"alusta alkaen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alusta alkaen" englanniksi

FI

alusta alkaen {adverbi}

volume_up
alusta alkaen (myös: tyhjästä)
Voit helposti luoda kaavion alusta alkaen PowerPointissa.
And you can easily create a chart from scratch in PowerPoint.
Voit helposti luoda kaavion alusta alkaen PowerPointissa.
And you can easily create a chart from scratch in PowerPoint as easily as the boy in the video did.
Osaat varmuuskopioida tietokoneen, alustaa kiintolevyaseman ja asentaa käyttöjärjestelmän alusta alkaen.
You're comfortable backing up a PC, formatting a hard drive, and installing an operating system from scratch.
alusta alkaen
Meitä ihmetytti hieman se, että komissio - vaikka ongelma on päivänselvä - ei sisällyttänyt direktiiviin alusta alkaen sähköistä rahaa.
What surprised us rather was the fact that the Commission did not - although the problem is obvious - integrate electronic money into the directive from the word go.
Siksi emme voi hyväksyä sitä, että jokaista demokraattista prosessia, joka muuttaa EU:n sisärajoja ja perustuu itsemääräämisoikeuteen, vastustetaan alusta alkaen.
It is therefore unacceptable that every democratic process, which entails a change to the EU's internal borders, based on the right to self-determination, should be condemned from the word go.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, palveludirektiivi on ollut alusta alkaen niiden hanke, jotka haluavat Eurooppaan kapitalistisen järjestelmän ilman minkäänlaista sosiaaliturvaa.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, from the word go, the Services Directive has been the project of those wanting to see capitalism without any social safeguards prevail in Europe.

Esimerkkejä "alusta alkaen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen pahoillani, että komissio on alusta alkaen valinnut poliittisen näkökulman.
I regret that the Commission, from the outset, has chosen the political box option.
FinnishKomissio on alusta alkaen kannattanut ajatusta varojen yhteishallinnoinnista.
From the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
FinnishOlen vedonnut aivan alusta alkaen laaja-alaisen breakthrough-säännön puolesta.
I have from the very outset pleaded in favour of a complete breakthrough rule.
FinnishOn tärkeää painottaa alusta alkaen, että tämä ei ole mikä tahansa vanha mietintö.
It is important to stress at the outset that this is not just any old report.
FinnishMe kaikki kannatamme sisämarkkinoita, kuten myös Unkari on alusta alkaen tehnyt.
We all are, as Hungary has also been from the start, supporters of the single market.
FinnishKun Internet tulee koteihin lasten kautta, voimme välttää kuilun alusta alkaen.
When the Internet comes to homes via children we can avoid the divide from the start.
FinnishMeidän pitäisi olla paikalla alusta alkaen korkealaatuisten tuotteidemme kanssa.
We should be there from the very beginning with our high quality products.
FinnishKumppanuusperiaatetta on sovellettava alusta alkaen niin laajasti kuin mahdollista.
The partnership principle must be applied from the outset and as widely as possible.
FinnishKannatan myös Eurojustin entistä laajempaa osallistumista menettelyyn alusta alkaen.
I also support the increased involvement of Eurojust from the start of the process.
FinnishSe heräsi jälleen henkiin kesäkuussa 2008 ja on eskaloitunut tämän kuun alusta alkaen.
It re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
FinnishVai onko niitä sovellettu oikein, mutta ne ovat olleet alusta alkaen vääriä?
Or have they been applied correctly and were they incorrect from the outset?
FinnishKansalaiset ovat olleet tämän aloitteen keskiössä ja kohteena heti alusta alkaen.
Citizens have been the focal point, the target, of this initiative from the very outset.
FinnishAlusta alkaen oli tosin selvää, että suuri määrä paperia joutaa roskakoriin.
However, mountains of paper were destined for the waste paper basket from the outset.
Finnishtilastoja on ollut saatavilla rahaliiton alusta alkaen, mutta sarjoissa on
publication of these series ensured that some retail interest rate statistics
FinnishTällaisissa olosuhteissa heidän lastensa koulutus vaarantuu alusta alkaen.
Under such conditions, their children’s education is mortgaged right from the start.
FinnishUusia menettelyjä aletaan soveltaa koko voimassa olevaan lainsäädäntöön heti alusta alkaen.
The new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
FinnishOlen ollut samaa mieltä ehdotuksesta alusta alkaen, arvoisa komission jäsen.
I have been in agreement with this proposal from the start, Commissioner.
FinnishArvoisa puhemies, Lissabonin prosessi oli epäselvä ja kaksiselitteinen jo alusta alkaen.
Mr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
FinnishNämä velvoitteet on kuitenkin asetettava alusta alkaen, ja Turkin on hyväksyttävä ne.
However, these obligations must be laid down from the outset and be accepted by Turkey.
FinnishPoliittisen ratkaisun löytäminen onkin ollut alusta alkaen ratkaisevassa asemassa.
From the outset, the political issue has been the determining factor.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alusta alkaen" englanniksi

alkaen prepositio
English
alusta substantiivi
alusta loppuun