"alun perin" - Englanninkielinen käännös

FI

"alun perin" englanniksi

FI

alun perin {adverbi}

volume_up
alun perin (myös: aluksi, alunperin)
Keskeisenä seikkana oli alun perin siis köysiratalaitteistojen vapaa liikkuminen.
So the central point initially was the free movement of cableway installations.
Cotonoun sopimuksen allekirjoittaminen ei ollut alun perin itsestään selvää.
The signing of the Cotonou Agreement was not initially accepted.
Alun perin korvausvastuu kattoi koko ketjun pääasialliseen toimeksisaajaan asti.
Initially, there was liability covering the entire chain right up to the main contractor.
alun perin
Alun perin tarkoituksena oli käydä keskustelu neljä kuukautta päätöslauselman jälkeen.
Originally, it was the intention to do this four months after a resolution.
Alun perin Dohan kierros oli sidoksissa vuosituhannen kehitystavoitteisiin.
The Doha Round was originally bound to the Millennium Development Goals.
Tämä liikkumavara oli alun perin tarkoitettu hyödynnettäväksi neuvotteluissa.
This room to manoeuvre was originally to have been made use of in the negotiations.
Mielestäni tätäkin tärkeämpää on kuitenkin välttää tällaisten tilanteiden syntyminen alun perin.
It seems to me even more important, however, that this kind of situation is avoided in the first place.
Huomautan kuitenkin, että nimenomaan hallitukset pyysivät alun perin komissiota tekemään tuon päätöksen.
I observe, however, that it was the governments that asked the Commission to take this decision in the first place.
Myönnän, ettei tilanne ole täysin selvä, minkä takia valtuuskunta alun perin lähetettiinkin paikalle.
I recognise that the situation is not completely clear which is the point of sending the mission in the first place.

Esimerkkejä "alun perin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKeskeisenä seikkana oli alun perin siis köysiratalaitteistojen vapaa liikkuminen.
So the central point initially was the free movement of cableway installations.
FinnishAlun perin perinteiset omat varat olivat ainoa todella eurooppalainen oma vara.
The original traditional own resources was the one truly European own resource.
FinnishToisin sanoen budjettiarviot ovat jo alun perin 30 prosenttia liian alhaisia.
In other words, budgetary estimates are undervalued by 30% from the very start.
FinnishTämä tulee olemaan jonkin verran monimutkaisempaa kuin alun perin kuviteltiin.
That is going to be somewhat more complicated than people imagined at first sight.
FinnishTapasimme alun perin Roberto Maronin kanssa Cannesissa epävirallisen kokouksen aikana.
We had an initial meeting with Mr Maroni in Cannes, during the Informal Council.
FinnishTämä liikkumavara oli alun perin tarkoitettu hyödynnettäväksi neuvotteluissa.
This room to manoeuvre was originally to have been made use of in the negotiations.
FinnishToiseksi, neljä valtiota valitsi alun perin maatalouden, nyt niitä on 25.
Secondly, four countries chose agriculture originally, whereas now there are 25.
FinnishKoska pyörä pyörii, on vaikea sanoa, kuka oli alun perin oikeassa tai väärässä.
It is hard to say who was originally right or wrong, because the circle keeps turning.
FinnishAlun perin ennustettiin, että käytettävissä olisi noin 5 000 ecua henkeä kohti.
Originally it was forecast that approximately ECU 5 000 per person would be available.
FinnishLopuksi, tarkistuksessa 13 tuemme alun perin ehdotettua 55 miljoonan euron summaa.
Finally, regarding Amendment No 13, we maintain the EUR 55 million initially proposed.
Finnish   Arvoisa puhemies, olemme lähestymässä HVK:n työlle alun perin asetettua määräaikaa.
   Mr President, we are approaching the term initially set for the work of the IGC.
FinnishVarmista, että joku kirjautuu siihen tietokoneeseen, jolla kotiryhmä alun perin luotiin.
Make sure someone logs on to the computer that initially created the homegroup.
FinnishAlun perin korvausvastuu kattoi koko ketjun pääasialliseen toimeksisaajaan asti.
Initially, there was liability covering the entire chain right up to the main contractor.
FinnishAlun perin neuvosto ei hyväksynyt viittausta, sillä päätöstä ei ollut vielä tehty.
The Council initially refused the referral because the decision had not yet been taken.
FinnishKuten tiedätte, neuvosto ei alun perin ollut varautunut joustovälineen käyttöön.
As you know, the Council had not initially foreseen the use of the flexibility instrument.
FinnishAlun perin halusimme 1,5 miljardia euroa ja saimme 1,02 miljardia euroa.
We had initially wanted EUR 1.5 billion and we ended up with EUR 1.02 billion.
FinnishAvun määrä oli alun perin 40 miljoonaa euroa, ja sitä nostettiin kaksi kuukautta sitten.
That figure was increased two months ago, as it initially stood at EUR 40 millions.
FinnishAlun perin tarkoituksena oli käydä keskustelu neljä kuukautta päätöslauselman jälkeen.
Originally, it was the intention to do this four months after a resolution.
FinnishEi koskaan yhtä moni kuin ne 25, jotka kuuluivat alun perin vetoomusvaliokuntaan.
Never as many as the 25 who first made up the Committee on Petitions.
FinnishTämä asia ei sisältynyt talousarvion alun perin ehdotettuun muotoon.
This was not included in the composition of the original proposal in the budget.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alun perin" englanniksi

nurin perin adverbi