"arkaluonteinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"arkaluonteinen" englanniksi

FI

arkaluonteinen {adjektiivi}

volume_up
Toinen erittäin arkaluonteinen ja erittäin tärkeä kysymys liittyy adoptointiin.
A second very delicate and very important issue relates to adoption.
Aihe on liian arkaluonteinen, jotta siitä voitaisiin äänestää epätietoisuuden vallitessa.
The subject is too delicate to be voted on in a state of confusion.
Tämä on hyvin arkaluonteinen ala henkilötietojen suojan osalta.
This is a delicate area in terms of the protection of personal information.
arkaluonteinen (myös: herkkä, arka, herkkätunteinen)
Eläinten suojelu on tunneperäinen, poliittisesti erittäin arkaluonteinen kysymys.
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
Toinen arkaluonteinen asia on muutosten vaikutus hyväntekeväisyysjärjestöihin.
Another sensitive subject is the impact on charities.
Uskon, että juuri lapsen kuunteleminen on erityisen arkaluonteinen seikka.
I think that a particularly sensitive aspect is that of listening to children.

Esimerkkejä "arkaluonteinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKyseessä on erittäin tärkeä mutta myös arkaluonteinen asia eli adoptiot Romaniassa.
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
FinnishRajavalvonta on kansallisen suvereniteetin kannalta varsin arkaluonteinen kysymys.
The area of border control is a very sensitive one for national sovereignty.
FinnishSe osa raporttia, missä käsitellään taloudellisia ehtoja, on erityisen arkaluonteinen.
The part of the report concerning economic criteria is exceptionally sensitive.
FinnishOlen sitä vastoin hyvin tietoinen siitä, että tämä on erittäin arkaluonteinen asia.
Conversely, I am also very much aware that this is a highly sensitive issue.
FinnishNyt emme voi aloittaa keskustelua, vaikka aihe onkin hyvin arkaluonteinen.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
FinnishYksi hankala ja erittäin arkaluonteinen ala on mekaanisesti erotettu liha.
One tricky and very sensitive area is the question of mechanically separated meat.
FinnishUskon, että juuri lapsen kuunteleminen on erityisen arkaluonteinen seikka.
I think that a particularly sensitive aspect is that of listening to children.
FinnishEläinten suojelu on tunneperäinen, poliittisesti erittäin arkaluonteinen kysymys.
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
FinnishKyseessä on hyvin arkaluonteinen ala, joka on huomattavan erilainen eri jäsenvaltioissa.
This is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
FinnishEn halua salata sitä, että asia on erittäin arkaluonteinen kotimaassani.
I do not want to hide the fact that this issue is very sensitive in my country.
FinnishTämä on erityisen tarpeellinen ja arkaluonteinen kysymys ammattitutkintojen kannalta.
This is a particularly necessary and sensitive issue for professional qualifications.
Finnish      Arvoisa puhemies, hyvä jäsen Cercas, työaika on äärimmäisen arkaluonteinen kysymys.
      Madam President, Mr Cercas, working time is an extremely sensitive issue.
FinnishKysymyksessä on arkaluonteinen tarkistus, joka kattaa PSE-ryhmän kaikki pyynnöt.
This is a sensible amendment which covers the entirety of the requests from the PSE Group.
FinnishVerotus, ja erityisesti kaikenlainen yhdenmukaistaminen, on aina arkaluonteinen kysymys.
Taxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
FinnishEräs äärimmäisen arkaluonteinen kysymys on myös rahoitustoimien jäljitettävyys.
There is a further, extremely sensitive issue: the traceability of financial transactions.
FinnishTodistustaakan siirtäminen on jo itsessään riittävän arkaluonteinen aihe.
Reversal of the burden of proof is already a very sensitive matter in its own right.
FinnishTämä on arkaluonteinen asia etenkin maataloutta ja kalastusta koskevien kysymysten osalta.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
FinnishTätä kysymystä ei voida väistää, olkoonpa se kuinka arkaluonteinen tahansa.
This is an issue which cannot be avoided even though it is very delicate.
FinnishTiedän, että tämä on erityisen arkaluonteinen kysymys Latviassa ja Virossa.
I know that this is a particularly sensitive issue in Latvia and Estonia.
FinnishTämä on arkaluonteinen kysymys, josta on ollut erimielisyyttä komissiossa.
This is a sensitive point that has also caused some controversy within the Commission.