FI

alueellinen {adjektiivi}

volume_up
alueellinen
Alueellinen yhteistyö on välttämätöntä unionin energiahuollon varmistamiseksi.
Regional cooperation is essential for ensuring the Union's energy supply.
Toimintaohjelmassa havaittavissa oleva alueellinen aspekti on tervetullut.
The regional aspect that can be seen in the programme of activities is to be welcomed.
Alueellinen ulottuvuus otetaan luonnollisesti tässä yhteydessä täysin huomioon.
The regional dimension will of course be fully taken into account in this context.
alueellinen
Meidän on aika asettaa etusijalle perheviljelmät ja maaseutu - joka autioituu jatkuvasti - sekä alueellinen tuotanto ja kotoperäiset lajit.
It is time to prioritise family farming and the countryside - which is becoming more and more deserted - as well as regional produce and native species.
alueellinen (myös: paikallinen)
alueellinen (myös: maansisäinen)
Jotkut huomauttivat tosin, että koulutus on kansallinen tai monissa valtioissa jopa kansallista tasoa alempi tai alueellinen vastuualue.
However, some have pointed out that education is a national or indeed, in many states, a subnational or regional responsibility.
Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu alueellinen toissijaisuusperiaate tuo käytäntöön tavoitteen ottaa alueet mukaan yhteisön päätöksentekoprosesseihin.
The principle of sub-national subsidiarity, introduced by the Treaty of Lisbon, puts into practice the aim of involving the regions in the European decision-making process.

Esimerkkejä "alueellinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiinpä komissio muistuttaa myös, että alueellinen yhteenkuuluvuus on säilytettävä.
The Commission therefore also highlights the need to maintain regional cohesion.
FinnishAlueellinen ulottuvuus otetaan luonnollisesti tässä yhteydessä täysin huomioon.
The regional dimension will of course be fully taken into account in this context.
FinnishHaluan myös, että asetuksessa sallitaan mahdollisimman suuri alueellinen joustavuus.
I also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
FinnishEuroopalle on luonteenomaista alueellinen moninaisuus ja monikeskuksinen kehitys.
Europe is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
FinnishSe on parlamentaarinen demokratia, se on NATOn jäsen, se on alueellinen valta.
It is a parliamentary democracy, it is member of NATO, it is a regional power.
FinnishHenkilökohtaisesti halusin korostaa tarvetta ottaa huomioon alueellinen koheesio.
I personally wanted to emphasise the need to take territorial cohesion into account.
FinnishAlueellinen menestys riippuu siten vakavista pyrkimyksistä edistää talouskasvua.
Regional prosperity, therefore, depends on serious efforts to promote economic growth.
FinnishAlueellinen yhteistyö voisi samalla vähentää poliittista jännitystä tällä alueella.
Regional cooperation can also help ease the political tensions in the region.
FinnishAlueellinen epäsuhtaisuus vuoristo- ja tasankoalueiden välillä on ilmiselvä.
Regional disproportions between mountainous and lowland areas are clearly apparent.
FinnishJäsen Kasoulides: toimintasuunnitelman lähtökohtana on alueellinen näkökulma.
Mr Kasoulides: the action plan takes the regional perspective as its starting point.
FinnishTaloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle on annettu alueellinen ulottuvuus.
Economic and social cohesion now additionally acquires a territorial dimension.
FinnishTältä osin minun on korostettava, että Irakin alueellinen koskemattomuus on turvattava.
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
FinnishAlueellinen yhteistyö on välttämätöntä unionin energiahuollon varmistamiseksi.
Regional cooperation is essential for ensuring the Union's energy supply.
FinnishKorean tasavalta on kauan ollut ihmisoikeuskysymyksissä alueellinen johtaja Aasiassa.
The Republic of Korea has long been a regional leader on human rights issues in Asia.
FinnishMeidän on kuitenkin muistettava, että alueellinen epätasapaino lisääntyy.
We must also remember, however, that regional imbalances are becoming worse.
FinnishTaloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus (III-220-III224 artikla)
Economic, social and territorial cohesion (Articles III-220 to III-224)
FinnishKehitteillä on myös erityinen alueellinen ympäristöä koskeva jälleenrakennussuunnitelma.
A special regional environmental reconstruction plan is also being developed.
FinnishJäsenmaiden sisällä voi tulla kyseeseen kansallinen, alueellinen tai paikallinen taso.
Within the Member States we could be talking about national, regional or local level.
FinnishAlueellinen yhteenkuuluvuus otetaan ensimmäistä kertaa mukaan Lissabonin sopimuksessa.
For the first time the Lisbon Treaty has incorporated territorial cohesion.
FinnishYksi näistä on esittelijän painottama Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.