-Eurooppa on tärkein väylä väärennettyjen lääkkeiden kaupalle, jonka arvo on miljardeja.
Eastern Europe is the main route of the trade in falsified medicines worth billions.
Se ei ole uusi ajatus tai arvo, sen varaan kannattaa mielestäni rakentaa edelleenkin.
It's not a new idea or value but it's one that I certainly think at these times is worth building on.
Viime vuosina naisten arvo ja kutsumus ovat nousseet uuteen ulottuvuuteen.
In recent years women's dignity and calling have taken on a new dimension.
Siten perusoikeuskirjan huomattava arvo tunnustetaan asianmukaisesti täällä Strasbourgissa.
The solemn dignity of the Charter will thus be properly recognised here in Strasbourg.
Kunkin valtion arvo on täsmälleen sama koosta huolimatta.
Their dignity is exactly the same, regardless of their size.
Se yhteinen kanta, joka meille nyt esitetään, on paljon parempi, koska varsinainen raja-arvo otetaan nyt ensimmäistä kertaa käyttöön.
The common position with which we are now being presented is far better, for an actual limit value is being introduced for the first time.
Siinä vaaditaan sitovia tavoitteita, joilla varmistetaan tasa-arvo yritysten, hallinnon ja politiikan alan vastuutehtävissä.
It calls for binding objectives to ensure equality in corporate, administrative and political positions of responsibility.
Kaikki puolet ovat luopuneet arvossa pidetyistä asemista ja hylänneet perinteiset asenteet.
All sides have yielded cherished positions and shed traditional attitudes.
Ammattimaisille sairaanhoitajille olisi annettava kehitysmaissa nykyistä suurempi arvo.
With regard to nurse practitioners, nurses should be given more status in developing countries than they now have.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tietosuojalla on korkea arvo EU:ssa.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, data protection has high status in the EU.
Ammatillisen alueen Leonardolla ja yleisen koulutuksen Sokrates-ohjelmalla on oltava sama arvo!
Leonardo, which covers vocational education, and Socrates, which covers education in general, must surely have the same status.
arvo (myös: asema, loisto, sääty, komeus)
volume_up
estate {subst.} [vir.]
Hence the high ranking.
Tarkistukset 5, 12 ja 14 ovat juuri ne tarkistukset, joissa komissiolle sanotaan: " Kun rekrytoitte henkilöstöä, teidän on varmistettava, että palkkauksessa noudatetaan todellista tasa- arvoa."
Amendments Nos 5, 12 and 14 are those amendments which actually say to the Commission: ' You will ensure that there is genuine equality in your ranks when you are recruiting personnel' .
arvo (myös: asema, maine)
Investoinnilla tutkimukseen täytyy olla tai sen täytyy ansaita takaisin Euroopassa korkea, myös moraalinen arvo.
Investment in research must retain or regain a high, even moral, standing in Europe.
Kuten tiedätte, komission vakaana pitkän aikavälin sitoumuksena on valtavirtaistaa tasa-arvo kaikissa ulkosuhteissamme.
As you know, the Commission has a strong and long-standing commitment to mainstream gender across the board in our external relations.

Esimerkkejä "arvo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMaailman epätasa-arvo on saavuttanut kestämättömät ja järkyttävät mittasuhteet.
Inequalities on a global scale have reached intolerable, appalling proportions.
FinnishTasa-arvo merkitsee sitä, että me kaikki osallistumme sekä työ- että perhe-elämään.
No, equality means that we all participate in both working life and family life.
FinnishMielestäni tällä tavalla hätänumeron symbolinen arvo katoaa kansalaistemme silmissä.
I also think this means that the symbolic function will be lost on our citizens.
FinnishEsimerkiksi luonnonmukaisesti viljelyjen tuotteiden raja-arvo on viisi prosenttia.
In the organic farming sector, for example, there is a threshold value of 5%.
FinnishArvo lisätään automaattisesti CD-levyltä kopioimalla luotuihin tiedostoihin.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
FinnishKuten juuri muistutitte, äänestyksillä on sama arvo perjantaina kuin torstainakin.
As you rightly say, votes are as important on Friday as they are on Thursday.
FinnishSen arvo putoaa, viitaten siihen, että se on yksi syistä, miksi pidämme siitä.
That drops the value of it, suggesting that that's one reason why we like it.
FinnishArvioidaan, että Euroopan unionissa niiden arvo on kymmenen miljardia euroa.
It is estimated that, within the Union, the value of the latter is EUR 10 billion.
FinnishVerkkosivujen mukaan ulkoistamisen arvo piilee työpäivien lisääntymisessä.
According to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
FinnishKyseessähän on loppujen lopuksi kunnioitus ja kaikkien henkilöiden tasa-arvo.
Ultimately, we are concerned here with respect and the equal value of every person.
FinnishTasa-arvo on ollut rakennerahastojen ensisijainen tavoite vuodesta 1994 lähtien.
Equality has been a priority objective of the Structural Funds since 1994.
FinnishKansainvälisten investointien arvo on tuhansia miljardeja dollareita vuodessa.
International investments represent thousands of billions of dollars a year.
FinnishEräässä tarinassa sanotaan: "Hiljaa istuen ei näet arvo, ei ymmärrys kartu...
In these fables, we read: 'Nor gain nor honour comes to him who idly stays at home.
FinnishTodellisessa kuvassa näkyy Euroopan unionin järkyttävä sosiaalinen epätasa-arvo.
The real picture is one of gross social inequality in the European Union.
FinnishEuron arvo on noussut huomattavasti Yhdysvaltain dollaria ja muita valuuttoja vastaan.
The euro has appreciated considerably against the US dollar and other currencies.
FinnishMeidän ei pidä toimia vasta sitten, kun raja-arvo tai yläraja on saavutettu.
We need to react not only when a limit value or upper limit has been reached.
FinnishKoulutuksen tasa-arvo on monesta syystä varsin vaikeasti toteutettava päämäärä.
Equality of education is, for many reasons, very difficult to bring about.
FinnishValuutta ei myöskään saa uskottavuuttaan siitä, että sen arvo on liian korkea.
The credibility of a currency, after all, does not depend only on very high parities.
FinnishNaisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista.
Equality between women and men is a fundamental principle of the European Union.
FinnishOn varmistettava sukupuolten tasa-arvo ja sosiaaliset oikeudet työpaikoilla.
It is necessary to ensure gender equality and social rights in the workplace.