FI

Anna {erisnimi}

volume_up
1. "suomenk. vastine"
Anna

Esimerkkejä "Anna"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAnna rokin soida tämän maksuttoman Windows-teeman työpöydän taustakuvien myötä.
Rock out with musician desktop backgrounds (wallpaper) in this free Windows theme.
FinnishOlemme kuitenkin luvanneet, ettemme anna periksi niin kauan kuin se on mahdollista.
However, we are still committed to never giving up as long as that is possible.
FinnishTämä ei kuitenkaan enää anna totuudenmukaista kuvaa jäsenvaltioiden tilanteesta.
This is no longer a true reflection, however, of the situation in the Member States.
FinnishSe ei anna Taiwanin liittyä Maailman terveysjärjestöön – eikö olekin surullista?
Not allowing Taiwan to join the World Health Organisation – how sad is that?
FinnishNe eivät anna lainkaan todenmukaista kuvaa Euroopan unionin munantuotannosta.
They do not at all give the true story of egg production in the European Union.
FinnishEsimerkiksi YK:n järjestelmä ei anna meille mitään mallia sen toteuttamisesta.
We have no tradition at all for doing this through, for example, the UN machinery.
FinnishSiksi komissio ei anna työmarkkinaosapuolten toiminnan estää itseään toimimasta.
The Commission will therefore not be held back by the conduct of the social partners.
FinnishEivätkö olemassa olevat luovutussopimukset anna tässä riittävästi mahdollisuuksia?
Do the existing extradition treaties not offer sufficient scope in this area?
FinnishMeidän täytyy varoa, että emme anna väärää signaalia jäsenehdokasvaltioille.
We must be careful not to send out the wrong signal to the applicant countries.
FinnishToivon, että hallitusten päämiehet eivät anna Egyptin tilanteen häiritä liikaa.
I hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.
FinnishTämä ei juurikaan anna hyvää kuvaa jäsenvaltioiden ponnisteluista tällä alueella.
This does not exactly cast the Member States' efforts in this field in a good light.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin kiitollinen Anna Záborskálle tästä mietinnöstä.
Mr President, I am very grateful to Anna Záborská for producing this report.
FinnishÄlä anna henkilökohtaisia tietojasi sivustolle, jolla ei ole yhteystietoja.
Don't provide personal information to a website that has no contact information.
FinnishAnna etätietokoneen nimi Etätyöpöytä-sovelluksessa ja napauta tai valitse Yhdistä.
In the Remote Desktop app, enter the name of the remote PC and tap or click Connect.
FinnishJos sinua pyydetään antamaan suojauskoodi, anna se ja valitse sitten Lähetä.
If you're prompted for a security code here, enter it and tap or click Submit.
FinnishMe emme suosi eurooppalaisia yrityksiä ja anna monopolien jatkaa tai syntyä.
We do European companies no favours by allowing monopolies to continue or develop.
FinnishMaailmanlaajuistumisen haasteet eivät nimittäin anna meille siihen paljon aikaa.
The challenges of globalisation really do not leave us much time any more.
FinnishOtin illallisella esille toimittaja Anna Politkovskajan järkyttävän murhan.
Over dinner, I brought up the shocking murder of journalist Anna Politkovskaya.
FinnishKuinka voimme näin toimia, kun vähättelette Anna Politkovskajan tekemää työtä?
How are we to do this when you belittle the work done by Anna Politkovskaya?
FinnishHyvä jäsen Guardans Cambó, en anna teille puheenvuoroa, olette puhunut jo kahdesti.
You do not have the floor, Mr Guardans Cambó; you have already spoken twice.