FI

alussa {adverbi}

volume_up
Yhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
The introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
Ukrainalainen demokratia on vuoden 2010 alussa osoittanut olevansa voimissaan.
At the beginning of 2010, Ukrainian democracy has shown that it is alive.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Accrassa syyskuun alussa pidetyssä foorumissa hyväksyttiin toimintasuunnitelma.
At the Forum in Accra in early September, a plan of action was adopted.
Komissio antaa vuoden 2007 alussa tiedonannon poisheittämisen vähentämisestä.
In early 2007 the Commission will present a communication on reducing discards.
Jätämme päätöslauselmaesityksen lokakuun alussa - lokakuun puoliväliin mennessä.
We shall be submitting the draft resolution at the beginning of October - early to mid-October.
Yhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
The introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
Ukrainalainen demokratia on vuoden 2010 alussa osoittanut olevansa voimissaan.
At the beginning of 2010, Ukrainian democracy has shown that it is alive.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Me olemme alussa, hyvässä alussa, jota me kuljemme yhdessä.
We have made a start, a good start and must progress hand in hand.
Varsinkin ennakkomaksut voitaisiin suorittaa kokonaisuudessaan toukokuun alussa.
The advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
Tämän retorisen kysymyksen Yhdysvallat esitti joulukuun alussa.
This rhetorical question was put by the United States at the start of December.

Esimerkkejä "alussa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJulkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
FinnishTutkimuksen tulokset toimitetaan seuraavalle parlamentille vuoden 2005 alussa.
The next Parliament will have the results of that study at the beginning of 2005.
FinnishOlin tästä syystä myös tyytyväinen kuullessani, mitä komission jäsen sanoi alussa.
I was therefore also pleased to hear what the Commissioner said at the beginning.
FinnishTämä voisi tarkoittaa, että alussa mainitsemani polkumyynti on täysin hyödytöntä.
This could mean that the dumping I mentioned at the start is entirely ineffective.
FinnishKomissio antaa vuoden 2007 alussa tiedonannon poisheittämisen vähentämisestä.
In early 2007 the Commission will present a communication on reducing discards.
FinnishHeillä on ollut tapana tulla tammikuun alussa, kun ortodoksinen joulu alkaa.
They have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
FinnishKuten alussa totesin, Euroopan parlamentti odottaa pääsevänsä mukaan neuvotteluihin.
As I said at the outset, Parliament expects to be fully involved in discussions.
FinnishEKP:n osuus vuoden 2002 alussa liikkeeseen laskettavien eurosetelien kokonaisarvosta
The ECB will be allocated a share of 8% of the total value of the euro banknotes
FinnishSiinä on kysymyksessä voin vienti entiseen Neuvostoliittoon 1990-luvun alussa.
It is about butter exports to the former Soviet Union at the beginning of the 90s.
FinnishOlin heti alussa pyytänyt puheenvuoroa pöytäkirjaa koskien.
Mr President, I indicated at the beginning that I wanted to speak on the Minutes.
FinnishAlussa tietyissä jäsenvaltioissa esiintyneet perustuslailliset ongelmat on ratkaistu.
The initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
FinnishKahden rekisteröimättömän baptistiyhteisön kimppuun hyökättiin tämän kuun alussa.
Two non-registered Baptist communities were attacked at the beginning of this month.
FinnishTämän vuoksi vuoden alussa vaikuttaa siltä, että maksamatta olevia määriä on paljon.
Therefore, at the beginning of the year, it looks as if the RALs are substantial.
FinnishYhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
The introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
FinnishSe oli erilainen kuin Aasian kriisi tai IT-kuplan puhkeaminen 2000-luvun alussa.
Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
FinnishVarsinkin ennakkomaksut voitaisiin suorittaa kokonaisuudessaan toukokuun alussa.
The advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
FinnishKokeilu on vasta alussa, ja mielipiteemme yhtenäisvaluutasta tunnetaan hyvin.
The experiment has just begun and our views on the single currency are well known.
FinnishKuten alussa sanoin, suhtaudun varovaisesti sanan "historiallinen" käyttöön.
As I said at the beginning, I am careful with the use of the word 'historical'.
FinnishClaude Turmes viittasi puheenvuoronsa alussa Martin Luther Kingin unelmaan.
Claude Turmes referred at the start of his speech to Martin Luther King's dream.
FinnishTurkin armeija marssi huhtikuun alussa tuhansien sotilaiden voimalla Pohjois-Irakiin.
Thousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.