FI

arviointi {substantiivi}

volume_up
arviointi
Alkuperäisen ehdotuksen kustannusvaikutusten arviointi on vääjäämättä puutteellinen.
The cost impact assessment in the original proposal is inevitably inadequate.
Euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten linkkien arviointi
Assessment of links between securities settlement systems in the euro area
Ensimmäinen niistä on maatalouspolitiikan puolivälin tarkastelun arviointi.
Firstly, an assessment of the mid-term review of the agricultural policy.
arviointi (myös: arvostelu)
Koko aineistoa koskeva arviointi osoittaa, että termi globalisaatio on harhaanjohtava.
An evaluation of all the data shows that the term 'globalisation' is a misnomer.
Komission yksiköiden arviointi sopimuksesta julkaistaan hyvin pian.
An evaluation of the agreement by the Commission's services will be published very soon.
Ensimmäinen niistä on elintarvikekriisi ja toinen on tuloshakuinen arviointi.
The first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
arviointi
On selvää, että arviointi ja urakehitys liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
It is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Voidaanko taata, että arviointi tapahtuu puolueettomasti?
Can we guarantee that the appraisal will be objective?
Meidän olisi kenties syytä tehdä myös poliittinen arviointi.
Finally, we should probably also carry out a political appraisal.
Mutta eikö tästä toimintamallihankkeesta olisi tehtävä perustavampi arviointi?
But is there not a more basic criticism to be made of this draft plan?
Komission ehdotuksia laadittaessa otettiin huomioon sekä arviointi että tämä kritiikki.
The Commission's proposals have been drafted in the light of both these evaluations and this criticism.
Olen siis sitä mieltä, että jokainen tapaus pitää tutkia läpikotaisin, jotta sekä suorittamamme arviointi että ne toimet, joihin ryhdymme, olisivat tehokkaita.
So we need to study every incident from every possible angle if we are to be efficient both in our criticism and in the measures which we take.
Menojen tarkka arviointi on monestakin syystä vaikeaa.
There are many reasons why it is difficult to estimate expenditure accurately.
Tässä voi auttaa se, että aloittain määritellään luotettavuusaste ja suoritetaan arviointi.
One way of achieving this is to establish an estimated reliability level for each sector.
Viljan satotason ja maailmanmarkkinahintojen vaihteluista johtuen muun muassa budjetin vientituen tarpeen arviointi ei ole helppoa.
Because of variations in harvests and in world market prices, it is not easy to estimate the need for export support from the budget, for example.
arviointi (myös: arvio)
arviointi
That is a fact and not an estimation.
arviointi (myös: arvostus)
Monimutkaisten arvopaperisoitujen tuotteiden ja markkinoiden selvitysmekanismien arviointi rasittuneissa markkinaoloissa kaipaa niin ikään lisäanalyysiä.
The problems of valuation of complex securitised products and market-clearing mechanisms in stressful market situations also need further analysis.

Esimerkkejä "arviointi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaikille komission ehdotuksille on tehtävä oikeudellisten vaikutusten arviointi.
Any Commission proposal will have to be subject to a legislative impact assessment.
FinnishOn selvää, että arviointi ja urakehitys liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
It is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
FinnishEnsimmäinen niistä on elintarvikekriisi ja toinen on tuloshakuinen arviointi.
The first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
FinnishAihe: Sellafieldin ja Cap de la Haguen radioaktiivisten päästöjen arviointi
Subject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
FinnishToivomme, että silti todellakin toimitetaan kertomus sekä kunnollinen arviointi.
We hope that the report and in-depth evaluation will as yet be forthcoming.
FinnishMinun on tosin myönnettävä, että yksittäisten toimenpiteiden arviointi on vaikeaa.
I must admit, however, that assessment of the various measures was difficult.
FinnishKoko aineistoa koskeva arviointi osoittaa, että termi globalisaatio on harhaanjohtava.
An evaluation of all the data shows that the term 'globalisation' is a misnomer.
Finnish1990-luvulla solmittujen Lomé-sopimusten arviointi on osoittanut sen selvästi.
The evaluation of the Lomé agreements in the 90s made that abundantly clear.
FinnishAlkuperäisen ehdotuksen kustannusvaikutusten arviointi on vääjäämättä puutteellinen.
The cost impact assessment in the original proposal is inevitably inadequate.
FinnishVahinkojen asianmukainen arviointi edellyttää tulvaveden täydellistä kuivaamista.
In order to evaluate the losses properly, the water needs to be drained off completely.
FinnishArviointi ei ole mahdollista ilman vertailua varten laadittuja perustilastoja.
You cannot evaluate without the basic statistics for comparative purposes.
FinnishMeillä on varat sitä varten; vielä on suoritettava niiden täydellinen arviointi.
We have the resources for this; they just need to be evaluated properly.
FinnishTämän vuoksi meidän tulee mielestäni pyytää komissiota tekemään vaikutusten arviointi.
Therefore, I think we have to ask the Commission to make an impact assessment.
FinnishHumanitaarisella alalla toteutettujen yhteisön toimien arviointi ja tulevaisuus
Assessing the Community' s humanitarian actions and looking to the future
FinnishAsian uudelleen arviointi auttaisi meitä kuitenkin saamaan aikaan edistystä Euroopassa.
However, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
FinnishSitä paitsi, jos olemme aivan rehellisiä, arviointi on jo hieman vanhentunut.
Besides, if we are completely fair, the evaluation is already quite dated.
FinnishEuroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten linkkien arviointi
Assessment of links between securities settlement systems in the euro area
FinnishKoulutuksen laadun järjestelmällinen arviointi on monessa EU-maassa vielä alussa.
Systematic quality evaluation in education is still in its infancy in many EU countries.
FinnishNäin ollen valvonta ja arviointi ei ole luonnollisestikaan yksinkertaista.
This of course makes the business of scrutiny and assessment far from simple.
FinnishMutta näiden toimenpiteiden moitteeton analyysi ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
What we are lacking is a proper analysis and evaluation of these measures.