FI

annettu {adjektiivi}

volume_up
annettu
Espanjan puheenjohtajakaudelle annettu neuvotteluaikataulu oli hyvin vaativa.
The timetable for the negotiations given to the Spanish Presidency was very demanding.
Jokainen poliitikkohan ei saa sellaista tilaisuutta, joka teille on annettu.
Not every politician is given the opportunity you have been given.
Puheenjohtajavaltio Irlannille annettu tehtävä ei riitä vastaamaan haasteisiin.
The mandate given to the Irish Presidency is not equal to what is at stake.

Esimerkkejä "annettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHeille oli annettu kolmen päivän viisumit, ja näitä jatkettiin kahdeksi viikoksi.
They had been issued with three-day visas and these were extended for two weeks.
FinnishJa hän esittää vielä nytkin kysymyksiä, joihin on jo annettu selvät vastaukset.
Today she is still asking questions which have already been explicitly answered.
FinnishNäin ankaria tuomioita ei Kuubassa ole annettu moniin vuosikymmeniin ennen tätä.
Sentences as tough as these have not been handed down in Cuba for several decades.
FinnishTästä syystä soveltamisesta annettu asetus ja liitteet ovat erittäin tärkeitä.
For that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
FinnishMiten korjata juridinen virhe, kun sen seurauksena on annettu kuolemanrangaistus?
How can judicial errors be rectified once the death penalty has been carried out?
FinnishJäsen Mitchell, hintojen vakaus on tärkein perustamissopimuksessa annettu tehtävä.
Mr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.
FinnishTeille on annettu valtuudet käyttää Euroopan unionin suurta vastuuta tällä alalla.
You are mandated to bear the European Union's great responsibility in this field.
FinnishPerustelut eivät ole lainkaan vakuuttavia - jos meille on niitä edes annettu.
The arguments are totally unconvincing, in so far as we have actually heard any.
FinnishJos euroskeptikoilla on ollut pulaa aiheista, niin nyt heille on niitä annettu.
If the Eurosceptics were short of arguments we have certainly given them some.
FinnishMetallisen elohopean yhdistelmistä ja elohopeasta on annettu riittävästi sääntöjä.
Sufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.
Finnish21. kesäkuuta annettu Benelux-julistus on pelottava esimerkki tästä prosessista.
The Benelux Declaration of 21 June is a frightening example of this process.
FinnishNämä kysymykset vaativat vastauksia, joita ei ole annettu tyydyttävällä tavalla.
These questions demand answers, and no satisfactory answers have been given.
FinnishKäsiteltävänä olevien ehdotusten sisällöstä on annettu jonkin verran väärää tietoa.
There is some misinformation about the content of the proposals in circulation.
FinnishOlen kiitollinen, että meille on annettu tilaisuus puhua kolmannesta pilarista.
I am grateful for the opportunity given to us to talk about the third pillar.
FinnishSitä ei ole vielä aloitettu, mutta komissiolle on annettu valtuudet tehdä se.
This has not yet started, but the Commission has been instructed to prepare it.
FinnishVientivalvonnan keskeinen väline on vuonna 2009 annettu asetus (EY) N:o 428/2009.
The main instrument for controlling exports is Regulation (EC) No 428/2009 of 2009.
FinnishKuten sanoin, komissiolle annettu viesti on selvä, ja olen ymmärtänyt sen täysin.
As I said, the message to the Commission is a clear one, and I understood it fully.
FinnishNäiden tavoitteiden toteuttamista koskevia lupauksia on annettu lukematon määrä.
The promises made concerning the realisation of these fundamental goals are numerous.
FinnishSille on annettu tilaisuus tarjota erinomaista "myynnin jälkeistä palvelua".
The opportunity has been given to it to provide the best 'after-sales' service.
FinnishYdinalan eurooppalaisista raja-arvoista ei kuitenkaan ole annettu mitään säädöksiä.
There is nothing currently laid down on European levels in this area, however.