"anoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"anoa" englanniksi

volume_up
anoa {subst.}
EN
EN

"anoa" suomeksi

volume_up
anoa {subst.}
FI
FI

anoa {substantiivi}

volume_up
1. Eläintiede
anoa
EN

anoa {substantiivi}

volume_up
1. Eläintiede
anoa

Esimerkkejä "anoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTässä tapauksessa puolue on käyttänyt oikeuttaan anoa nimien poistamista.
In this case, a party has used its right to apply for names to be struck off.
FinnishPienyritykset voivat jo nyt anoa joustoa nykyisten sääntöjen mukaisesti.
Small companies can already appeal for flexibility under the present rules.
FinnishHe voivat vapaasti anoa jäsenvaltion kansalaisuutta, mutta useimmat eivät halua sitä tehdä.
They are free to acquire the nationality of a Member State, but most do not want to.
FinnishJos haluat, voit anoa uusien asetusten soveltamista omassa tilanteessasi.
You may request to be treated under the new regulations if you wish.
FinnishHaluaisin anoa ryhmäni nimissä, että tästä mietinnöstä toimitettavaa äänestystä lykättäisiin.
On behalf of my group I should like to move a postponement of the vote on this report.
FinnishÄlkäämme tuomitko ennalta Kazakstanin päätöstä anoa Etyjin puheenjohtajuutta vuonna 2009.
Let us not prejudge a decision on Kazakhstan’s bid for the chairmanship of the OSCE in 2009.
FinnishRanska on jo ilmoittanut aikeistaan anoa solidaarisuusrahaston tukea.
France has already declared its intention to apply for assistance from the Solidarity Fund.
FinnishNiinpä toimittajien pitää nyt anoa työkorttia saadakseen kirjoittaa.
For example, journalists must now apply for a work permit before they are allowed to write.
FinnishOma maani, Romania, voi anoa yli 20 miljardia euroa aluekehitykseen vuoteen 2013 mennessä.
My country, Romania, can apply for more than EUR 20 billion for regional development by 2013.
FinnishTarkistusehdotuksessa 48 todetaan: " ...voivat anoa pidentämistä."
Amendment No 48 states: ".. may request ... an extension' .
FinnishSamaan aikaan se julkeaa anoa EU-tukea Espanjassa.
At the same time it has the nerve to apply for EU support in Spain.
FinnishJa velvollisuuksien ottaminen käy kansalaisuuden kautta, jota jokainen asianosainen voi vapaasti anoa.
And to assume them you just have to go through the naturalisation procedure, which those concerned are free to request.
FinnishLuovuttaminen vaarantaa epäsuorasti jokaisen yksilön oikeuden anoa turvapaikkaa, kun hänen henkensä on uhattuna.
Extradition implicitly jeopardises the right of every individual to seek asylum when their life is threatened.
FinnishMe maksamme paljon rahaa Euroopan unionille, mutta meidän täytyy anoa rahaa takaisin, kun tarvitsemme sitä.
We now pay so much money to the European Union and we then have to beg for money back when we have a need ourselves.
FinnishHenkilö, joka voi anoa pidentämistä - niin, vähintään siihen hänellä sentään on oikeus - voi saada myös kielteisen päätöksen.
People who can apply for an extension - yes, at least this is still possible - can also be rejected.
FinnishOnko Euroopan taholta aikomuksena anoa siirtymäkauden järjestelyjä palvelujen vapaan liikkuvuuden alalla?
Is there any intention on the European side to apply for transitional arrangements in the area of the free movement of services?
FinnishToiseksi: kuka voi anoa mukaan pääsyä?
FinnishJäsenvaltiot voivat myös anoa Euroopan globalisaatiorahaston tukea irtisanottujen työntekijöiden avustamiseksi.
Member States can also request intervention from the European Globalisation Adjustment Fund to assist workers who have been laid off.
FinnishJos joudut maksamaan, voit pyytää maksun korvaamista kohdemaassasi tai anoa sitä korvattavaksi oman maasi sairausvakuutuslaitokselta.
If the country requires payment, you can either ask for reimbursement there, or put in a claim with your health insurer back home.
FinnishHaluaisin kysyä teiltä suoraan, onko todellakin oikein anoa äänestyksen siirtoa ennen kuin keskustelu on käyty loppuun.
I would like to put to you the straight question as to whether it really is legitimate to move the adjournment of a vote before the end of a debate.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anoa":

anoa