"altistua" - Englanninkielinen käännös

FI

"altistua" englanniksi

FI

altistua [altistun|altistunut] {verbi}

volume_up
Tietenkin meillä pitää olla määräykset siitä, kuinka suurelle säteilylle ihmiset saavat altistua.
We obviously have to regulate the amount of radiation that people are exposed to.
Allergikkojen ei tarvitse altistua tuotteille, jotka sisältävät vähäisenkin määrän allergeenisia aineita.
Those with allergies must not have to be exposed to goods containing traces of allergenic substances.
Kuinka käsitellään epäsymmetrisiä shokkeja, joille tietyt maat tai alueet voivat altistua?
How do we deal with the asymmetric shocks which certain countries or certain regions could be exposed to?

Esimerkkejä "altistua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen vuoksi sydämen alue ja kilpirauhanen voivat joskus satunnaisesti altistua säteilylle.
As a result, accidental irradiation sometimes occurs around the heart and the thyroid.
FinnishTietenkin meillä pitää olla määräykset siitä, kuinka suurelle säteilylle ihmiset saavat altistua.
We obviously have to regulate the amount of radiation that people are exposed to.
FinnishSairaalapotilailla ja karjankasvattajilla on erityisen suuri riski altistua resistenteille bakteereille.
Hospital patients and farmers are at particular risk of exposure to resistant bacteria.
FinnishEuroopan kansalaisten ei pidä altistua tiedotusvälineiden sensuroinnille ja valikoiville uutisotsikoille.
European citizens should not be subject to media censorship and selective news coverage.
FinnishKuinka käsitellään epäsymmetrisiä shokkeja, joille tietyt maat tai alueet voivat altistua?
How do we deal with the asymmetric shocks which certain countries or certain regions could be exposed to?
FinnishAllergikkojen ei tarvitse altistua tuotteille, jotka sisältävät vähäisenkin määrän allergeenisia aineita.
Those with allergies must not have to be exposed to goods containing traces of allergenic substances.
FinnishEhdotuksessa asetetaan raja-arvot sille asbestihiukkasten määrälle, jolle työntekijät saavat altistua.
The proposal reduces the limit value for the number of asbestos particles to which workers may be exposed.
FinnishMielestäni nämä ovat ne riskit, joille voimme altistua.
I believe that those are the risks that we may run.
FinnishMyös ihmiset voivat altistua näille kemikaaleille.
There are routes of human exposure to these chemicals.
FinnishLapset, jotka katsovat televisiota päiväsaikaan, eivät saa altistua alkoholijuomia koskeville mainoksille.
Children who watch television during the day should not have to be exposed to advertisements for alcoholic drinks.
FinnishSille on helppo altistua.
FinnishHe saattavat altistua ympäristöä uhkaaville tuotteille tai lääkeväärennyksille, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja siten välitön uhka ihmisille.
They can be exposed to environmentally hazardous goods or to fake medicines that are dangerous to health and so be affected directly.
FinnishMielestäni ei pitäisi jatkuvasti altistua samalle aineelle, sillä ainoastaan siten voidaan ottaa huomioon myös terveydelliset näkökohdat.
I believe that we should not always consume the same additives, because this is the only way to ensure that health considerations are taken into account.
FinnishNe on sijoitettava ja suunniteltava sellaisten kriteerien perusteella, jotka ovat aivan yhtä poikkeukselliset kuin ovat ne luonnonilmiöt, joiden kohteeksi ne saattavat altistua.
They must be located and designed on the basis of criteria every bit as extreme as the natural phenomena to which they may be exposed.
FinnishIrlannissa suuri osa juomavedestä on pintavettä, ja jopa 25 prosenttia maan julkisesta vedenjakelusta on vaarassa altistua kryptosporidioosi-loiselle.
In Ireland so much of our drinking water is surface water; up to 25% of public water supply in the country is at risk of contamination from the cryptosporidium parasite.
FinnishRatkaisevaa on, että työnantajat velvoitetaan huolehtimaan asianmukaisesta koulutusohjelmasta kaikille, joilla on riski altistua asbestille työpaikallaan.
What is crucial is that the employer be obliged to provide a relevant training programme for everyone at risk of being exposed to asbestos in the course of their work.
FinnishNuoret kuluttajat, erityisesti nuoret ja lapset, hyödyntävät laajalti uutta tekniikkaa ja saattavat altistua harhaanjohtavalle ja aggressiiviselle mainonnalle.
Young consumers and, in particular, teenagers and children are making extensive use of these new technologies and may be exposed to misleading and aggressive advertising.
FinnishKäsiteltävänä on siis aikaisempaa parempi direktiivi, ennen kaikkea koska lopultakin saadaan asianmukainen yläraja melulle, jolle työntekijät saavat altistua.
It is, then, a better directive with which we are concerned here, first of all because we are now at long last obtaining a proper upper limit on the noise to which workers may be exposed.
FinnishTaoufik Ben Brik ei ole päässyt koko tänä vuonna 2009 matkustamaan, sillä hänen immuunijärjestelmänsä on niin heikko, että hän on jatkuvassa vaarassa altistua vakaville sairauksille.
Throughout this year, 2009, he has been unable to travel since the fragility of his immune system is such that he is always at risk of being exposed to serious diseases.