FI

anti {substantiivi}

volume_up
1. Kansantaloustiede
Tämä on tärkeä asia, ja katson, että tämän teemavuoden keskeinen anti on se, että luovuus, innovaatio ja uusi ajattelu nostetaan keskustelun ytimeen.
This is an important issue, and I think that the main contribution that this European Year will make will be that creativity, innovation and new ways of thinking will become the core of the debate.
EN

anti {substantiivi}

volume_up
Madam President, as you know I am a very enthusiastic anti-smoker.
Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, olen hyvin innokas tupakoinnin vastustaja.
Before that, he had been an active anti-Communist.
Sitä ennen hän oli ollut aktiivinen kommunismin vastustaja.
The only opponent able to put an end to the war and overturn the powers supporting it is the anti-imperialist, grass-roots movement.
Ainoa vastustaja, joka voi lopettaa sodan ja voittaa sitä tukevat voimat on imperialismin vastainen ruohonjuuritason liike.

Esimerkkejä "anti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPuheenne anti oli muuten toimintaa koskevassa osassakin varsin niukka.
Nor, for that matter, did you say very much about the operational aspects.
FinnishMuun muassa olympialaiset ovat muinaisen Kreikan anti ihmiskunnalle.
Ancient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
FinnishHaluamme kuitenkin, että se on urheilevan maailman anti muulle maailmalle.
We do, however, want it to be a contribution from the world of sport to the rest of the world.
FinnishLopuksi ehdottaa, ja luulen, että tämä on mietinnön tärkein anti.
This is where this report makes its major contribution, I believe.
FinnishJulkisen keskustelun anti pitää muokata konkreettisiksi muutosehdotuksiksi sopimuksiin.
We must translate the challenges of the public debate into concrete proposals for the revision of the Treaties.
FinnishOhjelman keskeisin anti ovat väkivaltaa ehkäisevät toimet, väkivallan torjunta ja tuen tarjoaminen.
Action aimed at preventing violence, combating violence and providing support lies at the heart of this programme.
FinnishOrjuutta vastustava Anti-Slavery International -järjestö totesi, että 95 % kotitalouksien palveluksessa olevista lapsista oli tyttöjä.
A report by Anti-Slavery International found that 95 % of the child domestics were girls.
Finnish(FR) Tämän mietinnön ainoa sisällöllinen anti Euroopan parlamentin kannalta on komission suunnitelmien varaukseton tukeminen.
(FR) The only aim of this report is for Parliament to unconditionally support the Commission's plans.
FinnishKomission ehdotuksen tärkein anti on ehdotus kaivosjätteen käsittelyä koskevasta uudesta puitedirektiivistä.
The most important element of the Commission' s proposal is the proposal for a new framework directive on mining waste.
FinnishMikä on Barcelonan anti tältä osin?
So what did the Barcelona Summit achieve in this respect?
FinnishTämän kokouksen anti on myönteinen: tulevan ohjelman tärkeimmistä elementeistä vallitsee laaja yhteisymmärrys.
This meeting provides a positive response: there is broad consensus on the principle elements of this future programme.
FinnishTämä on mietinnön tärkein anti.
This is the essential contribution of this report.
FinnishEntäpä kolmannen mietinnön anti.
FinnishTämä on Euroopan anti kansalaisille.
FinnishAsiakirjan tärkein anti on se, että siinä keskitytään sodan ja sen seurausten suorasti uhkaamaan ihmiseen.
The major interest of this document is that it is focused on the human person as directly threatened by war and by the consequences of war.
FinnishRikkaissa maissa anti-retroviraaliset lääkitykset pidentävät huomattavan suuren ihmismäärän elämää varakkaissa yhteiskunnissa.
In rich countries, anti-retroviral therapies are extending the lives of significant numbers of people in wealthy nations.
FinnishSiksi mietinnön paras anti onkin mielestäni ehdotus aloittaa neuvottelut Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymiseksi.
This is why the suggestion to start accession negotiations to sign up to the ECHR is, in my opinion, the most positive part of this report.
FinnishMielestäni mietinnön tärkein anti on se, että siinä korostetaan tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin tukemisen merkitystä.
I consider the most important thing in the report to be the emphasis on the importance of supporting science, and research and innovation.
FinnishTämä ilmiö on ominaista yhteiskuntajärjestelmille, joiden anti yhteiskunnalle on ehtynyt jo kauan sitten, ja kapitalismi on tällainen järjestelmä.
This is typical of social systems which have long run out of anything to offer society, and capitalism is one such system.
FinnishTosielämässä on valitettavasti paljon kuolleita, ja haluamme suojella elämää urheilun keinoin, ja tämän on oltava urheilun anti maailmalle.
And in the real world, regrettably, there are many deaths, and we want to help to preserve life by means of the world of sport, and this must be the world of sport’s contribution to society.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anti-Semite":

anti-Semite