"ankaruus" - Englanninkielinen käännös

FI

"ankaruus" englanniksi

FI

ankaruus {substantiivi}

volume_up
ankaruus (myös: karuus, puute, niukkuus, kovuus)
Lähentymiskriteereiden ankaruus ei ole auttanut työttömyyden noidankehästä pois pääsemiseksi.
The austerity of convergence criteria has not enabled us to escape from the spiral of unemployment.
So austerity is not an end in itself.
Monet eivät pitäneet Berliinin Eurooppa-neuvostoa menestyksekkäänä: siellä sekoitettiin ankaruus ja kitsaus.
Few people interpreted Berlin as a success: the European Council confused austerity with miserliness.
ankaruus (myös: vakavuus, pahuus, kovuus)
Näiden Neuvostoliiton tapahtumien tuomitsemisessa tarvittava ankaruus ei edellytä sellaista rinnastamista.
The severity needed in condemning these events in the Soviet Union requires no such equation.
Todellisuudessa rangaistuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta ei määritä rangaistuksen ankaruus vaan sen väistämättömyys.
In reality, it is not the severity of the punishment which determines its importance in prevention, but its inevitability.
Ei kielletä, että laittomaan maahanmuuttoon pitää suhtautua ankarasti, mutta ankaruus ei saa olla umpimähkäistä armottomuutta.
Nor does she deny that illegal immigration must be tackled with great severity, but this severe approach must not be indiscriminately merciless.
ankaruus

Esimerkkejä "ankaruus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLähentymiskriteereiden ankaruus ei ole auttanut työttömyyden noidankehästä pois pääsemiseksi.
The austerity of convergence criteria has not enabled us to escape from the spiral of unemployment.
FinnishNäiden Neuvostoliiton tapahtumien tuomitsemisessa tarvittava ankaruus ei edellytä sellaista rinnastamista.
The severity needed in condemning these events in the Soviet Union requires no such equation.
FinnishAnkaruus on ainoa kieli, jota nämä mullahit ymmärtävät.
Toughness is the only language these Mullahs understand.
FinnishMonet eivät pitäneet Berliinin Eurooppa-neuvostoa menestyksekkäänä: siellä sekoitettiin ankaruus ja kitsaus.
Few people interpreted Berlin as a success: the European Council confused austerity with miserliness.
FinnishTalousarvion ankaruus ei ole tällainen keino, vaikka vakaus onkin tavoite, johon on ehdottomasti pyrittävä.
Budgetary austerity is no such means, even though stability remains an aim that must be resolutely pursued.
FinnishMikään ei ole muuttunut: hintojen lasku - 15 %, 20 %, 30 % - maan käytöstä poistamisen malthusilaisuus, sääntely ja ankaruus.
Nothing has changed: price reductions - 15, 20, 30 % - the Malthusian set-aside, rationing and austerity.
FinnishAnkaruus ei siis ole itsetarkoituksellista.
FinnishTodellisuudessa rangaistuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta ei määritä rangaistuksen ankaruus vaan sen väistämättömyys.
In reality, it is not the severity of the punishment which determines its importance in prevention, but its inevitability.
FinnishKuolemanrangaistuksen käyttö perustuu siihen virheelliseen uskomukseen, että tuomion ankaruus estää muita tekemästä rikoksia.
Use of the death penalty is based on the mistaken conviction that the severity of the sentence deters others from committing crimes.
FinnishEi kielletä, että laittomaan maahanmuuttoon pitää suhtautua ankarasti, mutta ankaruus ei saa olla umpimähkäistä armottomuutta.
Nor does she deny that illegal immigration must be tackled with great severity, but this severe approach must not be indiscriminately merciless.
FinnishVäärässä ovat myös ne, joiden mielestä EU:n kehitys on pysähtynyt ja työmarkkinoiden ankaruus estää uusien työpaikkojen syntymisen.
Those people who believe that Europe has become stagnant and that the rigidity of the labour markets is preventing job creation are also wrong.
FinnishArvoisa puhemies, lopuksi totean, että vuoden� 2004 talousarvioesityksessä omaksutaan neuvoston perinteinen lähestymistapa, jolle on tyypillistä ankaruus ja menojen hallinta.
Finally, Madam President, the draft 2004 budget takes the Council's traditional approach of austerity and expenditure control.
FinnishMainitsitte suhteellisuusperiaatteen, ja se onkin ratkaisu tähän ongelmaan; toisaalta ankaruus ja toisaalta peruskansalaisoikeuksien turvaaminen.
You mentioned the principle of proportionality, and that is the solution to this problem; rigour on the one hand, and guaranteed fundamental civil rights on the other.
FinnishVarmasti työttömyys voi johtaa talousarvion höllentymiseen, varmasti myös liiallinen talousarvion ankaruus voi luoda hankalia ja suuria työttömyyden tasoja.
Unemployment may give an impetus to fiscal relaxation, and excessive budgetary stringency may, of course, create unnecessary and intolerable levels of unemployment.
FinnishHuolestuttavaa ei sinänsä ole talousarvion ankaruus, joka johtaa ehdottomasti ylilyöntien välttämisen tiedostamiseen ja määrärahojen oikeaan kirjaamiseen ja käyttämiseen.
The worrying thing is not the austerity of the budget as such, which will naturally increase awareness that excesses must be avoided and that appropriations must be allocated and utilised sensibly.