"ammatillisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammatillisesti" englanniksi

FI

ammatillisesti {adverbi}

volume_up
ammatillisesti

Esimerkkejä "ammatillisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen iloinen, että olemme saaneet aikaan sopimuksen tästä laajasta ja ammatillisesti vaativasta asiakirjasta.
I am pleased that we have reached agreement on this extensive and professionally demanding dossier.
FinnishToinen liikenteenharjoittajiin kohdistuva vaatimus on se, että heidän on oltava ammatillisesti päteviä.
Another requirement to be met by operators of a road haulage business is that must they be professionally competent.
FinnishNiiden meistä, jotka eivät ole tiedemiehiä, on luotettava ammatillisesti pätevien arvostelukykyyn ja arvioon.
Those of us who are not scientists must rely on the judgment and evaluation of professionally qualified people.
FinnishKehitysmaissa on kysyntää halvasta, joustavasta, kouluttamattomasta ja ammatillisesti järjestäytymättömästä työvoimasta.
In the developing countries there is a demand for cheap, adaptable, unqualified and non-Unionized labour.
FinnishHe kykenivät vakuuttamaan, he ovat hyvämaineisia, ammatillisesti kokeneita ja asiallisesti erittäin päteviä.
They were each able to convince us of their personal integrity, their professional experience and their high level of technical expertise.
FinnishOn myös sellaisia tapauksia, että ammatillisesti erittäin pätevät naiset joutuvat olemaan työssä, joka ei vastaa heidän ammattitaitoaan.
There are also cases of highly qualified women who have to do work which is not appropriate for their training.
FinnishLisäksi nämä työntekijät altistuvat terveys- ja turvallisuusriskeille, eikä heillä ole juuri mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti.
In addition, these workers are exposed to health and safety risks and have few opportunities for professional development.
Finnish0:16 Kaikkea tekemistäni, myös ammatillisesti -- elämääni -- on muovannut seitsemän vuoden työ Afrikassa nuorena miehenä.
0:16 Everything I do, and everything I do professionally -- my life -- has been shaped by seven years of work as a young man in Africa.
FinnishSuurimpana mahdollisuutenamme on ja pysyy inhimillinen pääoma, jota on tuettava pysyvästi, siis myös ammatillisesti.
Human resources will always be our greatest source of potential, and they must be constantly encouraged, including through vocational training.
FinnishTilanne osoittaa selkeästi tarpeen arvioida tehokkaasti maailmanlaajuisen kriisin uhreiksi joutuneet henkilöt teknisesti ja ammatillisesti.
This situation clearly shows the need for effective technical and professional evaluation of the people affected by this global crisis.
FinnishViime viikon aikana olemme nähneet kaksi hyvää esimerkkiä siitä, miten teollisuus vastaa tähän periaatteeseen ammatillisesti ja tehokkaasti.
Within the last week we have seen two good illustrations of the way in which industry is responding to it professionally and effectively.
FinnishOngelma on sama kuin Euroopassa; he ovat lopulta vastuussa myös kodista ja perheestä ja sen vuoksi ammatillisesti rajoittuneita.
The problem is the same as in Europe; ultimately they are also responsible for the home and family and are therefore restricted in their choice of occupation.
FinnishTähän pitäisi liittyä tieteen mainostaminen alana, jolla sekä naisten että miesten on kiinnostavaa työskennellä ja kehittyä ammatillisesti.
This should be accompanied by action to promote science as an area that is of interest for work and professional development among both women and men.
FinnishTämä mietintö on sekä moraalisesti että ammatillisesti erinomainen ehdotus, josta haluan kiittää arvoisia kollegoitani, jäsen Baueria ja jäsen Hedhiä.
This report is an excellent proposal, morally and professionally, and I congratulate my distinguished colleagues, Bauer and Hedh, for this.
FinnishPerustamissopimus määrää, että itse ehdokkaiden tulee olla yleiseurooppalaisella tasolla ammatillisesti päteviksi ja arvovaltaisiksi tunnustettuja henkilöitä.
With regard to the candidates, the Treaty lays down that they are pan-European personalities of known repute and professional competence.
FinnishMaaseudun asukkaiden kannalta on tärkeää, että he voivat työskennellä maaseudulla toteuttaakseen itseään ammatillisesti varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
It is important for country people to be able to work there in order to fulfil themselves professionally, notably within small and medium-sized enterprises.
FinnishEhkäpä tämä johtuu muun muassa siitä, että palvelualalla työskentelevät ovat taitavia sekä teknisesti, ammatillisesti ja älyllisesti kyvykkäitä.
Perhaps, amongst other things, as a result of the skill and the technical, professional and intellectual capacity of the people who carry out their activity in the services sector.
FinnishHe ansaitsevat huonosti tekemällä mekaanista työtä turruttavaan tahtiin, ja heiltä puuttuu motivaatio kehittyä ammatillisesti.
They earn little, they work mechanically in a stupefying rhythm, without any motivation for professional growth, and they work under unfavourable conditions.
FinnishOn kaikin tavoin varmistettava, että toimielimen johtohenkilöt eivät ole ainoastaan ammatillisesti päteviä, vaan että heillä on todistettavasti myös ammatillista kokemusta.
Everything must be done to ascertain not only the professional qualifications but also the solid professional experience of the institutions' main administrators.
FinnishMeidän pitäisi varmistaa, että naisilla olisi mahdollisuus kehittyä ammatillisesti tarjoamalla todellista apua koulutuksen tai myös ammatinvalinnanohjauksen muodossa.
We should ensure that professional development opportunities are open to women in agriculture by providing real support in the form of education or also careers advice.