FI

alue {substantiivi}

volume_up
alue (myös: pinta-ala, maa-alue, tienoo)
   .Vapaakauppa-alue on alue, jolla ei ole rajoja – etenkään tullirajoja.
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
Suunnilleen Ison-Britannian kokoinen alue on pysyvästi saastunut ja asuinkelvoton.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
Vuodesta 1999 alkaen euroalue on pääasiassa ollut taloudellisen vakauden alue.
Since 1999, the euro area has mostly been an area of economic stability.
alue (myös: tienoo)
Tässä yhteydessä on jo mainittukin Tonavan alue ja Mustanmeren alue.
The Danube region and the Black Sea region have been mentioned in this connection.
Euromed-alue on siinä suhteessa meille strategisesti tärkeä alue.
The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
Tällä hetkellä Itämeren alue on EU:n nopeimmin kasvava alue.
At the moment, the Baltic Sea region is the region of the EU with the most rapid growth.
. - (CS) Tonavan alue on erityislaatuinen ja kiistatta laaja alue.
The Danube Region is a very specific and indisputably vast territory.
Gibraltar on itse asiassa merentakainen alue eikä Yhdistyneen kuningaskunnan siirtomaa.
Gibraltar is actually an overseas territory and not a colony of the United Kingdom.
Kokonaisuutena Portugalin alue on kuitenkin 75 %: n tason alapuolella.
But the territory of Portugal as a whole is below the 75 % level.
alue (myös: vyöhyke, vyö, huippukunto)
Sakellariou ehdottaa, että Välimeren alueelle luodaan yhteinen vaurauden alue.
Mr Sakellariou proposes the creation of a co-prosperity zone in the Mediterranean.
Niinpä kuulen sanottavan: " Euroalueesta tulee vakaa alue."
Yet I am hearing that the euro zone will be a zone of stability.
Nitraattikuva osoittaa, että EU on ekologisesti tarkastellen hätätila-alue.
The nitrate map reveals the EU to be an ecological disaster zone.
Tämä on alue kahdeksan. Tämä on kortteli 17, talo numero yksi."
1:14 He said, "Well, easy, this is District Eight. There's Block 17, house number one."
Se on Englannin köyhin alue, mutta se ei saa lainkaan Euroopan unionin tavoitteen 1 mukaista rahoitusta, sillä tilastollisesti se luokitellaan yhteen Hampshiren kanssa.
It is the poorest district in England but has no European Objective 1 funding because, statistically, it is measured with Hampshire.
Almadénin alue ja sen asukkaat, maanmieheni, ovat eläneet elohopeasta, jota on louhittu heidän kaivoksistaan, jotka ovat suurimmat elohopeakaivokset Euroopassa ja maailmassa.
The district of Almadén and its people, my compatriots, have lived for centuries from the mercury that was extracted from their mines, which are the largest for this metal in Europe and the world.
Tämä on Euroopan unionissa erittäin heikosti kehittynyt alue.
This is a domain of severe under-achievement in the European Union.
Aiemmin rakennussäännökset ovat tietysti olleet jossain määrin kansallisen toimivallan keskeinen alue.
In the past, of course, building regulations were, to some extent, a core domain of national autonomy.
Sen avulla saataisiin Internetiin turvallinen alue, jota riippumaton viranomainen valvoisi säännöllisesti.
I particularly welcome the creation of a domain name (.KID), which would provide a secure Internet area regularly monitored by an independent authority.
Eurooppalainen alue on perustettava myös yhdessä paikalla olevien toimijoiden kanssa.
The European area must also be established with the actors who are present on the ground.
Tämä alue on merkittävä kutualue, ja siellä on runsaasti nuoria kaloja.
This area is an important spawning ground, rich in juvenile fish.
Eurooppa on suuri markkina-alue, mutta ei mikään polkymyyntikenttä, ja Ferrer on puhunut asiaa.
Europe is a big market but it is not a dumping ground and Mrs Ferrer has made a very good case.
Lisäksi laivastomme toiminta-alue on yhä paljon laajempi kuin monien muiden jäsenvaltioiden laivaston.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
Vain muutama eurooppalainen alue saavutti tämän tavoitteen.
Only a very small number of European regions reached this goal.
Euroopan parlamentin pitäisi omaksua yhteinen kanta ja ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, ettei koko alue muutu epävakaaksi.
The European Parliament should reach a common position and take steps to ensure that the entire region is not destabilised.
alue (myös: ala, pallo, taivaankansi)
Sanoisin arvoisalle komission varapuheenjohtajalle, että tämä on alue, jolla meidän, kuten myös komission Euroopan unionin toimeenpaneva elimenä, on toimittava.
I would say to the Commissioner that this is a sphere in which we, and also the Commission, as the Union’s executive body, must take action.
Yksi äärettömän tärkeä yhteistyön osa-alue on taitotiedon siirtäminen standardien ja laadun alalla sekä oikeudellisten ja institutionaalisten perintöjemme lähentäminen.
One inordinately important area of our cooperation is the transfer of know-how in the sphere of standards, quality and the convergence of our legal and institutional heritage.
Tämä edellyttää kuitenkin sen sisäistämistä, että Itämeren alue käsittää Itämeren alueen valtiot erilaisine piirteineen, myös pohjoisen ulottuvuuden.
However, this presupposes that it is understood that the Baltic region comprises the states of the Baltic together with their varying spheres of operation, including a northern dimension.
alue (myös: piiri, raja)
alue (myös: rajat)
Jos Euroopan unioni olisi pelkkä vapaakauppa-alue, jakaisimme vain tulot uudelleen rikkaimpien alueiden ja köyhimpien alueiden kesken.
If the Union were just a free trade area, we could confine ourselves to redistributing the income among the wealthiest regions and the poorest regions.
Kiinnitän huomion toimintaan, johon EU:n tilintarkastustuomioistuimen toimivalta ei ulotu ja joka on harmaa alue myös kansallisesta näkökulmasta.
I would like to focus attention on something to which the competence of the European Court of Auditors does not extend and which is also a grey area from a national standpoint.
Vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuva alue edellyttää lisää oikeusvarmuutta ja vahvempia yksilöiden perusoikeuksia, joita EY-tuomioistuin voi ja sen täytyy soveltaa.
An area of freedom, justice and security requires increased legal certainty and a strengthening of individual fundamental rights that the European Court of Justice can and must apply.
En kuitenkaan usko, että Euroopan unionista voi tulla vapauden alue aivan yhtäkkiä vain siksi, että se on liittynyt yleissopimukseen.
That said, I do not think that the European Union will become a realm of freedom all of a sudden just because it has acceded to the convention.
Ellei aivan hullusti käy, maatalouden alalla tulee voimaan yhteispäätösmenettely, ja rahoitussuunnittelujärjestelmässämme maatalous on merkittävä osa-alue.
In the realm of agriculture, unless the worst comes to the worst, we shall obtain codecision, and our system of financial planning has a substantial agricultural component.

