"ammattimainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammattimainen" englanniksi

FI

ammattimainen {adjektiivi}

volume_up
ammattimainen (myös: ammattitaitoinen)
On aika aloittaa ammattimainen ja koordinoitu tiedotuskampanja.
It is high time that a professional and coordinated information campaign was started.
Se oli nopea, tehokas ja ammattimainen ja siten rohkaiseva tulevaisuuden kannalta.
It was swift, efficient and professional, and was therefore encouraging for the future.
Launch and sustain a professional website for your business

Esimerkkejä "ammattimainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe oli nopea, tehokas ja ammattimainen ja siten rohkaiseva tulevaisuuden kannalta.
It was swift, efficient and professional, and was therefore encouraging for the future.
FinnishProsessi on aina ollut monimutkainen, mutta aina rakentava ja hyvin ammattimainen.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
FinnishOn aika aloittaa ammattimainen ja koordinoitu tiedotuskampanja.
It is high time that a professional and coordinated information campaign was started.
FinnishKuinka ammattimainen hallinto voi olla, jos se ei edes tiedä, mitkä sen tehtävät tarkkaan ottaen ovat?
How professional can a service be if it does not even know exactly what its tasks are?
FinnishLuokaamme johdonmukainen, tehokas ja ammattimainen lainsäädäntö vastauksena rahoituskriisiin.
Let us create coherent, efficient, professional legislation in response to the financial crisis.
FinnishJelko Kacinin mietintö on erinomainen ja ammattimainen tuotos.
Mr Kacin's report is excellent, a professional piece of work.
FinnishNiiden ammattimainen valvonta on erityisen tärkeää.
Professional controls are of crucial importance here.
FinnishLuo yrityksellesi ammattimainen verkkosivusto
Launch and sustain a professional website for your business
FinnishKäykäämme kattava, ammattimainen ja asianmukainen keskustelu tästä aiheesta, jotta kaikki ovat tyytyväisiä.
Let us hold a comprehensive, professional and adequate discussion on this issue, and then we will all be happy.
FinnishVaatimuksena on ammattimainen hankehallinnointi, ja odotan innokkaasti ehdotuksia, joita esitätte aiheesta 6. huhtikuuta.
What is needed is professional project management, and I am eagerly awaiting your proposals on this issue on 6 April.
FinnishYhteisenä tavoitteenamme on tehdä asiasta ammattimainen ja kattava yhteenveto ja tehdä sen pohjalta oikea päätös.
Our common aim is to obtain a professional and comprehensive summary of the issue and based on this to take the right decision.
FinnishPilvipalveluna tarjottava ammattimainen sähköposti
FinnishOlen erityisesti nostanut esiin irlantilaisen Ryanair -lentoyhtiön, jolle on ominaista ei-ammattimainen politiikka.
I have made particular reference to the Irish airline Ryanair, which has distinguished itself through its anti-union policies.
FinnishSylvia Browne on poikkeus, koska hän on ainoa ammattimainen psyykikko, koko maailmassa, joka on hyväksynyt haasteemme.
Sylvia Browne is an exception in that she's the only professional psychic in the whole world that has accepted our challenge.
FinnishInternetin säännöllinen ja ammattimainen väärinkäyttö muodostaa valitettavasti vaikeasti hahmotettavan osan virtuaalitodellisuudesta.
Regular commercial abuse of the Internet is one of the unfortunate realities of cyberspace that cannot be ignored.
FinnishLuulen, että yhdytte mielipiteeseeni myös, kun sanon, että laajaperäinen maatalous tulee paljon halvemmaksi kuin ammattimainen maisemanhoito.
You will also agree with me when I say that extensive farming is far cheaper than the management of industrial land.
FinnishJos haluamme toimia tehokkaasti näiden ajatusten toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi, Euroopan unionin on oltava ammattimainen ja tehokas.
If we are to act effectively to put these ideas and aims into effect, our Union must be businesslike and efficient.
FinnishVapaa ja ammattimainen tiedonlevitys on aina suotavampaa kuin "huhut", joilla usein korvataan lehdistö silloin, kun se pyritään vaientamaan.
Free and professional information is always preferable to 'rumour', which often replaces the press when the latter is muzzled.
FinnishErityisesti minua kannustaa komission jäsenen Piebalgsin ammattimainen, rakentava ja avoin lähestymistapa, ja odotan innokkaasti hyvää yhteistyötä.
But I am especially encouraged by Commissioner Piebalgs for his deeply professional, constructive and forthcoming approach and I look forward to our good cooperation.
FinnishVaikka Puolan nykyisen hallituksen asenne on välillä ollut vähemmän ammattimainen, pyytäisin kuitenkin komissiota ottamaan nämä näkökohdat huomioon.
In spite of the fact that the current Polish Government's stance has sometimes been less than professional, I would like to ask the Commission to take these aspects into account.