"arvioida koko" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvioida koko" englanniksi

EN
FI

arvioida koko {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "arvioida koko"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTuomio liittyi niihin, mutta meidän pitää arvioida koko avoimuuspolitiikkaamme tämän tuomion valossa.
This is the subject of the judgment, but our entire transparency policy must be assessed in the light of this judgment.
FinnishNämä perusteet ovat myös yhteisiä ja mitattavissa, joten niitä voidaan arvioida ja vertailla yhtenäisesti koko EU:ssa.
Furthermore, these criteria are common and quantifiable, so they can be assessed and compared uniformly across Europe.
FinnishYksittäisen avunantajan toimien merkitystä ei ole mahdollista eikä toivottavaa arvioida erillään koko valtion toimista ja muiden avunantajien hankkeista.
It is not possible, or desirable, to evaluate the impact of a single donor's activity in isolation from the country's activity and other donors' operations.
FinnishTšekkiläistehtaan tapauksen lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää ja arvioida Unilever-konsernin käyttäytymistä koko Euroopan tasolla.
In addition to what has taken place in the specific case of the Czech Republic, it would be interesting to find out about and assess the Unilever group's behaviour at European level.
FinnishKollega Ghilardottin mietintö järjestöjen ja säätiöiden roolista Euroopassa tuo oikeutetusti esiin tarpeen arvioida koko kolmatta, niin kutsuttua voittoa tavoittelematonta, sektoria.
The report by Mrs Ghilardotti on the role of organizations and foundations in Europe rightly recalls the need to develop the entire third sector, the so-called non-profit sector.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "arvioida koko" englanniksi

koko substantiivi
koko
English
koko adjektiivi
arvioida verbi