"ankkuroitu" - Englanninkielinen käännös

FI

"ankkuroitu" englanniksi

FI

ankkuroitu {adjektiivi}

volume_up
ankkuroitu
Ensimmäistä kertaa suuntaviivoihin ei ole kiinteästi ankkuroitu tiedotuspolitiikkaa.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Uskon vahvasti Euroopan unioniin, joka on ankkuroitu Euroopan eri osiin.
I firmly believe in an EU that is anchored in its various parts of Europe.
Edistyäkseen Eurooppa-hankkeen on oltava ankkuroitu kansalaisten toiveisiin ja odotuksiin.
To move forward, the European project needs to be anchored in people’s wishes and expectations.

Esimerkkejä "ankkuroitu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEnsimmäistä kertaa suuntaviivoihin ei ole kiinteästi ankkuroitu tiedotuspolitiikkaa.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
FinnishUskon vahvasti Euroopan unioniin, joka on ankkuroitu Euroopan eri osiin.
I firmly believe in an EU that is anchored in its various parts of Europe.
FinnishEdistyäkseen Eurooppa-hankkeen on oltava ankkuroitu kansalaisten toiveisiin ja odotuksiin.
To move forward, the European project needs to be anchored in people’s wishes and expectations.
FinnishSen on oltava ankkuroitu tiukasti todellisuuteen, sen sijaan, että se tavoittelee mainetta.
It must be a Parliament firmly anchored in the real world that is not vain enough to court stardom.
FinnishArvoisa puhemies, EKP: n täydellinen itsenäisyys on hyvin perustein ankkuroitu sopimuksessa.
Mr President, the full independence of the European Central Bank is quite rightly anchored in the Treaty.
FinnishTämä sääntö on jo ankkuroitu muutamien jäsenvaltioiden perustuslakeihin, muissa asia ei ole vielä näin.
This rule is already enshrined in the constitutions of some Member States, whereas in others that is not yet the case.
FinnishTällä hetkellä ne on ankkuroitu talveksi odottamaan paluuta Yhdysvaltoihin, mikä on taas uusi riski ympäristölle.
They are now lying there during the winter, to be returned to the United States, creating a further risk to the environment.
FinnishSiihen liittyy muutakin kuin Euro Plus -sopimuksen "sitoumukset", sillä sosiaalisen markkinataloutemme periaatteet on ankkuroitu Eurooppa 2020 -strategiaan.
That involves more than the 'commitments' of the Euro Plus Pact, as the principles of our social market economy are anchored in the Europe 2020 Strategy.
FinnishEU:n tehtävänä on saada aikaan yhteistyötä ja sitoumuksia, joiden kustannuksista jäsenvaltioiden on vastattava sen jälkeen, kun ne on ankkuroitu tähän demokraattiseen prosessiin.
The EU's task is to obtain cooperation and commitments, the costs of which must be borne in the Member States after being anchored there in a democratic process.
FinnishOnhan maailmanjärjestön erityisenä vahvuutena pidetty juuri ihmisoikeuksia, mutta samalla sen peruskirja on ankkuroitu vahvasti valtiosuvereniteetin ajatuksen varaan.
The universal organisation’s particular strength has indeed been considered to be respect for human rights, but at the same time its Charter is firmly anchored in the notion of state sovereignty.