FI

aloittaa [aloitan|aloittanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Puheenjohtajavaltio aloittaa nyt tämän parlamentin kanssa keskustelut ehdotuksista.
The Presidency will now begin to discuss the proposals with this Parliament.
Haluaisin aloittaa kiittämällä komissaaria tästä hyödyllisestä vastauksesta.
I wish to begin by thanking the Commissioner for that very helpful response.
Microsoft Security Essentials aloittaa valitun tiedoston tai kansion tarkistamisen.
Microsoft Security Essentials will begin scanning the selected file or folder.
Ennen yksittäisiin kysymyksiin vastaamista haluaisin aloittaa yleiskatsauksella.
Before responding to the individual questions, let me start with an overview.
Toivomme positiivista päätöstä jotta laajennuskeskustelu voidaan aloittaa.
We hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
Haluan aloittaa kiittämällä esittelijää erinomaisen mietinnön laatimisesta.
I want to start by thanking our rapporteur for having drafted an outstanding report.
Parannusta on tapahduttava, jos menettely aiotaan aloittaa suunniteltuna ajankohtana.
We will need to see improvements if we are to commence proceedings on the planned date.
Tämän ymmärrettyään EU on päättänyt aloittaa liittymisneuvottelut.
Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations.
Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijä Langenia hänen työstään.
Mr President, may I commence by complimenting Mr Langen on his work.
EU:n olisi luonnollista aloittaa läheisempi vuoropuhelu näiden maiden kanssa.
It would be natural for the EU to embark on closer talks with these countries.
Sisällissota oli ohi, ja haluttiin aloittaa uudenlainen tulevaisuus.
It was a land full of hope, the civil war was over and people wanted to embark on a new future.
Toivon, että tämä komissio aloittaa työnsä mahdollisimman nopeasti, heti äänestyksemme jälkeen.
I hope that this Commission will embark on its work as quickly as possible, as soon as we have voted.
Voit aloittaa tilisi suojaustietojen lisäämisen seuraavasti:
To get started with adding account security info, follow these steps:
Voit aloittaa liittämällä kameran tai matkapuhelimen tietokoneeseen ja kytkemällä siihen virran.
To get started, connect a camera or mobile phone to your computer and turn it on.
Voit aloittaa Journalin käytön seuraavilla tavoilla:
Use the following procedures to help you get started using Journal:
Voisitte kenties valaista meitä tavasta, jolla yksikkö voisi aloittaa tutkimukset.
Perhaps you can clarify the way in which the Office might initiate investigations.
Nyt on aika aloittaa aidot ja todelliset liittymisneuvottelut maan kanssa.
Now is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Halutessanne voitte aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn.
If you want to initiate formal investigation proceedings then you can.
Haluaisin aloittaa sanomalla, että väärät olettamukset johtavat vääriin kustannusarvioihin.
I would like to start by saying that incorrect assumptions lead to incorrect cost estimates.
Siksi hän aloittaa keskustelun ja vastaa ensimmäisen kierroksen kysymyksiin, ja sen jälkeen hänen paikkansa ottaa toinen henkilö.
He will thus lead the debate, respond to its first round, and will then be replaced.
Niistä voidaan päätellä, että liittymisneuvottelut voidaan aloittaa viiden edellä mainitun hakijamaan kanssa.
They lead to the conclusion that the accession negotiations should be open with the five applicants just mentioned.
En aio aloittaa opillista väittelyä tällaisten valtojen määritelmistä.
I will not get into a theological argument about the definition of such powers.
Voimme nyt ryhtyä työhön ja aloittaa strategian yksityiskohtien suunnittelun.
We can now get to work and start the development of the details of the strategy.
On aika aloittaa alusta ja saattaa Euroopan yhdentymishanke takaisin raiteilleen.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
Haluaisin aloittaa puheeni sanomalla, että olette kaikki aivan oikeassa.
I should preface my remarks by saying that you are all quite right.
