"alueellisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"alueellisesti" englanniksi

FI

alueellisesti {adverbi}

volume_up
alueellisesti
Täysin moitteettomat, alueellisesti tuotetut tuotteetkaan eivät enää mene kaupaksi.
Blameless, regionally-produced products, too, are no longer selling.
Teollisuus on edelleen kehittymätöntä ja alueellisesti epätasaisesti jakaantunutta.
Industry is still underdeveloped and unevenly distributed regionally.
Joissakin tapauksissa päätökset myös tehdään alueellisesti.
In some cases decisions are also taken regionally.

Esimerkkejä "alueellisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVaroja olisi hankittava alueellisesti, mutta määräysvallan on oltava keskitettyä.
Funds should be obtained on a regional basis, but authority must be central.
FinnishEnnen kaikkea toivon kuitenkin, että Euroopasta tulee alueellisesti tasapainoinen.
Above all, however, I hope it will become a territorially balanced Europe.
FinnishIrlanninmeren kalastukselle tarvitaan kiireesti alueellisesti mukautettu hallinto.
We urgently need integrated regional management of the Irish Sea fishery.
FinnishTeollisuuskalastus ei silti ole pelkästään alueellisesti merkittävä elinkeinoala.
Industrial fishing, however, is not just a regionally significant sector of the economy.
FinnishIranin ydinaseohjelma aiheuttaa suurta huolta alueellisesti ja kansainvälisesti.
Iran's nuclear weapon programme is cause for enormous regional and international concern.
FinnishAlueellisesti toimivien elintarvikeketjujen avulla voidaan parhaiten valvoa ruoan laatua.
Regional food chains would help us to monitor the quality of food in the best way.
FinnishMietinnössä vaaditaan yhdennettyä lähestymistapaa, joka pysyy koossa myös alueellisesti.
This report calls for an integrated approach that also hangs together territorially.
FinnishNäitä ongelmia ei voida torjua enää kansallisesti tai alueellisesti.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
FinnishTeollisuus on edelleen kehittymätöntä ja alueellisesti epätasaisesti jakaantunutta.
Industry is still underdeveloped and unevenly distributed regionally.
FinnishSiksi kattavat, nimittäin alueellisesti kattavat, säädökset ovat varmasti mielekkäitä.
Hence there is certainly every reason to introduce more far-reaching regional provisions.
FinnishTäysin moitteettomat, alueellisesti tuotetut tuotteetkaan eivät enää mene kaupaksi.
Blameless, regionally-produced products, too, are no longer selling.
FinnishMeidän on kehitettävä sekä alueellisesti että temaattisesti integroitua kaupunkipolitiikkaa.
We need to develop urban policy that is integrated in both spatial and thematic terms.
FinnishValitettavasti käännöksissä on käytetty sanoja "alueellisesti kattava".
Unfortunately, the word 'extensive' has been used in the translations.
FinnishEuroopan unionilla on alueellisesti ja maailmanlaajuisesti yhä tärkeämpi välittäjän rooli.
The European Union is an increasingly important facilitator at regional and global level.
FinnishEuroalueen ulkopuolella talouskasvu on jakautunut alueellisesti aiempaa tasapainoisemmin.
As regards the external environment, economic growth has become more balanced across regions.
FinnishNämä sopimukset ovat tietysti myös alueellisesti kiinnostavia.
Of course, these agreements are also of interest at the regional level.
FinnishOlisi hyödyllistä, jos voisitte yhdistää nämä ongelmat alueellisesti ja toimia sen pohjalta.
It would be useful if you could link these problems on a regional basis and act from that point.
FinnishAinoastaan alueellisesti toteutettu yhteistyö kalavarojen hoidossa takaa varojen asianmukaisen säilymisen.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
FinnishEdelleen pitää useampia päätöksiä tehdä paikallisesti ja alueellisesti.
More decisions must be taken at a local or regional level.
FinnishLahjontaa on torjuttava kaikilla tasoilla: kansainvälisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Corruption must be fought at all levels: international, national, regional and local.