Esimerkkejä "alue"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMyös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
Reference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
FinnishSe on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
However, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
FinnishToinen alue, josta me olemme yhtä mieltä, on avointen kuulemisten tarpeellisuus.
Another area where we agree is the need for open and transparent consultations.
FinnishDIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
FinnishSuunnilleen Ison-Britannian kokoinen alue on pysyvästi saastunut ja asuinkelvoton.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
FinnishKolmas kiinnostava alue on biomassan kehittäminen uusiutuvaksi energianlähteeksi.
The third aspect is the development of biomass, as sources of renewable energy.
FinnishTonavan alue on EU:n koheesiopolitiikan ohjelmien kannalta tärkeä keskuspiste.
The Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
FinnishEuroopan unionin täytyy ilmaista selvästi se, kuinka tärkeä tämä alue on meille.
The European Union must signal plainly how important this region is to us too.
FinnishBalkanin alue on yhtä taistelutannerta. Näemme kahden Euroopan syntyvän uudelleen.
The Balkans are at each other's throats and we are seeing two Europes re-emerge.
FinnishTurvanamme on turvallisuuteen perustuva eurooppalainen alue ja Schengen-sopimus.
The European area of security and the Schengen Agreement provide protection for us.
FinnishAlue- ja paikallisviranomaiset eivät ole riittävästi mukana tässä menettelyssä.
Local and regional authorities are not sufficiently involved in this approach.
FinnishMinä luulin, että alue on meille eurooppalaisille Lähi-itä, Oriente Próximo .
But I thought that for us, as Europeans, the area in question was the Near East.
FinnishToinen seikka on, että Saharan eteläpuolinen Afrikka on maapallon köyhin alue.
The second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
FinnishValitse Vain ja valitse virtautettavien mediatiedostojen tähtiluokitusten alue.
Click Only, and then click the range of star ratings for media you want to stream.
FinnishKun olin hieman nuorempi kuin nyt, tämä alue todellakin edusti maailman loppua.
When I was even younger than I am today, this area really was the end of the world.
Finnish(PT) Alue- ja koheesiopolitiikalla on merkittävä rooli Euroopan yhdentymisessä.
(PT) Regional and cohesion policies play an important role in European integration.
FinnishEuroopasta on 50 viimeisen vuoden aikana muodostunut rauhan ja vaurauden alue.
Over the past 50 years, we in Europe have created an area of peace and prosperity.
FinnishTämä on alue, jossa taistelua ei saa lopettaa ennen kuin se on kokonaan voitettu.
This is an area where the battle cannot be ended before it is completely won.
FinnishMeidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.
We must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
FinnishSakellariou ehdottaa, että Välimeren alueelle luodaan yhteinen vaurauden alue.
Mr Sakellariou proposes the creation of a co-prosperity zone in the Mediterranean.