FI

alusta {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Haluan lopuksi todeta, että Googlen kaltainen alusta, joka saattaa kaiken maksutta saataville, johtaa monopolin syntymiseen verkossa.
My final point is that if you take a platform like Google, which makes everything freely available, this will result in a monopoly being created on the web.
On perustettava eurooppalainen alusta verkossa havaittujen rikosten ilmoittamista varten näiden rikosten keskitetyksi keräämiseksi, jotta Europol voi vertailla niitä.
A platform for reporting offences detected online must be put in place to centralise cyber-offences so that they can be collated by Europol.
9:23 Yhtenä sen seurauksena on uskoakseni se, että tämä nykyinen mediakentän laajuus -- TV, elokuva, video -- siitä tulee yksi media-alusta.
9:23 And so one of the consequences of that, I believe, is that where we have this sort of spectrum of media right now -- TV, film, video -- that basically becomes one media platform.
alusta (myös: asennuspohja)
alusta (myös: laskuteline)
2. Kuvainnollinen
alusta (myös: maaperä, perusta kasvupohja)
volume_up
ground {subst.} [kuv.]
Puolisensataa alusta käsittävän kalastuslaivastomme toiminta on ollut käytännöllisesti katsoen pysähdyksissä kahtena viime vuonna.
Our fishing fleet, which comprises around fifty vessels, has been all but grounded for the last two years.
Konfliktin alusta alkaen Euroopan komissio on ollut käytännön toimissa erittäin aktiivinen ja tukenut kumppanimaitamme ja niiden kansalaisia silloin, kun he ovat eniten apuamme tarvinneet.
From the outset of the conflict, the European Commission has been very active on the ground, supporting our partners and their people when they most needed us.

Esimerkkejä "alusta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen tukenut tätä ajatusta aivan Euroopan parlamentin jäsenyyteni alusta saakka.
I have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
FinnishKuten tiedätte, halusin työskennellä Euroopan parlamentin kanssa alusta lähtien.
As you know, I have wanted to work with the European Parliament from the beginning.
FinnishProdin komissio lähestyi tätä tavoitetta alusta lähtien erittäin määrätietoisesti.
The Prodi Commission addressed this task with great commitment from the outset.
FinnishOlen pahoillani, että komissio on alusta alkaen valinnut poliittisen näkökulman.
I regret that the Commission, from the outset, has chosen the political box option.
FinnishMeidän olisi siinä tapauksessa aloitettava uudelleen alusta REACH-asetuksen kanssa.
We would then have to start again from the beginning within the REACH framework.
FinnishKomissio on alusta alkaen kannattanut ajatusta varojen yhteishallinnoinnista.
From the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
FinnishOlen vedonnut aivan alusta alkaen laaja-alaisen breakthrough-säännön puolesta.
I have from the very outset pleaded in favour of a complete breakthrough rule.
FinnishOn aika aloittaa alusta ja saattaa Euroopan yhdentymishanke takaisin raiteilleen.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
FinnishOn tärkeää painottaa alusta alkaen, että tämä ei ole mikä tahansa vanha mietintö.
It is important to stress at the outset that this is not just any old report.
FinnishRahallamme saisi noin 2 500 alusta ehdotuksessa mainittujen 200 aluksen asemesta.
Our money would buy something like 2500 boats in place of the 200 referred to here.
FinnishRannikkovaltion on voitava käynnistää toimet vaaraksi olevaa alusta vastaan.
A coastal country must be able to take action against a ship that forms a threat.
FinnishNeljä alusta on jo lähtenyt Yhdysvalloista ja yhdeksän muuta on lähdössä perään.
Four ships have already left the United States and nine more are to follow.
FinnishSamaa on tapahtunut 1990-luvun alusta lähtien koko entisessä Jugoslaviassa.
The same has happened in the rest of former Yugoslavia since the early nineties.
FinnishMe kaikki kannatamme sisämarkkinoita, kuten myös Unkari on alusta alkaen tehnyt.
We all are, as Hungary has also been from the start, supporters of the single market.
FinnishSiten aloitetaan alusta, ja silloin myös vanhoja autoja voidaan käsitellä heti.
If you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
FinnishItämerellä 1 800 alusta laskee jatkuvasti jätteitä veteen useilla tavoilla.
Out in the Baltic, 1 800 vessels are dumping in more ways than one all the time.
FinnishÄlä alusta tai poista monikäynnistysjärjestelmän aikaisempaa Windows-versiota.
Don't format or delete the earlier version of Windows in a multiboot configuration.
FinnishKun Internet tulee koteihin lasten kautta, voimme välttää kuilun alusta alkaen.
When the Internet comes to homes via children we can avoid the divide from the start.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Windows Sähköposti: tilin määrittäminen alusta loppuun.
For more information, see Windows Mail: Setting up an account from start to finish.
FinnishSotaa vastustavat liikkeet ovat varoittaneet näistä ongelmista sodan alusta lähtien.
The anti-war movement has warned of these problems since the start of the war.