FI

annetaan {verbi}

volume_up
Toiseksi, etusija annetaan pienille ja riippumattomille kustantamoille.
Secondly, the priority that ought to be given to small, independent publishers.
Kestävyysperiaatteelle annetaan pysyvä asema unionin lainsäädännössä.
The sustainability principle to be given a permanent place in European legislation.
Samalla jäsenvaltioille annetaan tehtäväksi suunnitella yksityiskohtaisemmat säännöt.
At the same time, the Member States are given responsibility for devising more detailed rules.

Esimerkkejä "annetaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPuhemiehelle annetaan 116 artiklassa valta määrittää muu kuin tunnin määräaika.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
FinnishNäin ollen on olennaista, että miehistölle annetaan hyvä turvallisuuskoulutus.
It is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
FinnishEi ole riittävää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka annetaan ylhäältä.
It is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
FinnishAnnetaan Euroopan selvittää ensin omat toimensa ja hoitaa nämä valedemokraatit.
Let's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
FinnishEi, sellaiset päätökset lykättiin Sevillaan, jossa sitten annetaan päätöslauselma.
No, this decision is being shunted to Seville where we are to get a resolution.
FinnishEmme voi myöskään edelleenkään hyväksyä sitä, että siirtokuntien annetaan kasvaa.
In addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
FinnishJoissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
Some printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
FinnishMietinnön 12 kohdassa annetaan selvä toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.
The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
FinnishKomission seurantakertomuksessa annetaan ymmärtää, mitä pitäisi vielä tapahtua.
The Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
FinnishMissä Euratom-sopimuksen kohdassa annetaan kirjallinen lupa näihin valtiontukiin?
Where exactly in the Treaty are the written permissions for these state aids?
FinnishTässä vaiheessa parlamentille annetaan täydellinen selvitys neuvoston toiminnasta.
At the present time, Parliament is fully informed of the Council’s activities.
FinnishPanen merkille, että mietinnössä annetaan komissiolle asiaa koskeva suositus.
I notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard.
FinnishParlamentin päätöslauselmassa annetaan vahva ja myönteinen tämän suuntainen viesti.
Parliament's resolution provides a forceful and positive signal in this direction.
FinnishToisin sanoen annetaan Euroopan tehdä se, mihin kansallisvaltiot eivät itse pysty.
In other words, let Europe do what the nation states cannot do by themselves.
FinnishHaluamme myös, että ehdokkaille annetaan vapaus toimia haluamallaan tavalla.
In addition, we want the candidates to be given the freedom to do what they want.
FinnishTeidän pitää varmistaa se, että jäsenet puhuvat sen ajan, joka heille annetaan.
You have to make sure that Members speak for the time that is given to them.
FinnishInternetin käyttäjille annetaan tosin oikeudelliset keinot puolustaa itseään.
Nevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
FinnishNämä seikat on selvitettävä, ennen kuin komissiolle annetaan uusi valtuutus.
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
FinnishDirektiivillä annetaan realistinen panos terveyden ja ympäristön parantamiseksi.
This Directive makes a realistic contribution to improving health and the environment.
FinnishPyydänkin, että tämä kysymys annetaan asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.
I therefore request that the matter be referred to the committee responsible.