"apua!" - Englanninkielinen käännös

FI

"apua!" englanniksi

volume_up
apua! {interjektio}
EN
volume_up
pyytää jklta apua {transitiiviverbi}
EN

"humuhumu-nukunuku-apua'a" suomeksi

FI

apua! {interjektio}

volume_up
apua! (myös: auttakaa!)
volume_up
help {interjektio}
Ihmiset pyytävät apua, ja on meidän velvollisuutemme antaa tuota apua.
People there are calling for help and it is our duty to provide that help.
Joskus voit tarvita apua muiden apua tietokoneongelmissa.
When you're having a computer problem, sometimes you might want help from someone else.
Voin joka tapauksessa kuvitella näille maille jonkin verran toisenlaista apua.
Be that as it may, I have some different ideas of what would help these countries.
EN

humuhumu-nukunuku-apua'a {substantiivi}

volume_up
humuhumu-nukunuku-apua'a

Esimerkkejä "apua!"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOnkin tärkeää, että rahaston varat tavoittavat ihmiset, jotka tarvitsevat apua.
Therefore it is most important that these funds reach real people who need help.
FinnishTogo pyytää taloudellista apua lokakuussa pidettäviä parlamenttivaaleja varten.
Togo is asking for financial support to hold parliamentary elections in October.
FinnishMeidän on koottava voimamme ja tarjottava selkeästi laajaa kansainvälistä apua.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
FinnishEuroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
The European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
FinnishTarkoituksena on välineen perustaminen ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten.
It aims at establishing an Instrument for Nuclear Safety and Security Assistance.
FinnishPC:stä, Internetistä ja uusien viestimien käytöstä voisi olla siinä suurta apua.
Here, PCs, the Internet and integration using the new media could be very helpful.
FinnishMe haluaisimme, että itsenäiset valtiot antavat tätä apua omille työntekijöilleen.
We would want that help to be provided by sovereign states to their own workers.
FinnishJäsenvaltioiden on tarjottava pikaista ja monipuolista apua tähän tilanteeseen.
This is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
FinnishViranomaiset ovat ilmoittaneet ottavansa mielellään vastaan kansainvälistä apua.
The authorities have indicated that they would welcome international support.
FinnishVoin vain vakuuttaa, että haluamme toimittaa apua sovittujen määrien mukaisesti.
I can only confirm our resolve to release the funds that have been allocated.
FinnishMyös tämä on syy siihen, että toimitamme edelleen apua saharalaisille pakolaisille.
This is also why we are providing continued assistance to the Saharawi refugees.
FinnishUnionin pitää lisätä humanitaarista apua ja pohtia välittömästi NATOn strategiaa.
The Union must increase humanitarian aid and immediately review the NATO strategy.
FinnishTarvitsemme Kosovossa apua, jonka turvin kosovolaiset voivat itse auttaa itseään.
What we need in Kosovo is assistance to allow the Kosovars to help themselves.
FinnishUskooko joku todella, että tämänkaltaisista toimista olisi apua rauhanprosessille?
Does anyone really believe that actions such as this would help the peace process?
Finnishkomission julkilausuma humanitaarista apua koskevan konsensuksen julistamisesta ja
the Commission statement on the proclamation of consensus on humanitarian aid, and
FinnishLyhyesti: Makedoniassa tarvitaan sekä aineellista että poliittista apua nopeasti.
In short, prompt aid in Macedonia is needed, both materially and politically.
FinnishPaketin ansiosta Euroopan unioni voi toimittaa apua enemmän, nopeammin ja paremmin.
The package will allow the European Union to deliver more, faster and better aid.
FinnishVoimme toki puhua ja lausua kauniita asioita, mutta ala tarvitsee käytännön apua.
We may talk and say many nice things, yet this sector is in need of practical help.
FinnishEurooppa toimitti nopeasti kiireellistä apua niin marraskuussa 1998 kuin nytkin.
Europe acted promptly in sending emergency aid, both in November 1998 and this time.
FinnishTällaisen haasteen kohtaamiseksi on pyrittävä etsimään apua kaikilta tahoilta.
To face such a challenge properly we need to try to propose remedies of all types.