"ammatit" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammatit" englanniksi

EN
FI

ammatit {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ammatit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPuhemies lahjoitti minulle lisää puheaikaa luettelemalla jo mainitut ammatit.
The President has saved me some time by already enumerating the professions concerned.
FinnishVerrataanko tässä yhdenvertaisia, jos ammatit yhdessä jäsenvaltiossa avataan toiselle?
Are we comparing like with like if we are opening up professions in one Member State to another?
FinnishToinen laiminlyöty asia on työterveys ja erityisesti vaaralliset työtilat ja ammatit.
Another omission is health in the workplace, particularly regarding hazardous locations and jobs.
FinnishMyös muut elintarviketuotantoketjun loppupään ammatit ovat uhattuina.
Other professions lower down the food chain are also affected.
FinnishTässä direktiivissä vapaat ammatit määritellään ensimmäistä kertaa, vaikkakin vain johdanto-osan kappaleessa.
In this directive we define liberal professions for the first time, albeit within a recital.
FinnishTietokannasta käy ilmi, mitkä ammatit ovat säänneltyjä missäkin maassa ja mikä viranomainen niitä valvoo.
This database can tell you which professions are regulated in which countries and by which authorities.
FinnishSelkein esimerkki on terveydenhuoltoalan ammatit.
The most obvious example is that of the medical professions.
FinnishOn siis pohdittava tapoja saada myös muut terveydenhuoltoalan ammatit osaksi terveydenhuollon suunnittelua.
We need to look at ways of bringing those ancillary health professionals into the centre of our planning.
FinnishTämä liittyy esimerkiksi sellaiseen toimintaan, joka saattaa kyseiset ammatit tämän direktiivin alaisiksi.
This relates, for example, to the activities which bring the professions within the scope of this directive.
FinnishEnää ei ole niin, että tietyt perheeseen liittyvät velvollisuudet ja tietyt ammatit olisivat naisten tai miesten töitä.
It is no longer the case that certain family duties and certain careers are reserved for men or women.
FinnishAihe: Tutkimus ja merenkulkuun liittyvät ammatit
FinnishNaisten hallitsemat ammatit ja työpaikat ovat edelleen aliarvostettuja verrattuna niihin, joissa miehet ovat enemmistönä.
Professions and workplaces dominated by women still tend to be undervalued compared to those where men predominate.
FinnishAmmatit ovat kokeneet päivityksen.
FinnishSen pitäisi käsittää ennen kaikkea vahingonkorvausoikeus, mainonta, kaupallinen viestintä, vapaat ammatit ja tavaramerkit.
It should encompass in particular the areas of private law, advertising, commercial communications, freelance work and trademarks.
FinnishLuonnon lakien seurauksena jotkin ammatit ovat kuitenkin sellaisia, että ne soveltuvat paremmin miehille ja toiset naisille.
However, as a result of natural dispositions, certain occupations remain that are better and more easily done by men and others by women.
FinnishEsimerkki: kokin ja tarjoilijan ammatit.
There will be occupations for which it is entirely logical to obtain experience from other countries, such as chefs and waiters, for example.
Finnish. - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vapaat ammatit ovat yksi palvelujen tarjoamisen osaamisala.
on behalf of the PSE Group. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the professions make up one of the areas of excellence in the provision of services.
FinnishKaikissa EU:n jäsenvaltioissa estetään yleisesti diabeetikkojen pääsy tiettyihin ammatteihin, mutta nämä ammatit vaihtelevat laajasti.
All EU countries operate blanket exclusions against people with diabetes in certain posts, but the range of excluded occupations varies widely.
FinnishEpävarmat, matalapalkkaiset ja vähäistä ammattitaitoa vaativat ammatit, joissa naiset ovat yliedustettuina, eivät ole erityisen houkuttelevia.
Precarious and low-paid jobs which require little in the way of qualifications and in which women are over-represented at present are hardly going to attract women.
FinnishEnnen tätä voit kuitenkin tarkistaa säänneltyjen ammattien tietokannasta English, mitkä ammatit ovat missäkin maassa säänneltyjä ja mitkä viranomaiset niistä vastaavat.
Meanwhile, the regulated professions database can help you find out which professions are regulated in which countries and by which authorities.