"ansiokkaasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"ansiokkaasti" englanniksi

FI

ansiokkaasti {adverbi}

volume_up
ansiokkaasti
Komission puheenjohtaja Prodi otti kysymyksen erittäin ansiokkaasti esille, ja monet muutkin puhujat ovat tehneet niin.
Commissioner Prodi raised the issue very creditably, and many other speakers have done the same.
On ikävää, ettei budjettivaliokunta ole itse tehnyt jäsen Ghilardottin niin ansiokkaasti laatimaa aloitetta.
It is regrettable that the Committee on Budgets has not itself taken the initiative that Mrs Ghilardotti has so creditably taken.
Mietintö vastaa ansiokkaasti unionin kansalaisten - erityisesti Itämerta ympäröivien valtioiden kansalaisten - huoleen suunnitellun kaasuputken ympäristövaikutuksista.
The report addresses creditably the concerns of Union's citizens - especially citizens of the states surrounding the Baltic - about the environmental impact of the planned gas pipeline.

Esimerkkejä "ansiokkaasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMonet teistä ovat tuoneet kaiken edellä mainitun julki äärimmäisen ansiokkaasti.
All of the above has, moreover, been extremely well put by a number of you.
FinnishEräät jäsenvaltiot eivät ole aikaisemmin toimineet ansiokkaasti tässä asiassa.
Some Member States have not covered themselves with glory in these matters in the past.
FinnishVan Lancker todella osallistui myös tuolloin ansiokkaasti tähän keskusteluun.
Indeed Mrs Van Lancker contributed eloquently on that occasion as well.
FinnishMielestämme ne selkeyttävät ansiokkaasti molempien välineiden sisältöä entisestään.
In our view, they help to make the significance of both instruments substantially clearer.
FinnishOlemme ylpeitä teistä - olette tähän mennessä taistellut ansiokkaasti neuvostossa.
We are proud of you - you have fought well in the Council to date.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, puhemies Borrell puolusti Suomessa ansiokkaasti ihmisoikeuksia.
(FR) Mr President, in Finland President Borrell has, to his credit, championed human rights.
FinnishAlustaja on ansiokkaasti ja tasapainoisesti analysoinut tätä mutkikasta poliittista kysymystä.
The rapporteur has analysed this complicated political issue in a thorough and well balanced way.
FinnishMietinnössä viitataan sinänsä ansiokkaasti pk-yrityksiin, niiden tarpeisiin ja erityisiin olosuhteisiin.
To its credit, the report does refer to SMEs, their needs and their special circumstances.
FinnishLiberaalit esittivät sen ansiokkaasti tarkistusehdotuksina.
Luckily the Liberals have included it in a proposed amendment.
FinnishPäätöslauselmaesityksemme nostaa ansiokkaasti esille ongelmakohtia ihmisoikeusneuvoston työssä.
Our proposals for a resolution highlights, as it ought, the problem areas in the work of the Human Rights Council.
FinnishVaikka pohdittekin niitä ansiokkaasti, hyssyttelitte kuitenkin muissa kysymyksissä.
Although you gave us some good reflections on what those causes are, there are, however, other issues that you tiptoed around.
FinnishEsittelijämme on viitannut ansiokkaasti tähän asiaan toistuvasti, ei pelkästään tällaisina aikoina.
It is to the rapporteur' s credit that he constantly draws attention to this, and not just in times such as these.
FinnishKomission puheenjohtaja Prodi otti kysymyksen erittäin ansiokkaasti esille, ja monet muutkin puhujat ovat tehneet niin.
Commissioner Prodi raised the issue very creditably, and many other speakers have done the same.
FinnishMietintöluonnokseen on myös kirjattu ansiokkaasti erityisistä ongelmista kärsivien alueiden tukemisen tarve.
To its credit, the draft report also mentions the need for financial support for regions with special problems.
FinnishEuroopan unionissa esitetään uusia vaatimuksia yhteisestä vähemmistöpolitiikasta, jota käsitellään ansiokkaasti mietinnössä.
New demands are being made of the EU policy on minorities, which is laudably addressed by the report.
FinnishIhmisoikeudet eivät ole muusta politiikasta irrallinen saareke, kuten ihmisoikeusraportti ansiokkaasti osoittaa.
Human rights are not an island cut off from other areas of policy, as the human rights report, to its credit, demonstrates.
FinnishOn ikävää, ettei budjettivaliokunta ole itse tehnyt jäsen Ghilardottin niin ansiokkaasti laatimaa aloitetta.
It is regrettable that the Committee on Budgets has not itself taken the initiative that Mrs Ghilardotti has so creditably taken.
FinnishHän on käsitellyt koheesioaihetta todella ansiokkaasti ja haluan onnitella häntä hänen mietinnöstään!
He has done great service to the subject matter, namely economic and social cohesion, and I would like to congratulate him on his report.
FinnishTässä mietinnössä korostetaan erittäin ansiokkaasti, että Euroopan parlamentin jäsenten on hoidettava tehtävänsä äidinkielellään.
This report has the great merit of stressing the need for MEPs to carry out their duties in their own language.
FinnishMietinnönlaatija tuo ansiokkaasti esille monia tärkeitä aspekteja ja ongelmia EU:n ja kansalaisten vuorovaikutuksessa.
To his credit, he raises many important aspects and problems associated with the interaction between the EU and its citizens.