"arabi" - Englanninkielinen käännös

FI

"arabi" englanniksi

FI

arabi {substantiivi}

volume_up
arabi (myös: arabialainen)
Arabi-identiteetti on maallinen käsite, joka voi tehdä suhteestamme helpomman.
Arab identity is a secular concept, which can make our relationship easier.
Vuosien 1999–2006 aikana olen vieraillut 16 arabi- ja muslimimaassa.
From 1999 to this year, 2006, I have visited 16 Arab and Islamic countries.
Kolmas huomautukseni koskee sitä, miten Euroopan unioni suhtautuu arabi-identiteettiin: se sivuuttaa sen.
My third point is: how do we, the European Union, deal with this Arab identity?
arabi (myös: arabialainen)

Esimerkkejä "arabi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArabi-identiteetti on maallinen käsite, joka voi tehdä suhteestamme helpomman.
Arab identity is a secular concept, which can make our relationship easier.
FinnishVuosien 1999–2006 aikana olen vieraillut 16 arabi- ja muslimimaassa.
From 1999 to this year, 2006, I have visited 16 Arab and Islamic countries.
FinnishKolmas huomautukseni koskee sitä, miten Euroopan unioni suhtautuu arabi-identiteettiin: se sivuuttaa sen.
My third point is: how do we, the European Union, deal with this Arab identity? By ignoring it.
FinnishTiedämme, miten tärkeää tämä on rauhan kannalta ja hyvien suhteiden luomiseksi arabi- ja muslimimaihin.
We know how important all this is to peace and for the sake of good relations with the Arab and Muslim world.
FinnishTodellista edistystä voi kuitenkin tapahtua vain kolmannen osapuolen - arabi- tai mahdollisesti eurooppalaisvälittäjän - avustuksella.
However, it will take a third party - Arab or possibly European - to make real progress.
FinnishLisäksi meidän on tehtävä selvä ero yhtäältä terroristien ja toisaalta arabi- ja islamilaisen maailman välillä.
And we must make a clear distinction between terrorists, on the one hand, and the Arab and Islamic world on the other.
FinnishLisäksi haluaisin, että arabi- ja afrikkalaisnaisia kohtaan tuntemamme kunnioitus kirjattaisiin ainakin osaan mietintöä.
Furthermore, I would like our admiration for the Arab and African women to be recorded in at least part of the report.
FinnishSe on luonnollisesti helpommin sanottu kuin tehty, ja se riippuu paljon alueen arabi-, iranilais- ja turkkilaisyhteisöistä .
Naturally, it is easier said than done and it depends a great deal on the Arab, Persian and Turkish societies in the region.
FinnishMe haluamme kumppanuutta ja - mikäli suinkin mahdollista - ystävyyttä arabi- ja muslimimaailman kanssa omien vakaumustemme pohjalta.
We want partnership and - if at all possible - friendship with the Arab and Muslim world on the basis of our convictions.
FinnishMe PPE-DE-ryhmänä olemme täysin vakuuttuneita siitä, että meidän on vahvistettava suhteitamme arabi- ja islamilaiseen maailmaan.
We in the PPE-DE group are firmly convinced that our relations with the Arab and Islamic world need to be put on a firmer footing.
FinnishArabi- ja muslimimaailma vainoaa kristittyjään, tuomitsee heitä, estää heidän kääntymisensä, rankaisee heitä ja tappaa heitä.
The Arab and Muslim world is persecuting its Christians, condemning them, preventing them from converting, punishing them and killing them.
FinnishEnsinnäkin on tunnustettava, että arabi-identiteetti sopii yhteen demokratian ja nykyaikaisuuden kanssa, vaikka siitä ei olekaan todisteita.
Firstly by recognising that Arab identity is compatible with democracy and with modernity, even if the facts do not demonstrate it.
FinnishSe merkitsee sitä, että EU on nyt mukana sivilisaatioiden sodassa: länsi vastaan arabi-muslimi-maailma, sillä niinhän siinä käy.
That means that the EU is now helping the war of the civilizations: the West against the Arab-Muslim world, because that is what it is going to be.
FinnishArabi- ja muslimikansat käyvät läpi poliittisen demokraattisen vapautumisen prosessia, jota voidaan kuvata "Prahan arabikevääksi".
The Arab and Muslim nations here are going through a process of political democratic emancipation which might be termed the 'Prague Arab Spring'.
FinnishJos olettamukset kuitenkin osoittautuvat oikeiksi, neuvon kaikkia: tätä ei missään tapauksessa saa panna koko arabi- ja islamilaisen maailman syyksi.
Above all, should these assumptions be confirmed, I would counsel us all against applying them to the Arab and Islamic world as a whole.
FinnishLyhyesti sanoen meillä on kaikkiin näihin maihin julkiset, valtiolliset, kahdenväliset suhteet, mutta sivuutamme niiden arabi-identiteetin.
In short, we have relationships with all these countries that are of the public, state, bilateral kind, but we ignore the fact of their Arab identity.
FinnishEnsinnäkin järjestön jäsenvaltioilla on kasvava vaikutusvalta arabi- ja muslimimaailmassa, ja ne voivat olla merkittävässä asemassa kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.
Firstly, the member states of this organisation have a growing influence on the Arab-Muslim world and can play an important role in intercultural dialogue.
FinnishMinusta on täysin käsittämätöntä, että useimmissa arabi- ja muslimimaissa uskonnon vaihtamisesta islamista kristinuskoon, buddhalaisuuteen tai muihin uskontoihin seuraa kuolemanrangaistus.
I find it completely incomprehensible that converting from Islam to Christianity, Buddhism or other religions is punishable by the death penalty in most Arabic and Muslim countries.