"ammatinharjoittajat" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammatinharjoittajat" englanniksi

EN
FI

ammatinharjoittajat {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ammatinharjoittajat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishItsenäiset ammatinharjoittajat eivät milloinkaan tarvitse työlupaa EU:n alueella.
Work permits are never required for self-employed people in the EU.
FinnishKalatalousalan itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat kansalliseen toimivaltaan.
The self-employed in fisheries is a matter of national competence.
FinnishPerussopimuksissa mainitaan vapaat ammatinharjoittajat, mutta heitä ei määritellä mitenkään.
The Treaties mention liberal professionals but never define them.
FinnishTe haluatte poistaa itsenäiset ammatinharjoittajat direktiivistä.
It is you who wish to remove the self-employed from the directive.
FinnishItsenäiset ammatinharjoittajat järjestävät oman työaikansa, ja niin sen pitää olla tulevaisuudessakin.
Self-employed workers organise their own working hours, and that is the way it should stay.
FinnishItsenäiset ammatinharjoittajat eivät saa laiminlyödä työympäristöä koskevia yhteisön sääntöjä.
The self-employed must not be able to freewheel when it comes to the EU rules on the working environment.
FinnishItsenäiset ammatinharjoittajat on jätetty polkumyynnin armoille, ja on helppo kuvitella, miten siinä käy.
The self-employed are left at the mercy of dumping, and it is easy to imagine what will happen.
FinnishNämä ammatinharjoittajat perustaisivat siis tuomariston ja olisivat samalla kertaa tuomareita ja tuomittavia.
That means that these practitioners would form a jury and therefore be both the judge and defendant.
FinnishSiitä ei kuitenkaan päästä yksimielisyyteen, pitäisikö itsenäiset ammatinharjoittajat sisällyttää tähän kaikkeen.
However, there is disagreement about whether we should involve the self-employed in all of this.
FinnishDirektiivissä velvoitetaan myös ammatinharjoittajat tiedottamaan pätevyydestään asiakkaille tai kuluttajille.
It also imposes the obligation on professionals of informing clients or consumers about their qualifications.
FinnishTämän politiikan uhreja ovat laajat kansankerrokset, palkansaajat, viljelijät, ammatinharjoittajat, nuoret ja naiset.
The victims of this policy are the public at large, workers, farmers, artisans, young people and women.
FinnishMietinnön tärkein kohta, josta ryhmässämme on keskustelu, on se, jossa sanotaan, että itsenäiset ammatinharjoittajat on sisällytettävä mukaan.
The most important bone of contention in our group was the inclusion of the self-employed.
FinnishEntäpä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka ovat työntekijöiden kaltaisessa asemassa mutta joilla ei ole työsopimusta?
What about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
FinnishItsenäiset ammatinharjoittajat ovat tärkeä ryhmä kansantalouden toiminnan kannalta ja heillä on korvaamaton rooli yhteiskunnassa.
Self-employed people are essential to the functioning of the economy and they have an irreplaceable role in society.
FinnishNäiden jäsenvaltioiden vähemmin koulutetut työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat tämän muutoksen ensimmäisiä uhreja.
Less skilled workers and also self-employed contractors in these Member States will be the first victims of this change.
FinnishMe emme voi enää seurata sivusta, kun itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän perheensä kärsivät sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta.
No longer can we look on from the sidelines as self-employed women or men with families experience social injustice.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, on elintärkeää, että itsenäiset ammatinharjoittajat eivät joudu työaikadirektiivin kynsiin tällä tavoin.
Madam President, it is vital that self-employed workers remain free of the clutches of the Working Time Directive in this way.
FinnishJos me nyt sisällyttäisimme itsenäiset ammatinharjoittajat tähän direktiiviin, sillä rajoitettaisiin kohtuuttomasti heidän valinnanvapauttaan.
If we were now to include self-employed workers in this directive, it would unduly restrict their freedom of choice.
FinnishAlan ammatinharjoittajat tietävät, että kalakantojen suojelussa on heidän suurin rikkautensa, ja näin ollen kannatan esittämäämme näkemystä.
The operators know that conserving fish stocks is the best way to preserve their jobs and they are therefore on our side.
FinnishPidämme lisäksi selvänä, että kaikkia homeopaattisia lääkkeitä käytetään vain siten, että niitä käsittelevät pätevät ammatinharjoittajat.
We would also assume that all homeopathic remedies are used only on the basis that they are handled by qualified practitioners.