"antelias" - Englanninkielinen käännös

FI

"antelias" englanniksi

FI

antelias {adjektiivi}

volume_up
Antelias tukijärjestelmä on edelleen auki petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille.
The generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
São Tomén ja Principen hallitukselle myönnettävä avustus on suhteellisen antelias.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
Se ei ole kovin antelias, mutta antaa heille tietyn perusturvan.
It is not very generous but it guarantees a certain basic security for them.
antelias

Esimerkkejä "antelias"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAntelias tukijärjestelmä on edelleen auki petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille.
The generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
FinnishSão Tomén ja Principen hallitukselle myönnettävä avustus on suhteellisen antelias.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
FinnishEU on myös ollut hyvin antelias EKR:stä maksetun taloudellisen tuen suhteen.
Europe has also been generous by means of financial aid from the EDF.
FinnishLehdistön vapaudella on Italiassa Berlusconin hallituksessa erittäin antelias tukija.
Freedom of the press in Italy has, in the Berlusconi Government, the most generous of backers.
FinnishSe ei ole kovin antelias, mutta antaa heille tietyn perusturvan.
It is not very generous but it guarantees a certain basic security for them.
FinnishEU:n liikenteenharjoittajan vastuu ei ole humaani tai antelias, aivan päinvastoin.
Transporter' s liability as conceived by the EU is neither humane nor generous. Quite the contrary.
FinnishHaluaisin kiittää teitä myös sen vuoksi, että olette ollut antelias puheaikoja myöntäessänne.
I would also like to thank you for being so generous with speaking time.
FinnishArvoisa jäsen on ollut antelias, kohtelias ja ymmärtäväinen.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
FinnishYleisesti ottaen mietintö on mielestäni hieman liian antelias eri alueiden suhteen.
With regard to the report in general, there are a few too many gifts for the different regions for my liking.
FinnishArvoisa puhemies, te olette ollut hyvin antelias puheenjohtajalle myönnetyn puheajan suhteen.
Mr President, you have been very generous in the time you have allocated to the President-in-Office.
FinnishOikeudenmukainen ja antelias sopimus heidän kanssaan on edelleen avain Lähi-idän pysyvään rauhaan.
A fair and, indeed, generous deal with them remains the key to lasting peace in the Middle East.
FinnishPohjois-Irlannin kansa on lämmin ja antelias.
The people of Northern Ireland are a warm and generous people.
FinnishEuroopan unionin antelias ja heikko turvapaikkapolitiikka on todellinen syy turvapaikanhakijoiden tulvalle.
The European Union's generous and feeble asylum policy is the real cause of the large influx of asylum seekers.
FinnishEnkä voinut uskoa, kuinka antelias hän oli.
And you know, he was so generous; I couldn't believe it.
FinnishSe ei ole pelkästään antelias ja pyyteetön liike.
This is not solely a generous and altruistic move.
FinnishEnsinnäkin tuomioistuin toteaa, että " budjettimäärärahojen antelias jako voi ehkäistä kurinalaista varainhoitoa" .
First of all, the Court observes that a generous allocation of budgetary appropriations may discourage rigorous financial management.
FinnishVaikka EU on aina erittäin antelias, kun on kyse avun tarjoamisesta sitä tarvitseville maille, taskumme eivät ole pohjattomat.
Whilst the EU is always very generous in terms of the aid we offer to those countries in need, our pockets are not bottomless.
FinnishArvoisa puhemies, vaikka oletan, että kyseinen antelias ele pätee myös päivän toiseen puhujaan, yritän puhua lyhyesti.
Mr President, whilst I assume this generous gesture applies to the second speaker from the floor today, I shall attempt to keep it brief.
FinnishSamalla neuvosto on hyvin antelias eurooppalaisille erityisedustajille, joiden määrärahat ovat kahdessa vuodessa kaksinkertaistuneet.
At the same time, it is very generous as regards European special envoys, whose budget has been set to double over two years.
FinnishNäin säästetyt varat mahdollistavat useiden uusien työpaikkojen luomisen, eikä voida kiistää sitä, että EU on hyvin antelias työnantaja.
The money saved will make it possible to create more jobs, as it cannot be denied that the EU is an over-generous employer.