"artikla" - Englanninkielinen käännös

FI

"artikla" englanniksi

FI

artikla {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Nyt kuitenkin tuon Yhdysvaltain ulkomaankauppalain 301 artikla tulee jälleen kerran eteemme.
Now, however, Section 301 of US external trade law is coming back to haunt us.
Missä on se artikla tai säädös, jossa ehdotatte, millä tavoin me voisimme yhdessä selviytyä velkakriisistä?
Where is the section, the legal statute, in which you propose how we can together learn to drag ourselves out of the debt crisis?
Minun ongelmani on se, että puuttuva artikla - valiokunnan hylkäämä artikla - puuttui juuri oliiviöljyä koskevan jakson heikkoon kohtaan.
My problem is that the article that is missing - the one rejected by the committee - was going for the jugular, so to speak, of the olive oil section.
2. Oikeustiede
artikla (myös: kohta, pykälä)
5 artikla tarjoaa meille sääntelymenettelyn ja 6 artikla suojamenettelyn.
Article 5 provides for a regulatory procedure, Article 6 for a safeguard procedure.
308 artikla on ainoa artikla, jonka varaan tämä ehdotus voidaan perustaa.
Article 308 is the only article on which this proposal can be based.
Sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla että 308 artikla asetuksen oikeusperustana on perusteltavissa.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.

Esimerkkejä "artikla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
It is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
FinnishEuroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artikla on mielestäni täysin perusteltu.
I believe that article K.3 of the Treaty on European Union was perfectly sound.
FinnishArvoisa puhemies, tämän päätöslauselman ydin on perustamissopimuksen 86 artikla.
Mr President, Article 86 of the Treaty captures the very essence of the resolution.
FinnishNykyisen EY-sopimuksen 100 c artikla ei kata kaikkia viisumipolitiikan näkökohtia.
Not all aspects of visa policy are covered by Article 100c of the present Treaty.
Finnish119 artikla on jo vuosien ajan säätänyt naisten ja miesten samapalkkaisuudesta.
For many years, equal pay for men and women has been enshrined in Article 119.
FinnishEsimerkkinä voidaan mainita 6 artikla, joka käsitteli neljännesvuosikatsauksia.
One of them, to take an example, was Article 6, which dealt with quarterly reports.
FinnishOn selvää, ettei tämä artikla toteutunut äskettäin pidetyissä paikallisvaaleissa.
In the recent municipal elections, this article has clearly not been complied with.
FinnishEuroopan unionin tavoitteet (sopimus Euroopan unionista, 2 artikla) ovat korkea
The objectives of the Union (Article 2 of the Treaty on European Union) are a
FinnishMeidän on tunnustettava, että 18 artikla koskee selvästi kiistanalaista päätöstä.
We must recognise that Article 18 concerns what is clearly a controversial decision.
Finnish129 artikla ei ole sopiva oikeusperusta, ja siksi ajatus sen käytöstä on hylättävä.
Article 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
Finnish22 a artikla: Olisin halunnut poistaa myös paljon arvostellun 22 a artiklan.
Article 22a: I would also have liked to delete the much-criticised Article 22a.
FinnishKuten Anastassopoulos totesi, työjärjestyksen 110 artikla on erittäin selkeä.
As Mr Anastassopoulos has rightly said, the wording of Rule 110 is extremely clear.
Finnish100 c artikla ei tietenkään myöskään kata kaikkia kolmannen pilarin asioita.
In addition, of course, it does not cover all the matters in the third pillar.
FinnishUusi artikla ei tarjoa muita vaihtoehtoja kuin äänestää joitain mietintöjä vastaan.
The new Rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
FinnishYhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
Simplification of Community legislation (amendments of the Rules of Procedure) (vote)
FinnishNyt, kun tämä artikla astuu voimaan, kuluttajat maksavat itse asiassa enemmän.
Now, when this article comes into force, consumers will actually pay more.
FinnishUusi artikla ei jätä muuta mahdollisuutta kuin äänestää joitakin mietintöjä vastaan.
The new Rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
FinnishMitä perustamissopimuksen 49 artikla ja palvelujen vapaa tarjoaminen tarkoittavat?
What do Article 49 of the Treaty and the freedom to provide services mean?
FinnishTiedätte, että sopimuksen 5 artikla sisältää maininnan yhteisön lojaalisuudesta.
As you know, Article 5 of the Treaty sets out the principle of loyalty to the Community.
FinnishPerustamissopimuksen 192 artikla velvoittaa meidät tekemään niin ripeästi.
As it is under Article 192 of the Treaty, we are bound to do it in a prompt manner.