FI

ankarasti {adverbi}

volume_up
Tieliikenteen harjoittajat joutuvat ankarasti kärsimään rahoitus- ja talouskriisistä.
Road transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Komissio totesi tehneensä ankarasti töitä, ennen kuin pääsimme tähän sopimukseen.
The Commission tells us: 'We have worked so hard to reach this agreement'.
Sen olisi syytä pohtia ankarasti keinojaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
It should think hard about the means for achieving these goals.
ankarasti (myös: rankasti)
Niitä, jotka salakuljettavat ihmisiä, on rangaistava ankarasti ja armotta.
Those who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
Heitä, jotka harjoittavat tätä pahaa kauppaa, on rangaistava ankarasti.
Those that ply this evil trade must be severely punished.
Näihin tekoihin syyllistyneitä on rangaistava ankarasti.
The perpetrators of these acts must be severely punished.
Silti olemme arvostelleet ehdokasvaltioita romanien kohtelusta ankarasti.
And yet we have criticised accession countries heavily for their treatment of the Roma people.
Roosevelt hyökkäsi ankarasti oligopoleja, Yhdysvaltojen suuryhtiöitä vastaan, ja säänteli uudelleen taloutta.
Roosevelt heavily attacked the oligopolies, the big companies in the US, and reregulated the economy.
Yrityksiä, jotka käyttävät ihmiskaupan avulla saatavaa halpaa työvoimaa, on rankaistava äärimmäisen ankarasti.
Companies that employ cheap labour obtained through human trafficking must be punished extremely heavily.

Esimerkkejä "ankarasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNaisten etujärjestö on arvostellut ankarasti neuvoston ehdotusta, ja aivan oikein.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
FinnishHän on epäilemättä antanut piiskan viuhua komission selän takana varsin ankarasti.
He has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
FinnishKioton pöytäkirjaa on arvosteltu ankarasti, ja ankara arvostelu jatkuu edelleenkin.
The Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
FinnishHän arvosteli hyvin ankarasti Yhdistyneitä Kansakuntia ja Euroopan unionia.
He was very harsh in his criticism of the United States and the European Union.
FinnishMaassa rajoitetaan yhä ankarasti sananvapautta ja vapaata tiedonvälitystä.
Severe restrictions on freedom of expression and freedom of information persist.
FinnishToistan, että vastustamme ankarasti vaarallisia energialähteitä kuten ydinvoimaa.
I reiterate our firm opposition to dangerous sources such as nuclear power.
FinnishTähän asti Serbian oikeuslaitos on kohdellut jopa sotarikollisia vähemmän ankarasti.
So far even war criminals have been treated less harshly by the Serbian judiciary.
FinnishTieliikenteen harjoittajat joutuvat ankarasti kärsimään rahoitus- ja talouskriisistä.
Road transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
FinnishKomissio totesi tehneensä ankarasti töitä, ennen kuin pääsimme tähän sopimukseen.
The Commission tells us: 'We have worked so hard to reach this agreement'.
FinnishNäihin asioihin täytyy suhtautua erittäin ankarasti ja toimia myös sen mukaisesti.
This has to be viewed very seriously, and action must be taken accordingly.
FinnishTalouskriisi on koetellut viime vuosina ankarasti useimpia kehittyneitä talouksia.
The crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
FinnishNiitä, jotka salakuljettavat ihmisiä, on rangaistava ankarasti ja armotta.
Those who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
FinnishSitä on vältettävä kaikin keinoin, ja siitä on rangaistava mahdollisimman ankarasti.
It should be avoided at all cost and should be punished in the harshest possible way.
FinnishTämä raja vaikuttaa erityisen ankarasti Newcastlen kaltaisiin alueellisiin lentoasemiin.
This threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.
FinnishKoetelkaa heitä kauan ja ankarasti. Muutoin myös teidän hyvää tahtoanne käytetään hyväksi.
Test them long and test them hard, or you too will have your goodwill exploited.
FinnishOikeutta vapaisiin vaaleihin ja kokoontumis- ja ilmaisunvapautta rajoitetaan ankarasti.
Free elections and freedom of assembly and expression are being severely restricted.
FinnishMe suhtaudumme näihin Angolan kauheisiin tapahtumiin syvästi ja ankarasti surren.
We have watched these terrible events unfold in Angola with profound and heartfelt regret.
FinnishArvoisa puhemies, kukapa ei tuntisi myötätuntoa Irakin ankarasti koeteltua kansaa kohtaan.
Mr President, who could not feel sorry for the sorely tried population of Iraq?
FinnishLisäksi yritysten kanssa kilpailee ankarasti Yhdysvallat, mikä uhkaa niiden selviytymistä.
In addition, companies face fierce US competition which threatens their survival.
FinnishKolmas huomautus: tuomitsette hyvin ankarasti yhteisen maatalouspolitiikan.
Third observation: you judge very harshly the common agricultural policy.