"alukset" - Englanninkielinen käännös

FI

"alukset" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "alukset".

Suomi-englanti sanakirja

1
> >>

Esimerkkejä "alukset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVaihtoehtona on myös, että alukset jäävät Angolaan yhteisyritysten luomisen kautta.
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
FinnishTämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että alukset olisivat käyttökelpoisia missä tahansa.
However, that does not mean that these vessels are suitable for use in any area.
FinnishKaikki ryhmät ovat ilmaisseet huolensa tavasta, jolla nämä alukset puretaan.
All groups have expressed their concern about the way in which these are dismantled.
FinnishIlma-alukset, autot ja junat kulkevat eri maista ja ympäristöistä toiseen.
Aircraft, cars and trains move between different countries and environments.
FinnishOn kuitenkin tärkeää valvoa, että EU:n alukset noudattavat tarkasti sääntöjä.
However, it is important to be able to see EU vessels reliably complying with the rules.
FinnishSiinä mielessä on luonnollista velvoittaa alukset luovuttamaan jätteet satamissa.
The requirement that ships discharge their waste in port follows the same elementary logic.
FinnishNyt EU:n alukset voivat toimia oman tahtonsa mukaan ilman minkäänlaista valvontaa.
What happens now is that the EU fleets can do what they like with no supervision whatsoever.
FinnishYhteisön alukset kalastavat kansainvälisten sopimustemme mukaisesti.
Community vessels are fishing in compliance with our international agreements.
FinnishMaltassa rekisteröidyt alukset ovat olleet osallisina useissa onnettomuuksissa.
Malta-registered vessels have been involved in quite a few losses.
FinnishLopuksi haluan todeta, että toimitamme nämä alukset vain, jos meiltä pyydetään niitä.
Finally, we are supplying such vessels only if we are asked for them.
FinnishLisäksi on todettava, että yhteisön alukset ovat näiden kantojen suurimpia kalastajia.
It should be added that Community fleets are among the largest exploiters of these stocks.
FinnishSe merkitsee, että kaikki vaaralliset alukset tarkastetaan tulevaisuudessa.
It means that the most dangerous ships will be inspected in future.
FinnishVanhat alukset on poistettava käytöstä ja hävitettävä turvallisesti.
Old ships are to be taken out of service, and must be safely disposed of.
FinnishKansainvälisen oikeuden mukaan nämä alukset voivat puolestaan halutessaan käyttää ajoverkkoja.
Pursuant to international law, these vessels may if they wish use drifting gill nets.
FinnishMyös valvontaa on vahvistettava ja laittomat alukset takavarikoitava.
Surveillance should also be strengthened and illegal vessels impounded.
FinnishTiedämme, etteivät useat ilma-alukset noudata turvallisuuden perusnormeja.
We know that many aircraft do not respect elementary safety rules.
FinnishAlukset omistaa Yhdysvaltojen sotilashallinto, eivätkä ne ole enää käytössä.
These ships are owned by the United States military administration and are no longer in operation.
FinnishMitä siis seuraisi, jos ranskalaiset tonnikala-alukset luopuisivat tästä menetelmästä?
Finally, what would be the consequences if French tuna fishermen were to abandon this technique?
FinnishMitä tulee kalastukseen, eurooppalaiset alukset eivät nykyään pääse Etelä-Afrikan vesille.
As regards fisheries, nowadays there is no access for European boats to South African waters.
FinnishMukavuuslippujen alla purjehtivat alukset, jotka eivät täytä vaatimuksia, polkevat kuljetushintoja.
Substandard vessels sailing under flags of convenience are slashing transport prices.
Muita sanoja
Finnish
  • alukset

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.