"antaa asetus" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa asetus" englanniksi

FI

antaa asetus {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "antaa asetus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHyvät kollegat, uskon, että tämä asetus antaa alalle kunnon mahdollisuudet.
I believe that this regulation offers the sector a fair chance.
FinnishKomission kantana on antaa asetus neuvostolle 29. päivä.
The Commission's position is that it will present the regulation to the Council on 29 June.
FinnishNäin ollen ehdotuksen tarkoituksena on antaa uusi asetus, jolla olisi nämä kaksi oikeusperustaa.
In response, the aim of this proposal is to adopt a new regulation with the aforementioned dual legal basis.
FinnishOlisi kuitenkin talousarvion sääntöjen vastaista antaa toinen asetus osarahoituksen tasoista.
It would, however, go against the budgetary rules to lay down in another legislative act the rates for cofinancing.
FinnishOlenkin vakuuttunut siitä, että meidän tulee antaa sellainen asetus.
FinnishAsetus antaa meille keinot torjua terrorismin rahoitusta johdonmukaisesti halki Euroopan unionin.
This regulation provides us with means to combat terrorist financing in a consistent manner throughout the European Union.
FinnishYK: n asetus antaa kuitenkin viimeisenä keinona mahdollisuuden käyttää sotilaallisia keinoja, kun rauha on uhattuna.
However, the UN Charter does provide the possibility of using military means as a last resort when peace is threatened.
FinnishSiksi on olennaista antaa nopeasti asetus, jolla hallitaan kyseistä aloitetta koskevan käyttöönoton prosessia, ehtoja ja menettelyjä.
Therefore, rapid adoption of a regulation to govern the process, conditions and procedures for presentation of such an initiative is essential.
FinnishOn siis ehdottomasti aika antaa odottamamme asetus, jossa määrätään, että tulevaisuudessa on ajettava digitaalista ajopiirturia käyttäen.
It is therefore high time that the regulation we are waiting for were issued, stipulating that, in future, digital boxes must be fitted in cabs.
FinnishAsetus antaa teollisuudelle hyväksyttävät marginaalit selvitä tuotannon muuttamisesta niissä tapauksissa, joissa vaihtoehtoja ei ole.
In those cases where there are no alternatives, the regulation provides acceptable margins for industry to succeed in making the required transition.
FinnishOdotan, että tämä asetus antaa voimakkaan sysäyksen näiden lääkkeiden kehittämiseen ja samalla myös molekyylibiologiseen tutkimukseen.
What I expect of this regulation is that it will provide a strong incentive for the development of these medicines and therefore for research into molecular biology.
FinnishAsetus antaa meille myös mahdollisuuden testata kemikaaleja käytännössä ja vastata useisiin unionia ja sen kansalaisia huolestuttaviin kysymyksiin.
Similarly, this regulation gives us an opportunity to test in practice and to be tested on a series of questions of concern to the Union and its citizens.
FinnishAsetus antaa meille mahdollisuuden välttää se, että toistetaan monia menneisyyden virheitä, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa ympäristölle ja kansanterveydelle.
The Regulation will enable us to avoid repetition of the many errors committed in the past, which have caused damage to the environment and to public health.
FinnishKahden toimielimen noudattaman rakentavan lähestymistavan ansiosta voidaan antaa asetus pikaisesti ja käynnistää Marco Polo II -ohjelmaa koskeva alustava tarjouskilpailu.
This constructive approach taken by the two institutions should enable us to adopt the regulation quickly and to launch an initial call for tenders under Marco Polo II.
FinnishAsetus antaa meille mahdollisuuden konkreettiseen erityistoimintaan kalastusalalla, tarkemmin sanoen kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (KOR) annetun asetuksen puitteissa.
What this regulation enables us to do is to take a very concrete and specific action within the fisheries sector and more specifically within the FIFG regulation.
FinnishUusi asetus antaa kaikille autonvalmistajille mahdollisuuden asettaa laatukriteerit, joita kaikkien niiden korjaamoiden on noudatettava, jotka haluavat toimia valtuutettuina korjaamoina.
The new regulation allows all vehicle manufacturers to set quality requirements which must be respected by all repairers who wish to be authorised repairers.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että tämä asetus antaa meille hyödyllisen välineen, jolla varmistetaan, että ympäristöulottuvuus sisällytetään täysimääräisesti kehitysyhteistyöhömme.
I am confident that the regulation will provide us with a useful tool for ensuring that the environmental dimension is fully taken into account in our development cooperation.
FinnishUusi asetus antaa esimerkiksi espanjalais-portugalilaiselle Belgiassa asuvalle parille mahdollisuuden valita sovelletaanko heidän eroonsa Portugalin, Espanjan vai Belgian lainsäädäntöä.
The new regulation will enable, for example, a Spanish/Portuguese couple living in Belgium to choose whether the law to be applicable to their divorce should be Portuguese, Spanish or Belgian.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "antaa asetus" englanniksi

asetus substantiivi
antaa verbi