Arvoisa puhemies, saanen aloittaa yhteenvetoni erityisellä kiitoksella oikeusasiamiehelle.
Madam President, please allow me to preface my summary with a word of particular thanks to the Ombudsman.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin aloittaa esitykseni tuomalla esiin kaksi ilahduttavaa asiaa.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like to preface my remarks with two pleasing points.
2. Arkikielinen
Näin voitaisiin ehkä päästä ulos umpikujasta ja aloittaa yhteisöpatenttia koskevat suunnitelmat.
That is what would potentially break the deadlock on the start of plans for a Community patent.
Puheenjohtajavaltio Belgia yritti murtaa jään ja parantaa suhteita ja aloittaa vuoropuhelun.
The Belgian Presidency was keen to break the ice in relations with Cuba and to open up channels for dialogue.
Meillä on diplomaattiset keinot katkaista väkivallan kierre ja aloittaa rakentava vuoropuhelu.
We have the diplomatic means to break the spiral of violence and start the process of constructive dialogue.

Esimerkkejä "aloittaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOdotamme, että troikka aloittaa uudelleen ihmisoikeuskeskustelunsa Kiinan kanssa.
We look to the resumption of the Troika discussions on human rights with China.
FinnishSiksi haluan aloittaa keskustelun eurooppalaisesta tutkimusalueesta välittömästi.
That is why I want to launch the debate on the European research area immediately.
FinnishVoimme nyt ryhtyä työhön ja aloittaa strategian yksityiskohtien suunnittelun.
We can now get to work and start the development of the details of the strategy.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluan aloittaa yhtymällä jäsen Matsakisin vastalauseeseen.
   Mr President, I would like to begin by adding my voice to Mr Matsakis’s protest.
FinnishArvoisa rouva puhemies, arvoisa komissaari, saanen aloittaa yleisellä huomiolla.
Madam President, Commissioner, allow me to start by making a general comment.
FinnishArvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä esittelijää hyvästä mietinnöstä.
Mr President, I would like to begin by thanking the rapporteur for a good report.
FinnishEnnen yksittäisiin kysymyksiin vastaamista haluaisin aloittaa yleiskatsauksella.
Before responding to the individual questions, let me start with an overview.
FinnishKaksitoista muuta jäsenvaltiota aloittaa tietojen keruun vapaaehtoiselta pohjalta.
Twelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.
FinnishSitä pitää edellyttää Venäjältä ennen, kuin putken rakentaminen voidaan aloittaa.
Russia should be required to do this before construction of the pipeline can begin.
FinnishSanoitte, että teidän mielestänne meidän ei pitäisi aloittaa uusia neuvotteluja.
You said that you do not believe that we should enter into new negotiations.
FinnishOn aika aloittaa alusta ja saattaa Euroopan yhdentymishanke takaisin raiteilleen.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa ottamalla esiin teknisen korjauksen.
Mr President, I should like to begin by pointing out a technical correction.
FinnishMeidän pitäisi mielestäni aloittaa lainsäädäntömenettely, nimittäin vuoden lopussa.
I think that we should begin with a legislative procedure at the end of the year.
FinnishHaluaisin aloittaa esittämällä komission kannan 44 ensimmäiseen tarkistukseen.
I should like to start with the Commission' s views on the first 44 proposals.
FinnishNyt on tullut aika aloittaa suorat neuvottelut Kiinan ja Dalai Laman välillä.
The time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää hyvästä mietinnöstä.
, Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur for a fine report.
FinnishVoisitte kenties valaista meitä tavasta, jolla yksikkö voisi aloittaa tutkimukset.
Perhaps you can clarify the way in which the Office might initiate investigations.
FinnishHaluan aloittaa kiittämällä Weileria erinomaisesta mietinnöstä.
Mr President, I would like to start by thanking Mrs Weiler for an excellent report.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hänen työstään.
Madam President, I should like to begin by thanking the rapporteur for his work.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla Peryä hänen mietinnöstään.
Mr President, I should like to start by congratulating Mrs Pery on her report.