"ammattiyhdistysliike" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammattiyhdistysliike" englanniksi

FI

ammattiyhdistysliike {substantiivi}

volume_up
ammattiyhdistysliike (myös: työväenliike)

Esimerkkejä "ammattiyhdistysliike"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishErityisesti ammattiyhdistysliike on arvostellut tätä lakiehdotusta melkoisesti.
This proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.
FinnishAmmattiyhdistysliike ja työnantajat ovat yhtäkkiä samalla puolella.
All of a sudden, the trade union and employers joined forces.
FinnishOppositio – sekä poliittinen oppositio että vapaa ammattiyhdistysliike – ovat järjestelmällisen vainon kohteena.
The opposition – both the political opposition and the free trade union movement – is systematically persecuted.
FinnishSinn Féin ja ammattiyhdistysliike kannattavat päätöstä olla ottamatta käyttöön siirtymäjärjestelyjä Irlannissa.
Sinn Féin and the trade union movement support the decision not to introduce transitional arrangements in Ireland.
FinnishTanskan ammattiyhdistysliike vastustaa voimakkaasti ajatusta EU-asetuksesta, joka koskee " eurooppalaisia oppisopimusoppilaita" .
The Danish trade union movement is bitterly opposed to the concept of an EU rule on European "apprentices' .
FinnishMonet työntekijät kuten myös ammattiyhdistysliike ovat valveutuneita sekä terveyden, työturvallisuuden että ympäristön suhteen.
Many workers, as well as the trade unions, are aware of issues relating to health, safety at work and the environment.
FinnishSitä kannattavat useat jäsenmaat, Euroopan elinkeinoelämän keskusjärjestö ja koko Euroopan ammattiyhdistysliike.
Many of the Member States are in favour of it, as are the Confederation of European Industries and the entire European trade union movement.
FinnishYrittäjät on saatava vakuuttuneiksi siitä, että tällaisia uudistuksia tarvitaan, mutta ennen kaikkea meidän on saatava ammattiyhdistysliike puolellemme.
Entrepreneurs need to be convinced of the need for such reforms, but above all we must win over the trade union sector.
FinnishTänä aikana mietintö on ehtinyt muuttua huomattavasti ja on tärkeää, että ammattiyhdistysliike pääsi vaikuttamaan tähän lopputulokseen.
This time the report has altered considerably and it is important that the trade union movement managed to have an influence on the final outcome.
FinnishHeidän on taattava kansalaisilleen oikeus muodostaa riippumaton ammattiyhdistysliike ja saatava lapsityövoiman käyttö ja naisten hyväksikäyttö loppumaan.
They must guarantee their citizens the right to a free trade-union movement, and put an end to child labour and the exploitation of women.
FinnishOpt-out-lauseke edustaa häpeällistä käytäntöä, koska sillä kumotaan kaikki, mitä ammattiyhdistysliike on onnistunut saavuttamaan viime vuosisatojen aikana.
The opt-out clause, which is a disgraceful practice, invalidates everything that the trade union movement has managed to achieve over the past centuries.
FinnishMerkki, johon on suhtauduttava hyvin vakavasti, on se, että ammattiyhdistysliike on onnistunut ensimmäistä kertaa saamaan tuhannet ihmiset kaduille.
For the first time, trade union movements have succeeded in bringing thousands of workers out into the streets: that is a sign that should be taken very seriously.
FinnishNyt ammattiyhdistysliike sekä Ruotsissa että muissa EU:n jäsenvaltioissa on muuttanut linjaansa ja vaatii siksi suuria muutoksia neuvoston yhteiseen kantaan.
Now, the trade union movement both in Sweden and in other EU countries has changed its tune and is therefore demanding major changes in the Council's common position.
FinnishEsimerkiksi ammattiyhdistysliike on sanonut, että tässä ei ole kysymys pelkästään altistumisesta terveyden kannalta vaan myös esimerkiksi väsymysilmiöistä.
For example, the trade unions have stated that this is not simply a matter of exposure from a health perspective, but also a matter of symptoms of fatigue, for example.
FinnishSitten, minun mielestäni, meidän on ennen kaikkea huolehdittava siitä, että ohjelman toteuttamiseen osallistuu mahdollisimman paljon yhteiskunnallisia voimia, esimerkiksi ammattiyhdistysliike.
Then, I think, we must above all be careful to ensure that as many social groups as possible are able to take part, the trade unions, for example.
FinnishVasemmisto ja ammattiyhdistysliike ovat ponnistelleet ennenkin, ja olemme täysin valmiita tekemään niin vastakin ja puolustamaan solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
We on the Left and in the trade union movement have embraced the struggle before, and we are fully prepared to do so again and to take up the fight for solidarity and justice.
FinnishHaluaisin mainita muutaman esimerkin tutkimuksesta, jonka Alankomaiden ammattiyhdistysliike suoritti hiljattain Euroopan unionin sosiaalista suojelua koskevista uudistuksista.
I can illustrate this with examples from a study which was carried out recently by the Dutch trade union movement into social security reforms within the European Union.
FinnishSosiaalipolitiikan alalla tärkein asia ehdotuksessa on, että siihen sisältyy pyrkimys saada ammattiyhdistysliike osittain vastuuseen uusliberalistisesta talouspolitiikasta.
In the area of social policy, the main thing about the proposal is that it contains an attempt to make the trade union movement partly responsible for the neoliberal economic policy.
FinnishRuotsin ammattiyhdistysliike on muihin EU-maihin verrattuna erittäin voimakkaasti kehittynyt ja sillä on muihin maihin verrattuna erityisasema työmarkkina-alueella.
Compared with many other countries in the EU, the Swedish trade union movement is very highly developed and, compared with many other countries, it has a special position in the labour market.