"ankkuroida" - Englanninkielinen käännös

FI

"ankkuroida" englanniksi

FI

ankkuroida [ankkuroin|ankkuroinut] {verbi}

volume_up
Minusta nyt on tärkeää ankkuroida Kööpenhaminan sopimuksen sitoumukset viralliseen tekstiin.
I think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Irlannin kansanäänestys oli tiukka muistutus tarpeesta ankkuroida Eurooppa-ajatus kansalliseen keskusteluun.
The Irish referendum was a sharp reminder of the need to anchor the case for Europe within the national debate.
Komissio on julkaissut tutkimuksen siitä, miten Kosovon sosioekonomista kehitystä voidaan edistää ja se voidaan ankkuroida Eurooppaan.
The Commission has presented a study on how to promote Kosovo's socio-economic development and anchor it to Europe.

Esimerkkejä "ankkuroida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKampanja on yksi tapa ankkuroida väkivallan vastustustyö yleiseen mielipiteeseen.
A campaign is one way to get public opinion behind action against violence.
FinnishMeidän pitää ankkuroida yhtäläiset mahdollisuudet myös muilla politiikan kentillä.
We must also establish equality of opportunity in other political fields.
FinnishMinusta nyt on tärkeää ankkuroida Kööpenhaminan sopimuksen sitoumukset viralliseen tekstiin.
I think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
FinnishIrlannin kansanäänestys oli tiukka muistutus tarpeesta ankkuroida Eurooppa-ajatus kansalliseen keskusteluun.
The Irish referendum was a sharp reminder of the need to anchor the case for Europe within the national debate.
FinnishMeidän pitää ankkuroida tämä konsepti ihmisten mieliin. Siten on välttämätöntä, että edelleen jatkamme kaksiraiteisesti.
We must establish the concept in people's consciousness, and that means we must proceed on two fronts.
FinnishKomissio on julkaissut tutkimuksen siitä, miten Kosovon sosioekonomista kehitystä voidaan edistää ja se voidaan ankkuroida Eurooppaan.
The Commission has presented a study on how to promote Kosovo's socio-economic development and anchor it to Europe.
FinnishKomission tarkoituksena on ankkuroida Somalia laajempaan Afrikan sarven alueelliseen rauhan, turvallisuuden ja kehittämisen strategiaan.
The Commission intends to anchor Somalia in a broader regional strategy for peace, security and development for the Horn of Africa.
FinnishHaluammeko todellakin, että aloittelijat luotsaavat suurimpia konttialuksia maailman kapeilla vuorovesiväylillä ja yrittävät ankkuroida ne turvallisesti?
Do we really want novices piloting the biggest container ships in the world up narrow tidal waterways and trying to berth them safely?
FinnishEuroopan ulkosuhdehallinnon kehityksessä on tärkeää tutkia kulttuurin roolia EU:n ulkoisissa toimissa ja ankkuroida kulttuuri siihen.
In the development of the European External Action Service (EEAS), it is important to explore and anchor the role culture has and should have in the EU's external actions.
FinnishSe, mistä päätettiin silloin poliittisesti, pitää nyt ankkuroida kaikissa muodoissaan parlamentin työjärjestykseen, jotta se voi muuttua oikeuskelpoiseksi.
The political decisions that were made at that time must now be firmly and formally established in Parliament' s Rules of Procedure so that they can become legally effective.
FinnishHaluamme ankkuroida nämä tavoitteet kansallisiin uudistusohjelmiin - ja olen kuullut puheenjohtaja Barroson puhuvan tästä - ja meidän on esitettävä tätä koskevia ehdotuksia.
We want to anchor these objectives in the national reform programmes - and I have heard Mr Barroso talk about this - and we should bring forward proposals to that effect.
FinnishHuolimatta tästä kyvyttömyydestä ankkuroida ympäristönsuojelu maailmankauppaan, vai pitäisikö sanoa peräti: nimenomaan sen vuoksi, CTE: n toimikautta jatkettiin vielä kahdella vuodella.
Despite its failure - or perhaps we might suspect precisely because of it - to secure environmental protection in world trade, the CTE has had its mandate renewed for a further two years.