FI

analyyttinen {adjektiivi}

volume_up
analyyttinen
Näin ollen tämä kertomus on mielestäni pohjimmiltaan analyyttinen asiakirja.
Therefore, I believe that this is basically an analytical report.
Tarvitaan tarkka analyyttinen tutkimus, jossa arvioidaan sivuvaikutuksia.
We need an accurate analytical study assessing the side effects.
Ensimmäinen ongelma ei ole kaikkein suurin, sillä se on vain teknis-analyyttinen ongelma.
The first is not the most important, as it is a technical, analytical problem.
analyyttinen
Tarvitaan tarkka analyyttinen tutkimus, jossa arvioidaan sivuvaikutuksia.
We need an accurate analytical study assessing the side effects.
Näin ollen tämä kertomus on mielestäni pohjimmiltaan analyyttinen asiakirja.
Therefore, I believe that this is basically an analytical report.
Ensiksi meidän on määriteltävä maailman rahatalouden uudelleenjärjestelyn analyyttinen perusta.
Firstly, one needs to define the analytical underpinnings of the reconstruction of world finance.
It is analytical, critical and positive.

Esimerkkejä "analyyttinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiksi yli kaksi vuotta sitten julkaistiin analyyttinen Alueet 2020 -raportti.
That is why, more than two years ago, the Regions 2020 analytical report was published.
FinnishEnsimmäinen ongelma ei ole kaikkein suurin, sillä se on vain teknis-analyyttinen ongelma.
The first is not the most important, as it is a technical, analytical problem.
FinnishNäin ollen tämä kertomus on mielestäni pohjimmiltaan analyyttinen asiakirja.
Therefore, I believe that this is basically an analytical report.
FinnishTarvitaan tarkka analyyttinen tutkimus, jossa arvioidaan sivuvaikutuksia.
We need an accurate analytical study assessing the side effects.
FinnishNyt toteutettu analyyttinen tarkastelu koskee ilman muuta ainoastaan Kyproksen eteläistä osaa.
All the screening that has taken place now obviously only relates to the southern part of Cyprus.
FinnishEnsiksi meidän on määriteltävä maailman rahatalouden uudelleenjärjestelyn analyyttinen perusta.
Firstly, one needs to define the analytical underpinnings of the reconstruction of world finance.
FinnishArviointi, miten Islanti noudattaa yhteisön säännöstöä, - eli analyyttinen tarkastelu - on käynnissä.
The assessment of Iceland's compliance with the acquis - the screening exercise - is on track.
FinnishTähän asiakirjaan sisältyvä arvio suhdanteista Euroopan unionissa on luonteeltaan kuvaileva sekä analyyttinen.
The diagnosis of trends for the European Union contained in this document is of a descriptive and analytical nature.
FinnishSe on analyyttinen, kriittinen ja myönteinen.
FinnishSanon aivan avoimesti, että analyyttinen tarkastelu on erittäin tärkeää, koska se tukee myös ehdokasmaiden uudistusprosessia.
I will say quite openly here that it is very important to support the reform process in the applicant countries as well.
FinnishSe tarkoittaa, että meidän on kehitettävä käsitteellinen ja analyyttinen keino, jonka avulla voimme arvioida omia välineitämme.
This means, therefore, that we must develop a conceptual and analytical device that allows us to assess our own instruments.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että pre-ins -maiden kahdenvälinen analyyttinen tarkastelu muistuttaa paljon enemmän sitä, mitä me teemme neuvottelijamaiden kanssa.
This means that the bilateral screening of the pre-ins comes much closer to what we are doing with the negotiators.
FinnishVihreän kirjan strategiaa koskevat jaksot eivät ole valitettavasti aivan samaa tasoa kuin se hieno analyyttinen jakso, joka aloittaa sen.
The Green Paper's section on strategy is unfortunately not up to the same standard as the excellent analytical section which precedes it.
FinnishPerusperiaatteena pitäisi olla huolellinen, analyyttinen politiikanteko eteenpäin suuntautuneiden tavoitteiden mutta myös realististen odotusten perusteella.
The guiding principle should be careful, analytical policymaking on the basis of forward-looking objectives but also of realistic expectations.
FinnishPitkään kestänyt, analyyttinen ja valmisteleva yhteinen työskentely on mielestäni johtanut avoimuuden lisäämiseen ja hallinnollisen kurinalaisuuden tiukentamiseen.
The joint long, analytical and preparatory work has resulted, in my opinion, in increasing transparency and tighter management discipline.
FinnishLiittymismenettelyt – arviointi, analyyttinen tarkastelu ja, mikä tärkeintä, neuvottelut – toteutetaan tietenkin erikseen jokaisen maan kanssa.
However, the accession procedures – the screening, the analytical test and, importantly, the negotiations – are of course carried out separately with each country.
FinnishKomission ehdottama analyyttinen menetelmä ei kuitenkaan ole yhtäpitävä uuselintarvikkeita koskevan asetuksen ja Luxemburgin huippukokouksessa annetun lausunnon kanssa.
Even so, the analysis method suggested by the Commission is not compatible with the novel foods regulation or with the Luxembourg Summit Declaration.
FinnishEKP:n kaksipilarinen rahapoliittinen strategia mahdollistaa tulevaisuuteen katsovan ja keskipitkään aikaväliin suuntautuneen toimintatavan, jota tukee vankka analyyttinen kehys.
The ECB's two-pillar monetary strategy allows for a forward looking and medium-term oriented course of action that is underpinned by a solid analytical framework.
FinnishJäsen Belderin lähestymistapa on kiitettävän analyyttinen, ja hän katsoo tulevaisuuteen sekä hyödyntää nykyhetkeä, jolloin muutos vaikuttaa aiempaa mahdollisemmalta.
Mr Belder has adopted a commendable analytical approach and is looking ahead, taking advantage of this particular moment in time when change looks more possible that it has hitherto.
FinnishAnalyyttinen taulukko ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista koskevista tarkistuksista
Analytical Table of the Amendments on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation