"antaa arvoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa arvoa" englanniksi

FI

antaa arvoa {verbi}

volume_up
Seattlen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että te osaatte antaa arvoa näille sopimuksille.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
Vetoan tehin, arvoisat kollegat, että muistaisitte nytkin antaa arvoa pienten vaikutusmahdollisuuksille unionissamme.
I therefore appeal to you all to remember to appreciate how important it is that the small countries can have an influence in our Union.
Meidän tulee antaa arvoa sille, että Kroatian valtion päämies on esittänyt useita eleitä kohti historiallista sovintoa Serbian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Kroatian välillä.
We must appreciate that the Croatian head of state has made several gestures toward the historic reconciliation of Serbia, Bosnia-Herzegovina and Croatia.

Esimerkkejä "antaa arvoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeillä on kuitenkin lokakuussa hyvä tilaisuus antaa arvoa tälle asiaintilalle.
We will, however, have a suitable opportunity to pay tribute to this in October.
FinnishVoitte antaa politiikallenne todellista arvoa vain, ellette piittaa todellisuudesta.
You can only give any real weight to your policy if you disregard reality.
FinnishSeattlen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että te osaatte antaa arvoa näille sopimuksille.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
FinnishHän on tämän alan tunnustettu asiantuntija ja uskon, että meidän on syytä antaa sille arvoa.
He is an acknowledged expert in this area, and I believe we must recognise that.
FinnishEnsimmäinen näistä on harkitsematon, lyhytnäköinen ja antaa vain vähän arvoa kilpailukyvylle.
The first of these is inconsiderate, short-sighted and sets little store by competitiveness.
FinnishKomissio antaa arvoa näille toimille, joista ministeri Macovei ansaitsee kiitosta.
The Commission is appreciative of these measures, and Mrs Macovei, the Minister, is to be commended for them.
FinnishSille ei saa antaa ainoastaan ihmeittentekijän arvoa, vaan pitää tietää, mitkä ovat meidän velvollisuutemme.
It is not just a question of working miracles, but we have to know what our responsibilities are.
FinnishMinusta on kuitenkin outoa, että Euroopan parlamentti antaa niin vähän arvoa omalle lainsäädäntötyölleen.
I do find it odd, though, that the European Parliament sets so little store by its own legislative work.
FinnishMinkään hallituksen ei pidä antaa kieltää tätä arvoa.
No government or country must be allowed to suppress it.
FinnishJokainen, joka väittää toisin, antaa enemmän arvoa populismille kuin sisällön ja tosiseikkojen käsittelylle.
Anyone who argues the opposite is playing to the gallery of populism, rather than dealing with substance and fact.
FinnishHaluan antaa arvoa hänen pitämälleen puheenvuorolle.
FinnishJos haluamme jatkaa kannustusta ja antaa arvoa saavutetulle edistykselle, nyt on aika antaa tukemme ratifioinnille.
If we want to maintain that encouragement and not reject the genuine progress made, now is the time to give our support to ratification.
FinnishVetoan tehin, arvoisat kollegat, että muistaisitte nytkin antaa arvoa pienten vaikutusmahdollisuuksille unionissamme.
I therefore appeal to you all to remember to appreciate how important it is that the small countries can have an influence in our Union.
FinnishKatson, että parlamentin osallistuminen tämän välineen kehittämisen alkuvaiheeseen antaa sille suurta arvoa, joten tuen tätä aloitetta.
I believe Parliament's involvement at the early stages of the redesign of this instrument will be of great value to it, so I am supporting this initiative.
FinnishKolmanneksi totean, että Euroopan on tärkeää antaa lukuisille politiikanaloille arvoa niin, että saavutamme todellisen alueellisen yhteenkuuluvuuden.
Thirdly, I want to say how important it is for the various policy areas to be valued in Europe so that we obtain genuine territorial cohesion.
FinnishTämä vaikeuttaa tietysti Euroopan parlamentin seurantaa, joka antaa erityisen suurta arvoa PHARE-ohjelman edulliselle kehitykselle.
Of course that makes it difficult for the European Parliament, which attaches very great value to the favourable development of the PHARE programme, to monitor them.
FinnishVoimme sanoa, että tämä tilanne on naisille kunniaksi ja antaa heille arvoa tai sitten, että heitä käytetään liikaa hyväksi ja että se on esimerkki eriarvoisuudesta.
We could say that this situation distinguishes and values women, or that it excessively exploits them and is an example of inequality.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni käymme jännittävää keskustelua, ja mielestäni esittelijämme ovat tehneet erinomaista työtä, jolle on myös osattu antaa arvoa.
Mr President, I think this is an exciting debate, and I think our rapporteurs have done a quite outstanding piece of work that has also been duly recognised.
FinnishSiksi ehdotus on myös konkreettinen ilmaisu sille, kuinka paljon komissio antaa arvoa näiden kansalaisjärjestöjen työlle ympäristön tilan parantamiseksi.
Therefore the proposal is also a concrete expression of the Commission's appreciation of the contribution of these NGOs to the improvement of the environment.
FinnishKiitän EKP:n pääjohtajaa, koska hän on kiinnittänyt huomiota parlamentin keskusteluihin ja mietintöihin ja antaa arvoa toimintamme suunnalle ja päättäväisyydellemme.
I commend the President of the ECB because he has paid heed to the discussions and reports in the Parliament and recognises our direction and determination.